Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van SpainDesk, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten gedaan of verleend via deze website.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden beschouwd als advies. SpainDesk is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SpainDesk.

Gelinkte websites

Deze website kan links bevatten naar externe websites. SpainDesk is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites waarnaar deze website links bevat of externe websites die links bevatten naar deze website.

IP rechten

Alle rechten op deze website komen toe aan SpainDesk, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, geldt dit ook voor de op deze website opgenomen informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Madrid, Spanje.