Advertisement

Als u al een bestaande onderneming in Spanje heeft, of u woont al in Spanje, dan bent u misschien bekend met een aantal modelo’s. Dit zijn formulieren die u moet invullen, en ze zijn verplicht door de Spaanse belastingdienst. Bij SpainDesk hebben we professionals die gespecialiseerd zijn in elk van deze formulieren, inclusief de meer unieke en ingewikkelde belastingformulieren.

In dit artikel vindt u meer informatie over de meest voorkomende formulieren en informatieformulieren. Het geeft een idee van waar u mee te maken krijgt bij de Agencia Tributaria. De informatie is onvolledig. Neem contact met ons op als u wilt dat wij uw situatie in behandeling nemen. Wij bieden een verscheidenheid aan diensten.

Individuele en ingezetene categorie

Hieronder vindt u enige informatie wanneer u een niet-ingezetene of ingezetene bent in Spanje.

Modelo 30

Formulier 030. Belastingregister van belastingplichtigen – Verklaring van inschrijving, adreswijziging en wijziging van persoonsgegevens in het belastingregister. Formulier 030 is bestemd voor partijen die zich willen inschrijven als fiscaal ingezetene bij de belastingdienst en belastingplichtig zijn, particulieren, of wijzigingen in uw gegevens willen doorgeven of een adres willen opgeven voor kennisgevingen indien u deze op een ander dan uw fiscaal adres wenst te ontvangen. Spaanse burgers of niet-ingezetenen kunnen formulier 30 gebruiken om een fiscaal identificatienummer (NIF) aan te vragen.

Modelo 100

Formulier 100. Persoonlijke inkomstenbelasting. Jaarlijkse belastingaangifte. De belastingdienst is verantwoordelijk voor de afgifte van formulier 100 en inwoner van Spanje moet dit formulier invullen als aangifte inkomstenbelasting in hun eerste jaar. Ook betekent het invullen van dit formulier dat u akkoord gaat met de Spaanse belastingdienst, en in overeenstemming met HMRC, dat u inwoner bent van Spanje voor de Spaanse belasting.

Formulier 123 (Jaarlijks equivalent van M193)

Formulier 123. Inhoudingen en betalingen op rekening voor Persoonlijke inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, en inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (vaste inrichtingen). Inwoners van Spanje moeten formulier 123 indienen om informatie te verstrekken over bepaalde inkomsten uit roerend vermogen voor belastingdoeleinden.

Modelo 145

Formulier 145 wordt door de belastingdienst gebruikt om informatie over persoonlijke inkomstenbelasting vast te leggen, waarmee belastingbetalers hun betaler – inclusief hun werkgever – informeren over hun belasting- en gezinssituatie. Het wordt ook gebruikt om het inhoudingspercentage van de inkomstenbelasting vast te stellen dat op hun loon wordt toegepast.

Modelo 151

Formulier 151. Aangifte inkomstenbelasting voor individuele nationale belastingdiensten. Met dit formulier kan online aangifte worden gedaan, of vooraf aangifte worden gedaan, van de inkomstenbelasting voor personen die onder de speciale regeling vallen die van toepassing is op werknemers die naar Spanje worden overgeplaatst.

Modelo 210

Formulier 210. Toegerekende inkomstenbelasting en huurbelasting voor niet-ingezetenen. Niet-ingezetenen in Spanje moeten een percentage betalen van hun inkomen en van hun onroerend goed dat eigendom is van de staat. Het huidige tarief voor EU-leden voor deze belasting is 19% en 24% voor niet-EU-leden.

Modelo 714

Formulier 714. Aangifte van vermogens- of vermogensbelasting van Spanje. Het bevat de nodige informatie met betrekking tot de eigendommen van de belastingbetaler en een verklaring van activa door iedereen die eigendommen bezit die een nettowaarde van 700.000 euro overschrijden. De eerste zevenhonderdduizend euro is een nultarief, en het overschot wordt belast volgens een glijdende schaal. Op nationaal niveau bedraagt deze schaal 0,2% – 2,5% van het nettovermogen.

Modelo 720

Formulier 720. Verklaring van vermogen en rechten in het buitenland. Alle burgers en niet-ingezetenen van Spanje zijn verplicht formulier 720 in te vullen voor activa die zij in een ander land bezitten. Het formulier 720 is van essentieel belang, en de verstrekte informatie is alleen nodig voor het opsporen van fraude. Ook geeft het aan of en welke activa eigendom zijn en kunnen er aanzienlijke boetes worden opgelegd als het formulier niet wordt ingevuld.

Bedrijfscategorie

Hieronder vindt u enkele Modelo’s die u nodig zou kunnen hebben als u te maken heeft met bedrijven.

Modelo 111

Formulier 111. De verschuldigde bronbelasting (IRPF) voor de werknemers van het bedrijf en alle ontvangen facturen met ingehouden bronbelasting. Het is een driemaandelijkse verplichting om algemene facturen in te vullen van economische activiteiten inkomens, notarissen, meerwaarden uit bosbouwontwikkeling, en zelfstandigen (autónomos).

Modelo 115

Formulier 115. Inhoudingen en voorschotten. Inkomsten of opbrengsten uit de verpachting of onderverhuur van stedelijke gebouwen. Het wordt per kwartaal ingevuld en ingediend door een zelfstandige die een gebouw huurt, waarbij de inhouding in de factuur wordt opgenomen.

Modelo 165

Formulier 165. Informatieve aangifte van individuele attesten uitgereikt aan vennoten of deelnemers van nieuw of recent opgerichte organisaties. Zoals uitgewerkt in afdeling 1 van artikel 69 van de Verordening op de inkomstenbelasting, wordt aangegeven hoe de nieuwe informatieve aangifte moet worden ingediend.

Modelo 190

Formulier 190. Informatieve aangifte. Inhoudingen en voorschotten. Inkomsten uit arbeid en economische activiteiten, prijzen, en bepaalde vermogenswinsten en inkomenstoewijzingen. Het moet jaarlijks worden ingevuld, met informatie over de werknemers en beroepsbeoefenaren met hun naam, achternaam, ID, percepties en inhoudingen. Het is een informatieve verklaring en een samenvattend formulier van de inhoudingen voor beroepsbeoefenaren en werknemers.

Modelo 200 / 202

Formulier 200. IS. Belastingaangifte voor geconsolideerde groepen. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Betalings- of terugbetalingsdocumenten. Bedrijven moeten gelijktijdig belastingen betalen aan (de nationale en regionale schatkist) en zelf een aanslagbiljet indienen voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (vaste inrichtingen en organisaties onder het systeem voor de toewijzing van inkomsten die in het buitenland zijn gevestigd met voorwaarden die door deze zijn goedgekeurd op het Spaanse grondgebied.

Modelo 232

Formulier 232. Informatieve aangifte van transacties met verbonden partijen en van transacties en situaties die betrekking hebben op landen of gebieden die als belastingparadijs zijn aangemerkt. Verplichting om transacties met verbonden personen of entiteiten en informatie over transacties en situaties met betrekking tot landen of gebieden die als belastingparadijs zijn aangemerkt, uitdrukkelijk te melden.

Modelo 303

Formulier 303. BTW. Zelfevaluatie. Volledige indiening van de zelfevaluatie voor de belasting over de toegevoegde waarde, die elk kwartaal moet worden ingediend als u een BTW-plichtige activiteit ontwikkelt. De belasting kan in bepaalde situaties worden betaald of afgetrokken.

Modelo 322

Formulier 322. BTW. Groepen van organisaties. Individueel formulier. Maandelijkse zelfevaluatie. Een volledige indiening van de maandelijkse zelfaangiften voor de belasting over de toegevoegde waarde die overeenkomt met groepen van organisaties, een persoonlijk record.

Modelo 347

Formulier 347. Informatie-aangifte. Jaarlijkse informatie-aangifte over transacties met derden. Formaliteiten Informatie en bijstand. Het formulier moet jaarlijks worden ingevuld met gegevens over de transacties met derden. Voor transacties van meer dan € 3005,06 met de terugkerende partij moet dit formulier worden ingediend.

Modelo 349

Formulier 349. Inlichtingenaangifte van intracommunautaire transacties. Het wordt ingevuld met een openbaarmakingsverklaring. Ondernemingen zijn verplicht de capitulerende aangifte van intracommunautaire transacties in de desbetreffende periode in te dienen.

Formulier 353

Formulier 353. BTW. Groep van entiteiten. Het is een geaggregeerd en maandelijks zelfbeoordelingsformulier dat moet worden ingevuld door de moedermaatschappij voor de belasting over de toegevoegde waarde, waarmee de betaling van de belastingschuld of de terugbetaling of het verzoek om compensatie wordt gedaan.

Modelformulier 368

Belastingformulier 368. Aangifte-verrekening van de bijzondere BTW-regelingen die van toepassing zijn op telecommunicatie, omroep of televisie, en elektronische diensten. Het wordt driemaandelijks ingevuld en is vereist voor bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van digitale diensten of geregistreerd zijn in een one-stop mini-shop voor onlineverkoop aan EU-landen.

Modelo 390

Formulier 390. BTW. Jaarlijkse samenvattende belastingaangifte. Het is vereist om een overzicht te geven van alle transacties met betrekking tot BTW die door uw bedrijf gedurende het jaar is geïnd, afgetrokken en betaald. Spaanse autónomos en kleine bedrijven zijn verplicht het in te dienen, omdat er geen betaling mee gemoeid is.

Zelfstandigen categorie

Hieronder vindt u enkele Modelo’s die u nodig zou kunnen hebben als zelfstandige.

Modelo 36/37

Formulieren 036 en 037. Belastingregister van ondernemers, beroepsbeoefenaren en inhoudingsplichtigen – Aangifte van inschrijving in het belastingregister, wijziging, schrapping, en vereenvoudigde aangifte in het belastingregister. De personen die in het register voor ondernemers, deskundigen en inhoudingsplichtigen moeten worden opgenomen, moeten een verklaring indienen met behulp van het formulier 036 of 037. Ook voor aanpassing of schrapping uit het register dient een aangifte te worden aangeboden.

Modelo 130/131

Formulier 130. IRPF (Inkomstenbelasting Personen). Ondernemingen en beroepsbeoefenaren worden belast volgens het stelsel van directe belastingen. Termijnen. Dit formulier moet worden ingediend door particulieren die economische activiteiten uitoefenen, waaronder landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij, volgens het stelsel van directe evaluatie, de normale of de vereenvoudigde modaliteit van de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen.

Modelo 303 (390)

Formulier 303. BTW. Zelf te beoordelen. Dit formulier moet door alle zelfstandigen in Spanje als BTW-aangifte worden ingediend. Elk kwartaal wordt formulier 303 ingevuld om hun inkomsten op te geven en belasting te betalen.

Onroerend goed categorie

Hieronder vindt u een aantal informatie wanneer u te maken heeft met onroerend goed in Spanje.

Modelo 180

Formulier 180. Informatie Teruggave. Inhouding en betaling op voorschot. Inkomsten uit verpachting van stedelijk onroerend goed. Jaarlijks overzicht. Jaarlijks in te vullen als overzicht van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen voor inkomsten verkregen uit het leasen of onderverhuren van gebouwen.

Modelo 211

Formulier 211. IRNR. Dit formulier is verplicht en wordt ingevuld voor de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen en de inhouding bij de aankoop van onroerend goed van niet-ingezetenen zonder vaste inrichting.

Modelo 296

Formulier 296. Inlichtingenaangifte. Inhouding en voorschot op de inkomstenbelasting van niet-ingezetenen (zonder vaste inrichting). Het belastingformulier 216 wordt jaarlijks ingevuld voor de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR), die moet worden betaald door ondernemingen of particulieren die enige inkomsten in Spanje ontvangen, maar niet op het nationale grondgebied wonen.

Nalatenschapscategorie

Hieronder vindt u enige informatie wanneer u te maken heeft met erfenis in Spanje.

Modelo 182

Formulier 182. Inlichtingenformulier. Het bevat informatie over ontvangen schenkingen en bijdragen. Verder is het nodig om het recht op aftrek in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in te dienen.

Modelformulier 650

Formulier 650. Successierecht en schenkingsrecht. Aangifte voor successierechten in eigen beheer. Als u in Spanje activa bezit, moet u rekening houden met uw overlijden, waarbij u binnen 30 formulier 650 moet indienen en successierechten moet betalen. Indiening en pre-filing kan online worden gedaan.

Krijg hulp bij het invullen van uw Modelo’s in Spanje

Wilt u dat wij u helpen bij het invullen van uw Modelo’s in Spanje, neem dan contact met ons op. Wij hebben een team van deskundige en lokale belastingdienst experts klaar staan om u te helpen. Wij kunnen dit voor u verzorgen voor een vast bedrag.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij raden u ten zeerste aan advies in te winnen van een juridisch deskundige als u niet beschikt over uitgebreide kennis van of ervaring met de procedures die in deze artikelen worden beschreven.