Gebruiksvoorwaarden vanSpainDesk.com

1. Inleiding

Welkom op SpainDesk.com (de “Website”). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

2. Informatie

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel SpainDesk ernaar streeft om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, garandeert SpainDesk niet de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. U erkent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verifiëren van informatie voordat u erop vertrouwt en stemt ermee in dat SpainDesk niet aansprakelijk is voor schade of verlies als gevolg van uw gebruik van de informatie.

3. Intellectueel eigendom

Alle inhoud, het ontwerp en de lay-out van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en pictogrammen, zijn het exclusieve eigendom van SpainDesk of onze licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van de website reproduceren, wijzigen, distribueren of verzenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Handelsmerken

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de Spaanse wet van toepassing. Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Madrid, Spanje.

5. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

SpainDesk.com, haar gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of de informatie daarop. Dit omvat alle directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade, bestraffende of voorbeeldige schade, zelfs als SpainDesk.com is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Schadeloosstelling

Gebruikers gaan ermee akkoord SpainDesk en onze filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met uw gebruik van de website of uw schending van deze Voorwaarden.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de rechtbanken van Den Haag, Nederland.

8. Erkenning privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd. Door deze website te gebruiken, erkent u dat u ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en cookies.

9. Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met SpainDesk via contact@spaindesk.com.