Inheritance in Spain when there is a Will
Advertisement

Als u een begunstigde bent van een erfenis in Spanje en er is geen Spaans testament, zijn er verschillende dingen waar u rekening mee moet houden. Zonder testament verhindert Erfenis niet dat activa worden doorgegeven aan erfgenamen of de erfelijke nalatenschap. Dit artikel zal de basisprincipes doornemen van wat u moet doen en wat u kunt verwachten.

Welke documenten zijn nodig om een Spaanse Nalatenschap te starten?

De twee belangrijkste documenten om een nalatenschap in Spanje op te starten zijn de overlijdensakte van de overledene en in het geval er een is, het testament. Vervolgens moeten de begunstigden hun documenten in orde hebben. De volledige lijst van documenten is:

 • Paspoort (erfgenamen en overledene)
 • Fiscaal nummer (NIE)
 • volmacht van erfgenamen
 • Bankafschriften die up-to-date moeten zijn
 • Overlijdensakte
 • volmacht
 • Lijst van bezittingen en schulden

De documenten moeten in het Spaans zijn (vertaald door een beëdigd vertaler). Als de akten niet in het Spaans zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald en/of geapostilleerd of gelegaliseerd.

Om deze Erfenis Titel vast te leggen, moet een dossier, bekend als de Verklaring van Erfgenamen, worden gemaakt voor een bevoegde notaris (laatste woonplaats of gewone verblijfplaats, waar de meeste van de activa zich bevinden, of de plaats waar hij of zij is overleden.

Honoreren van het erfrecht

Wanneer een persoon zonder testament overlijdt, wordt over zijn erfgenamen beslist door de Spaanse erfwet (volgens artikel 9 van het Spaanse burgerlijk wetboek). De wet is doorgaans afhankelijk van het land waar de persoon verbleef op het moment van overlijden.

Indien bijvoorbeeld een Amerikaans onderdaan overlijdt terwijl hij in Spanje verblijft, zal over zijn erfgenamen worden beslist volgens de Spaanse wet. Hetzelfde zou gelden voor elke andere buitenlander die in Spanje overlijdt.

Op 17 augustus 2015 veranderde de wetgeving voor EU-burgers. Nu kunnen Europese burgers in Spanje en andere EU-landen ofwel de wet van hun eigen land ofwel die van hun residentie in Spanje gebruiken om hun laatste wensen te sturen.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Wat gebeurt er met de nalatenschap als er geen testament is

Wanneer u vermogen erft volgens de Spaanse nationale wet (artikel 930) zonder testament, gaat de volgorde van nalatenschap naar beneden (kinderen en kleinkinderen), naar boven (ouders en grootouders), het huwelijk (echtgenoten), en de Spaanse staat.

Gedeeld eigendom met een echtgenoot

Wanneer iemand voor zijn overlijden is getrouwd, heeft zijn echtgenoot het recht om ten minste de helft van het onroerend goed dat zij samen bezitten, te behouden. De overige 50 procent gaat naar de nalatenschap

1. Nalatenschap voor de nakomelingen en een echtgenoot

Als de overledene gehuwd was en een weduwe of weduwnaar naliet, hebben zij recht op het vruchtgebruik van een derde van de nalatenschap (een derde van de verbetering).

De hele nalatenschap van de overledene wordt in gelijke delen verdeeld over de nakomelingen en hun afstamming. Bijvoorbeeld, met kinderen en drie kleinkinderen, gaat een derde deel naar het ene kind, een derde deel naar het andere kind, en een derde deel naar de kleinkinderen.

De kleinkinderen en andere nakomelingen erven volgens het recht van vertegenwoordiging. Kinderen en hun nakomelingen volgen hun ouders en andere nakomelingen op zonder onderscheid van geslacht, leeftijd of gezindheid.

2. Erfenis voor de bloedverwanten in opgaande lijn en de echtgenoot

Indien de overledene alleen bloedverwanten in opgaande lijn (ouders of grootouders) en een echtgeno(o)t(e) heeft, erft de echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van 50% van de nalatenschap, terwijl het restant naar de ouders gaat. De begunstigden zijn de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en de grootouders indien er geen ouders zijn.

De vader en de moeder erven gelijkelijk. Bij ontstentenis van een vader en een moeder erven de bloedverwanten in opgaande lijn die in graad het nauwst verwant zijn. Als er meerdere bloedverwanten in opgaande lijn van dezelfde graad zijn die tot dezelfde lijn behoren, zullen zij de nalatenschap door de hoofden verdelen.

3. Nalatenschap voor de echtgenoot

De echtgenoot heeft recht op de goederen van de overledene als er geen ascendenten of descendenten zijn.

4. Nalatenschap voor de broers en zusters

Als de overledene broers en zusters heeft en geen echtgenoot, afstammelingen en descendenten, erven de broers en zusters de nalatenschap in gelijke delen.

5. Nalatenschap voor familieleden

Als er geen echtgenoot, broers of zussen zijn, erven de andere familieleden de nalatenschap. Dit zijn onder andere nichten en neven tot in de vierde lijn.

6. Geen familie

De Staat krijgt alleen het beheer over de nalatenschap als er geen collateralen zijn (tot in de vierde graad).

Inzicht in uw persoonlijke situatie

Typisch zal een Spaanse Erfenis advocaat u helpen te begrijpen hoe het Erfenis proces werkt en wat uw rechten zijn. Wij kunnen u helpen met het successieproces en het betalen van de successierechten in Spanje. De tijdlijn bestaat uit:

 1. Praten met onze erfrecht advocaat
 2. Het verkrijgen van inzicht in uw situatie
 3. Inzicht krijgen in de wetten rond uw zaak
 4. Het ondersteunen van u door de eerste successieprocedure
 5. Al het nodige papierwerk invullen
 6. Het regelen van eventuele schulden of geschillen die kunnen ontstaan
 7. Het betalen van eventueel verschuldigde successierechten

Wanneer moet de nalatenschap worden afgerond?

Een erfenis in Spanje kan een langdurig proces zijn, en de regel is dat het proces van een erfenis in Spanje binnen zes maanden moet zijn afgerond.

Een nalatenschap niet aanvaarden

U kunt een Nalatenschap aanvaarden of weigeren als u erfgenaam bent. U heeft geen rechten of plichten met betrekking tot de nalatenschap als u deze verwerpt, en u zult niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schulden van de overledene. Als u de Spaanse erfenis aanvaardt, neemt u alle verantwoordelijkheden en rechten op u die daarmee gepaard gaan.

Er is een manier om een Nalatenschap onder bepaalde voorwaarden te aanvaarden. Dit houdt in dat u alleen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de nalatenschap op u neemt als eerst de schulden van de overledene zijn afbetaald. Dit kan een haalbare optie zijn als u zich zorgen maakt over het erven van eventuele schulden. U moet een juridische procedure doorlopen om de nalatenschap op deze manier formeel te aanvaarden.

Hulp bij het Spaanse Erfenisproces

Wanneer u een dierbare verliest, wilt u zich misschien geen zorgen maken over de juridische afhandeling van de nalatenschap, vooral als het in een vreemd land is. Ons team van ervaren Nalatenschapsadvocaten in Spanje kan u helpen dit proces zo soepel en stressvrij mogelijk te laten verlopen. Wij zullen met u samenwerken om uw rechten te begrijpen en ervoor te zorgen dat u de erfenis krijgt waar u recht op heeft. Contacteer ons vandaag om hulp te krijgen.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje