Spanish Inheritance Tax
Advertisement

Het berekenen van de Spaanse successierechten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn verschillende aspecten die moeten worden overwogen om het bedrag te berekenen van de Spaanse belasting die verschuldigd zal zijn. In dit artikel zullen we een kijkje nemen op de belangrijkste punten die moeten worden overwogen bij het berekenen van de Spaanse successierechten.

Keypunten voor het berekenen van de successierechten in Spanje

  • Het tarief van de successierechten wordt op dezelfde wijze berekend als het tarief van de schenkingsrechten.
  • De successierechten in Spanje worden over het algemeen door de staat vastgesteld, maar soms hebben de autonome regio’s hun eigen specifieke successiewet en belastingaftrek vastgesteld.
  • Het tarief van de successierechten is een progressieve belasting.
  • Belastingplichtigen en niet-belastingplichtigen betalen verschillende bedragen aan successierechten.
  • Binnen de Spaanse successierechten zijn er verschillende aftrekposten en verminderingen.
  • Bijna iedereen (ook kinderen en echtgenoten) moet successierechten betalen.
  • Spaans successierecht hoeft niet betaald te worden als de overledene alles aan een echtgenoot of kinderen heeft nagelaten.
  • Om het bedrag aan Spaanse successierechten te berekenen dat u moet betalen, moet u eerst de waarde van de nalatenschap weten. Dit omvat alle eigendommen, geld, investeringen en bezittingen.
  • U zult ook rekening moeten houden met eventuele schulden die de overledene zou kunnen hebben gehad.
  • Erfenisbelasting in Spanje moet binnen 6 maanden worden gedaan.

Tabel voor de successierechten in Spanje

Hier zijn de tabellen die worden gebruikt om de Spaanse successierechten te berekenen wanneer u aansprakelijk bent voor de staatsbelasting.

Tabel successierechten

4 stappen om successierechten te berekenen

Het erfenis proces in Spanje kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, de Spaanse successiewetgeving is breed. Het berekenen van de Spaanse successierechten is een belangrijke stap om te bepalen hoeveel u zult erven. Hieronder vindt u de drie stappen om erachter te komen hoeveel Inheritance Tax u moet betalen.

1. Bepaal de waarde van de activa

Wanneer u bezittingen erft in Spanje, moet u de fiscale waarde van die bezittingen bepalen om de successierechten te berekenen die mogelijk verschuldigd zijn.

In het geval van onroerend goed wordt het kadaster gebruikt om de waarde van het onroerend goed te bepalen. Als het vermogen een voertuig is, hebt u de oorspronkelijke prijs van het voertuig nodig toen het nieuw was.

Naast onroerend goed en auto’s zijn juwelen, antiek en kunst typische goederen die worden nagelaten. Deze goederen moeten door een deskundige worden getaxeerd om hun fiscale waarde te bepalen.

Spaarrekeningen of aandelen en beleggingen moeten uiteraard ook worden meegenomen in de berekening.

2. Bepaal of de overledene fiscaal ingezetene of niet-fiscaal ingezetene was

Het bedrag van de Spaanse successierechten dat u moet betalen hangt ook af van het feit of uw en de overledene fiscaal ingezetene of niet-belastingplichtig was. Als de overledene Spaans staatsburger of ingezetene is, bent u onderworpen aan de Spaanse successie- en schenkingsrechten op hun wereldwijde vermogen. Als de overledene echter geen Spaanse ingezetene was, bent u alleen onderworpen aan de Spaanse successie- en schenkingsrechten op in Spanje gelegen goederen. Dit staat bekend als de “residentie-regel”. Als de begunstigde wel inwoner is van Spanje, is hij of zij ook onderworpen aan successie- en schenkingsrechten over vermogen dat zich buiten Spanje bevindt.

U wordt als inwoner van Spanje beschouwd als u er gedurende meer dan 183 dagen per jaar verblijft. Als u minder dan 183 dagen in Spanje verblijft, wordt u beschouwd als een niet-inwoner. Andere redenen waarom u als fiscaal ingezetene kunt worden beschouwd, zijn als uw belangrijkste economische activiteit in Spanje plaatsvindt of als uw echtgenoot/echtgenote of kinderen in het land wonen.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld als u belasting betaalt in een ander EU-land of een ander land waarmee Spanje een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. U kunt voorkomen dat u de successierechten in Spanje betaalt, omdat u al successierechten betaalt over de bezittingen die zich buiten Spanje bevinden. Dit komt omdat Spanje u geen probleem van dubbele belasting wil bezorgen

3. Bepaal wat er in het testament staat

Als er een Spaans testament is voor de verdeling van de Spaanse nalatenschap, zal daarmee rekening moeten worden gehouden bij de berekening van de successierechten. In het testament kan staan dat bepaalde goederen naar specifieke personen gaan. Het kan ook bepalen dat er successierechten moeten worden betaald uit de nalatenschap voordat er uitkeringen worden gedaan aan de begunstigden.

In het Spaanse testament kan ook een echtgenoot of geregistreerde partner als enige erfgenaam worden aangewezen. In dat geval kan de langstlevende echtgenoot worden vrijgesteld van het betalen van successierechten.

Als er geen Spaans testament is om de Spaanse nalatenschap te verdelen, zullen de Spaanse successiewetten van toepassing zijn.

Het begrijpen van het Spaanse testament is belangrijk om te begrijpen hoeveel successierechten u zult moeten betalen, het zal het bedrag van de belastingaftrek bepalen die u zult hebben.

4. Het belastbare bedrag aanpassen met behulp van aftrekposten, vergoedingen en kortingen

Er zijn een aantal verminderingen en aftrekposten die op het belastbare bedrag kunnen worden toegepast om het bedrag van de successierechten te verminderen. De meest voorkomende belastingvermindering is de aftrek voor schulden en uitgaven, die het belastbare bedrag tot 100% kan verminderen.

De Spaanse successiebelastingtarieven worden vastgesteld door de autonome regio waar de hoofdverblijfplaats van de overledene zich bevindt, en elke autonome regio heeft zijn eigen regels met betrekking tot aftrekposten, aftrekposten en kortingen.

Aftrekposten zijn onder meer de aftrek voor familieleden die we in het volgende deel bespreken, een aftrek voor de begrafenis, een aftrek voor de ouderdom van de auto, en een aftrek voor donaties aan goede doelen.

Andere belastingaftrekposten zijn onder meer de aftrek voor de hoofdwoning, een aftrek voor kleine nalatenschappen, een aftrek voor agrarisch onroerend goed en een aftrek voor bedrijfsmiddelen.

Elk van deze aftrekposten heeft specifieke vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen, dus u zult de vereisten zorgvuldig moeten bekijken voordat u aftrekposten claimt.

Indien de begunstigde reeds een bestaand vermogen heeft, kan dit een invloed hebben op het bedrag van de belasting die verschuldigd is op de erfenis. In het algemeen bepalen de Spaanse successieregels dat de belastbare som wordt verhoogd met de waarde van de activa die de begunstigde reeds bezit, vergelijkbaar met de vermogensbelasting.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Aftrekposten voor uw successierechten

Zoals eerder besproken, wordt de successiebelasting in Spanje berekend voor elke begunstigde. Er wordt dus rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Het bedrag dat de belastingplichtige zal moeten betalen, is gebaseerd op een multiplicator (coëfficiënt of factor). De coëfficiënt van verwantschap, leeftijd, invaliditeit en bestaand vermogen van de begunstigde bepaalt deze verhouding. Hoe verder de relatie tot de overledene verwijderd is en hoe groter het bestaande vermogen van de begunstigde, des te meer belasting zal moeten worden betaald.

Groep I

In deze categorie vallen de kinderen jonger dan 21 jaar. Zij worden voor de eerste 47.859 euro vrijgesteld van successierechten, wat betekent dat zij over de eerste 47.859 euro geen successierechten hoeven te betalen.

Groep II

In deze categorie vallen personen ouder dan 21 jaar, hun kinderen, echtgenoten en ouders/grootouders (inclusief adoptieouders). Zij hoeven geen belasting te betalen tot 15.957 euro.

Groep III

Broers en zussen, tantes, ooms, nichten, neven, schoonfamilie en hun nakomelingen krijgen een vrijstelling van successierechten van 7.993 euro.

Groep IV

Neven en nichten, andere familieleden, ongehuwde partners (tenzij de regio het toestaat) en zij die geen familie zijn, behoren tot de vierde categorie. Zij zullen niet in aanmerking komen voor een vrijstelling van successierechten.

Invaliditeit

De regering verstrekt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 47.859 euro of 50.253 euro aan personen met een handicap.

spaans erfrecht niet-ingezetenen

Waar moet ik successierechten betalen in Spanje

In Spanje wordt de successiebelasting zowel door de staat als door de autonome gemeenschappen geregeld. De autonome gemeenschappen hebben de bevoegdheid om hun eigen tarieven en drempels vast te stellen, binnen bepaalde door de staat vastgestelde grenzen.

Bijgevolg kan het bedrag van de successierechten variëren naargelang van de plaats waar het onroerend goed zich bevindt. Als de autonome gemeenschap geen eigen regels heeft vastgesteld, dan is de algemene Spaanse successiewet van toepassing die de staat heeft vastgesteld.

Het betalen van uw Spaanse successierechten gebeurt via de website of via een afspraak bij de desbetreffende autonome gemeenschap.

Wanneer Spaanse successierechten betalen?

De Spaanse successierechten moeten worden betaald binnen zes maanden na de datum van overlijden, en late betalingen zijn onderworpen aan rente en boetes. Er is geen verschil als u een ingezetene of niet-ingezetene van Spanje bent.

Gedurende de tijd dat de belasting wordt betaald, kunnen sommige Spaanse goederen van de nalatenschap niet worden verdeeld onder de erfgenamen. Als u niet in staat bent om de successierechten volledig te betalen, kunt u een betalingsregeling treffen met de autonome regio.

Hulp bij de Spaanse successierechten

Het is heel gebruikelijk om professionele hulp te zoeken als u te maken krijgt met de Spaanse successiewet, omdat die verwarrend kan zijn. Een goede Erfenisadvocaat kent de ins en outs van de wet en kan u begeleiden bij het proces om ervoor te zorgen dat alles correct wordt gedaan.

Ze kunnen u ook helpen om het bedrag van de belasting die u moet betalen te minimaliseren door te profiteren van aftrekposten en vrijstellingen.

Als u te maken heeft met een complexe nalatenschap, is het nog belangrijker om professionele hulp in te schakelen. Een erfbelasting advocaat kan helpen om ervoor te zorgen dat de nalatenschap correct wordt verdeeld en dat al het papierwerk in orde is. Contacteer ons vandaag nog voor een gesprek met een van onze ervaren Spaanse Natenschap Advocaten.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje