Juridisch

Op deze pagina vind je artikelen die te maken hebben met rechtszaken in Spanje. Verken informatie over de Spaanse rechtsgang, en ontdek onze expertise in Spaans recht.

Inzicht in het gebruik van een buitenlands testament in Spanje kan van cruciaal belang zijn voor personen met bezittingen in het land. In dit artikel bespreken we de geldigheid en de uitvoering van buitenlandse testamenten in Spanje, evenals enkele belangrijke dingen om in gedachten te houden.

Definitie van een buitenlands testament in Spanje

Wij definiëren een buitenlands testament in Spanje als een testament dat geldig is in een ander land dan Spanje door een persoon die geen Spaans onderdaan is en dat betrekking heeft op Spaanse activa.
Bijvoorbeeld, een Brits onderdaan die eigenaar is van een woning in Spanje en maakt een testament in het Verenigd Koninkrijk te benoemen hun kinderen als begunstigden van hun Spaanse eigendom zou het maken van een buitenlands testament in Spanje.

Heb ik een Spaans testament nodig of is een buitenlands testament voldoende?

Het is niet verplicht om een Spaans testament te hebben, maar als je activa hebt in Spanje zouden we sterk aanraden dat je een testament maakt in Spanje dat specifiek betrekking heeft op uw Spaanse activa. De reden hiervoor is dat uw Spaanse vermogen zal worden onderworpen aan de Spaanse successiewet. Dit kan ertoe leiden dat uw vermogen wordt verdeeld op een manier die u niet had voorzien, of die niet in overeenstemming is met uw wensen.

Geldigheid van een buitenlands testament in Spanje

In het kort, de Spaanse wet aanvaardt een buitenlands testament als het voldoet aan de Spaanse successiewetgeving. Het moet echter worden gelegaliseerd ten overstaan van een Spaanse consul (of worden voorzien van een apostille in ondertekenende landen) en vertaald in het Spaans.

Procedure om een buitenlands testament geldig te verklaren

De procedure die de erfgenamen moeten doorlopen om erkenning van een buitenlands testament in Spanje te verkrijgen is de volgende:

 1. Het testament moet worden bekrachtigd om volgens de Spaanse successiewetgeving rechtsgeldig te zijn.
 2. De Spaanse consul in uw land van herkomst moet een gewaarmerkte kopie van de successie-akte valideren.
 3. Als het testament eenmaal is gelegaliseerd, moet het in het Spaans worden vertaald door een beëdigd vertaler (gemachtigd door het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken).
 4. Het testament moet worden goedgekeurd door een Spaanse notaris, zodat het kan worden geregistreerd in het centrale testamentenregister in Spanje.
 5. Soms moet een Spaanse probatierechter toestemming geven om het testament te laten uitvoeren.

Hoe een buitenlands testament in Spanje uitvoeren

Zodra het testament in Spanje is aanvaard en bekrachtigd, is de volgende stap de uitvoering ervan. Om dit te doen, moeten de volgende stappen worden genomen:

 • Alle in het testament genoemde begunstigden moeten worden opgespoord en in kennis gesteld van hun erfdeel.
 • De activa die onder het erfrecht van de overledene vallen, moeten worden berekend, zodat de juiste Spaanse successierechten kunnen worden betaald.
 • Wanneer het gaat om buitenlanders naar Spanje, zullen de erfgenamen moeten een Spaanse bankrekening te openen om de activa van de nalatenschap te deponeren, en ook moeten een NIE nummer te verkrijgen.

De notaris en Spaanse testamenten

De notaris speelt een vitale rol als het gaat om Spaanse testamenten. Omgaan met een notaris in Spanje helpt om ervoor te zorgen dat het testament wordt uitgevoerd zo soepel mogelijk en helpt ook om eventuele complicaties die zich kunnen voordoen te voorkomen. Zij zullen diensten verlenen zoals

 • Valideren dat het testament correct is uitgevoerd volgens de Spaanse wet.
 • Toegang geven tot bezittingen en schulden die tot de nalatenschap behoren.
 • Het aanvaarden of ontkennen van wettelijke vereisten.
 • Opstellen van akten
 • Het geven van een volmacht aan de erfrechtadvocaat

Krijg hulp van een Spaanse Erfenis Advocaat

Als u te maken heeft met een buitenlands testament in Spanje, of vragen heeft over het proces, is het altijd het beste om professionele hulp te zoeken. Lees meer over de diensten die onze Spaanse Nalatenschapsadvocaten aanbieden.

Als u een begunstigde bent van een erfenis in Spanje en er is geen Spaans testament, zijn er verschillende dingen waar u rekening mee moet houden. Zonder testament verhindert Erfenis niet dat activa worden doorgegeven aan erfgenamen of de erfelijke nalatenschap. Dit artikel zal de basisprincipes doornemen van wat u moet doen en wat u kunt verwachten.

Welke documenten zijn nodig om een Spaanse Nalatenschap te starten?

De twee belangrijkste documenten om een nalatenschap in Spanje op te starten zijn de overlijdensakte van de overledene en in het geval er een is, het testament. Vervolgens moeten de begunstigden hun documenten in orde hebben. De volledige lijst van documenten is:

 • Paspoort (erfgenamen en overledene)
 • Fiscaal nummer (NIE)
 • volmacht van erfgenamen
 • Bankafschriften die up-to-date moeten zijn
 • Overlijdensakte
 • volmacht
 • Lijst van bezittingen en schulden

De documenten moeten in het Spaans zijn (vertaald door een beëdigd vertaler). Als de akten niet in het Spaans zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald en/of geapostilleerd of gelegaliseerd.

Om deze Erfenis Titel vast te leggen, moet een dossier, bekend als de Verklaring van Erfgenamen, worden gemaakt voor een bevoegde notaris (laatste woonplaats of gewone verblijfplaats, waar de meeste van de activa zich bevinden, of de plaats waar hij of zij is overleden.

Honoreren van het erfrecht

Wanneer een persoon zonder testament overlijdt, wordt over zijn erfgenamen beslist door de Spaanse erfwet (volgens artikel 9 van het Spaanse burgerlijk wetboek). De wet is doorgaans afhankelijk van het land waar de persoon verbleef op het moment van overlijden.

Indien bijvoorbeeld een Amerikaans onderdaan overlijdt terwijl hij in Spanje verblijft, zal over zijn erfgenamen worden beslist volgens de Spaanse wet. Hetzelfde zou gelden voor elke andere buitenlander die in Spanje overlijdt.

Op 17 augustus 2015 veranderde de wetgeving voor EU-burgers. Nu kunnen Europese burgers in Spanje en andere EU-landen ofwel de wet van hun eigen land ofwel die van hun residentie in Spanje gebruiken om hun laatste wensen te sturen.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Wat gebeurt er met de nalatenschap als er geen testament is

Wanneer u vermogen erft volgens de Spaanse nationale wet (artikel 930) zonder testament, gaat de volgorde van nalatenschap naar beneden (kinderen en kleinkinderen), naar boven (ouders en grootouders), het huwelijk (echtgenoten), en de Spaanse staat.

Gedeeld eigendom met een echtgenoot

Wanneer iemand voor zijn overlijden is getrouwd, heeft zijn echtgenoot het recht om ten minste de helft van het onroerend goed dat zij samen bezitten, te behouden. De overige 50 procent gaat naar de nalatenschap

1. Nalatenschap voor de nakomelingen en een echtgenoot

Als de overledene gehuwd was en een weduwe of weduwnaar naliet, hebben zij recht op het vruchtgebruik van een derde van de nalatenschap (een derde van de verbetering).

De hele nalatenschap van de overledene wordt in gelijke delen verdeeld over de nakomelingen en hun afstamming. Bijvoorbeeld, met kinderen en drie kleinkinderen, gaat een derde deel naar het ene kind, een derde deel naar het andere kind, en een derde deel naar de kleinkinderen.

De kleinkinderen en andere nakomelingen erven volgens het recht van vertegenwoordiging. Kinderen en hun nakomelingen volgen hun ouders en andere nakomelingen op zonder onderscheid van geslacht, leeftijd of gezindheid.

2. Erfenis voor de bloedverwanten in opgaande lijn en de echtgenoot

Indien de overledene alleen bloedverwanten in opgaande lijn (ouders of grootouders) en een echtgeno(o)t(e) heeft, erft de echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van 50% van de nalatenschap, terwijl het restant naar de ouders gaat. De begunstigden zijn de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en de grootouders indien er geen ouders zijn.

De vader en de moeder erven gelijkelijk. Bij ontstentenis van een vader en een moeder erven de bloedverwanten in opgaande lijn die in graad het nauwst verwant zijn. Als er meerdere bloedverwanten in opgaande lijn van dezelfde graad zijn die tot dezelfde lijn behoren, zullen zij de nalatenschap door de hoofden verdelen.

3. Nalatenschap voor de echtgenoot

De echtgenoot heeft recht op de goederen van de overledene als er geen ascendenten of descendenten zijn.

4. Nalatenschap voor de broers en zusters

Als de overledene broers en zusters heeft en geen echtgenoot, afstammelingen en descendenten, erven de broers en zusters de nalatenschap in gelijke delen.

5. Nalatenschap voor familieleden

Als er geen echtgenoot, broers of zussen zijn, erven de andere familieleden de nalatenschap. Dit zijn onder andere nichten en neven tot in de vierde lijn.

6. Geen familie

De Staat krijgt alleen het beheer over de nalatenschap als er geen collateralen zijn (tot in de vierde graad).

Inzicht in uw persoonlijke situatie

Typisch zal een Spaanse Erfenis advocaat u helpen te begrijpen hoe het Erfenis proces werkt en wat uw rechten zijn. Wij kunnen u helpen met het successieproces en het betalen van de successierechten in Spanje. De tijdlijn bestaat uit:

 1. Praten met onze erfrecht advocaat
 2. Het verkrijgen van inzicht in uw situatie
 3. Inzicht krijgen in de wetten rond uw zaak
 4. Het ondersteunen van u door de eerste successieprocedure
 5. Al het nodige papierwerk invullen
 6. Het regelen van eventuele schulden of geschillen die kunnen ontstaan
 7. Het betalen van eventueel verschuldigde successierechten

Wanneer moet de nalatenschap worden afgerond?

Een erfenis in Spanje kan een langdurig proces zijn, en de regel is dat het proces van een erfenis in Spanje binnen zes maanden moet zijn afgerond.

Een nalatenschap niet aanvaarden

U kunt een Nalatenschap aanvaarden of weigeren als u erfgenaam bent. U heeft geen rechten of plichten met betrekking tot de nalatenschap als u deze verwerpt, en u zult niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schulden van de overledene. Als u de Spaanse erfenis aanvaardt, neemt u alle verantwoordelijkheden en rechten op u die daarmee gepaard gaan.

Er is een manier om een Nalatenschap onder bepaalde voorwaarden te aanvaarden. Dit houdt in dat u alleen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de nalatenschap op u neemt als eerst de schulden van de overledene zijn afbetaald. Dit kan een haalbare optie zijn als u zich zorgen maakt over het erven van eventuele schulden. U moet een juridische procedure doorlopen om de nalatenschap op deze manier formeel te aanvaarden.

Hulp bij het Spaanse Erfenisproces

Wanneer u een dierbare verliest, wilt u zich misschien geen zorgen maken over de juridische afhandeling van de nalatenschap, vooral als het in een vreemd land is. Ons team van ervaren Nalatenschapsadvocaten in Spanje kan u helpen dit proces zo soepel en stressvrij mogelijk te laten verlopen. Wij zullen met u samenwerken om uw rechten te begrijpen en ervoor te zorgen dat u de erfenis krijgt waar u recht op heeft. Contacteer ons vandaag om hulp te krijgen.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

SpanjeDesk familierechtadvocaat stelt de procedure vast voor het sluiten en beëindigen van een huwelijk, en behandelt ook de gevolgen van het ongeldig verklaren van een huwelijk. Onze familierechtadvocaat in Spanje biedt volledige begeleiding en gratis advies op het moment dat u ons raadpleegt.

Wanneer er een familieconflict ontstaat, zou u een fout kunnen maken omdat u de juridische gevolgen niet kent. Om vergissingen te vermijden, moet u onze dienst zo vroeg mogelijk inschakelen. Het zal helpen om vlot uit de conflictsituatie te komen en uw rechten op een beschaafde manier te verdedigen. Vaak kunt u met een beroep op de professionele advocaten van SpainDesk ingewikkelde zaken met minimale verliezen oplossen.

Een familierechtadvocaat heeft het alleenrecht om alimentatie te ontvangen en bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen tot terugvordering van alimentatie. Er komen verschillende situaties in ons leven waarin wij een familie-advocaat moeten raadplegen, of het nu gaat om echtscheiding, verdeling van eigendommen, teruggave van geld of terugvordering van alimentatie.

Krijg de beste service van een familierechtadvocaat van SpanjeDesk.

Vandaag de dag zijn familieruzies een veel voorkomend en wijdverbreid verschijnsel, dat is de reden waarom mensen steeds vaker een familierechtadvocaat in de arm nemen. De familieadvocaat van SpainDesk spreekt vloeiend Engels, zodat het gemakkelijk is om met de cliënt te communiceren, want Engels is een gemeenschappelijke taal.

De familieruzies kunnen alle geschillen zijn tussen ouders, echtgenoten, kinderen, en andere familieleden over persoonlijke of eigendomsrechten. De familierechtadvocaten van ons SpainDesk advocatenkantoor hebben ruime ervaring in het oplossen van familierechtelijke geschillen in Spanje. Hier vindt u de lijst van onze diensten als familierechtadvocaat:

 1. Advies van een advocaat over familiekwesties
 2. De bijstand van een advocaat bij een echtscheiding
 3. Verdeling van de gezamenlijk verworven goederen van de echtgenoten voor de rechter
 4. De diensten van een advocaat ongeldigverklaring van het huwelijk
 5. Verhaal van alimentatie voor het onderhoud van kinderen, echtgenoot, alsmede invalide ouders
 6. Bepaling van de verblijfplaats van het kind
 7. Hulp bij de communicatie met het kind bepalen
 8. Rechtsbijstand in gevallen van vaststelling en betwisting van het vaderschap
 9. Advocaat bij ontzetting uit de ouderlijke macht
 10. Hulp bij het opstellen van een huwelijkscontract
 11. Rechtsbijstand bij de verdeling van een huwelijksdeel
 12. Advies en juridische bijstand bij de adoptie van een kind
 13. Een overeenkomst over de betaling van alimentatie

SpainDesk Familierechtadvocaten in Spanje

Het is onze overtuiging dat een professional de zaak van begin tot eind begeleidt. Met SpainDesk kunt u de zaak gemakkelijk winnen, want wij hebben een team van een familierechtadvocaat in Spanje.

Woont u in Spanje en maakt u zich zorgen over het vinden van de beste familierechtadvocaat dan hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken want SpainDesk heeft een team van gekwalificeerde familierechtadvocaten. Wij staan klaar om een conflict van elke complexiteit aan te pakken. Onze deskundigen hebben een attente houding ten opzichte van de nuances van de zaak en de inachtneming van het garantie-advocatengeheim.

SpainDesk is een bekend advocatenkantoor dat een werkelijk betrouwbare en betaalbare service biedt.Wanneer u onze service overweegt, zullen wij de volgende taak uitvoeren:

 • Wij ontmoeten de opdrachtgever en geven advies over familierechtelijke zaken
 • Wij analyseren eerst de ontvangen documentatie van de zaak
 • Wij onderhandelen met de tweede partij over een vreedzame regeling van het conflict
 • Wij maken een lijst van essentieel bewijsmateriaal van de zaak dat nuttig is om een standpunt over het familieconflict te onderbouwen
 • Wij vragen bewijsmateriaal op voor verdere presentatie
 • Wij gaan in beroep tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep, cassatie en toezichthoudende instantie
 • Wij evalueren het juridisch perspectief van de zaak
 • Wij stellen op en dienen een verzoekschrift in bij de rechtbank
 • Wij nemen deel aan de rechtszitting
 • Wij gaan in beroep tegen tussenvonnissen

SpanjeDesk familierechtadvocaten in Spanje helpen u om uw rechten en belangen te verdedigen. Wij voorkomen ook hindernissen om de zaak te winnen. Ons professionele team begrijpt het recht en de formaliteiten, om u een snelle service te bieden op het moment dat u ons raadpleegt. Als u onze dienst wilt inhuren of juridisch advies wilt, bel dan en boek eerst uw afspraak.

Wij geven u de garantie dat u aan het eind van de zaak een positief resultaat zult behalen, want ons doel is de zaak voor de rechtbank te winnen. Wanneer u ons kantoor bezoekt, zult u bij het eerste consult leren hoe u het gewenste resultaat kunt bereiken.

SpainDesk is een advocatenkantoor Spanje dat werkt als een toevertrouwde juridische ondersteuning. Elke cliënt is uniek; daarom hanteert ons advocatenteam een individuele aanpak om de juridische problemen van een cliënt op te lossen. Wij analyseren grondig alle aspecten van elke transactie en bieden de meest doeltreffende oplossingen.

Als u naar Spanje gaat, en u wilt banden aanknopen die belangrijk zijn voor uw leven en uw economische belangen, neem dan contact met ons op. Wij behandelen al uw juridische zaken en zorgen voor een snel resultaat binnen een kort tijdsbestek. Wij staan klaar om uw juridisch medewerker te worden bij het oplossen van een groot aantal problemen.

U kunt juridische ondersteuning aan SpainDesk toevertrouwen, en wij verzekeren u dat uw belangen in goede handen zullen zijn. Wij werken op het gebied van business & consulting, fiscaal & accounting, Juridisch & procedureel.

Rechtsbijstand bij transacties in Spanje:

Om de optimale oplossing voor uw problemen te vinden, raadpleegt u SpainDesk en krijgt u de beste individuele aanpak van juristen. Wij bieden juridische ondersteuning bij transacties in Spanje. Ons doel is de rechten van de opdrachtgever te beschermen, daarom bieden wij juridische ondersteuning waarbij de nadruk ligt op de individuele aanpak om een belangrijk juridisch probleem op te lossen.

Wij hebben langdurige partnerschappen met cliënten die onze aanpak bij het oplossen van juridische problemen zeer op prijs stellen. Een belangrijk deel van onze cliënten zijn ondernemers, die niet alleen onze juridische diensten verkiezen, maar ook een vertrouwensrelatie met ons ontwikkelen. Wij lossen hun problemen op die hun economische en vitale belangen betreffen.

De lijst van cliënten van SpainDesk omvat projectontwikkelaars, liefdadigheidsorganisaties, organisatoren van onroerend goed en zakenlieden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij in staat zijn complexe problemen snel op te lossen en transacties in Spanje af te sluiten.

Krijg hulp van een advocatenkantoor in Spanje

Zit u vast in uitdagende situaties? Bezoek SpainDesk en vraag om de hulp van professionele advocaten. Ons advocatenkantoor in Spanje staat bekend om de beste juridische dienstverlening in de binnenstad van Spanje.

Wij gebruiken alle juridische middelen om de belangen van de cliënt te beschermen, want wij hebben voldoende kennis van het advocatenkantoor en volgen de wetswijzigingen op de voet, evenals de rechtspraktijk.

Wij hebben vele jaren juridische ervaring, en wij werken samen met plaatselijke bouw- en onroerend-goedbedrijven, en met vertegenwoordigers van de investeringssector. Daarom gelooft SpainDesk in het verlenen van juridische bijstand van hoge kwaliteit in Spanje.

Hoe kan SpainDesk u helpen bij uw juridische kwestie?

Wij bieden volledige juridische bijstand aan onze cliënt en helpen hem in zijn moeilijkheden. Immers, onberispelijke praktijkjaren zijn onze beste garantie.

SpainDesk biedt juridische diensten in Spanje. Wij zijn een duidelijk en vertrouwd advocatenkantoor in Spanje, gespecialiseerd op het gebied van handelsrecht, vennootschapsrecht en immigratierecht. Wij werken met investeringsprojecten en voeren onroerend goed transacties uit. Hieronder vindt u de diensten van ons advocatenkantoor Spanje:

1. Business & corporate matters

 • Restructurering, registratie en liquidatie van bedrijven
 • Registratie van handelsmerken
 • Boekhoudkundige diensten
 • Rechtsbijstand aan ondernemingen die aan de bedrijfsontwikkelingsprojecten deelnemen
 • Regulering van zakelijke en commerciële juridische betrekkingen
 • Rechtskundige ondersteuning van ondernemingen bij de aan- en verkoop van transacties
 • Vertegenwoordiging voor rechtbanken, arbitrage en staat.

2. Juridische & procedurele aangelegenheden:

 • Wettelijke zorgvuldigheid van het verworven onroerend goed
 • Controle van verkoopcontracten en andere documenten
 • Onafhankelijke analyse en verificatie van de juridische zuiverheid van transacties met onroerend goed
 • Volledige juridische ondersteuning van onroerendgoedtransacties in Spanje
 • Belangenbehartiging voor de rechter bij geschillen over huisvesting en onroerend goed

3. Familierelatie

 • Opstellen van huwelijkscontracten
 • Ontbinding van huwelijken en verdeling van goederen
 • Verhaal van alimentatie
 • Het vaststellen van rechten voor kinderen
 • Geschillenbeslechting voor de rechtbank

4. Fiscale & boekhouding

 • Het bijhouden van alle wettelijke, financiële rekeningen
 • Legale beoordeling van de investeringsrisico’s van het object
 • Analyse van de financiële en economische activiteiten
 • Opstelling van aanbevelingen voor de bescherming van het vermogen
 • Beoordeling van de risico’s van vervolging door overheidsinstanties en tegenpartijen

Wij verlenen juridische bijstand aan ondernemers, investeerders en particulieren. Wij geven kostbaar advies aan onze cliënt en sluiten dagelijks verschillende soorten contracten. Ons advocatenkantoor Spanje hanteert een individuele aanpak bij het oplossen van problemen. Wij waarderen uw vertrouwen en respecteren uw vertrouwen. Ook zijn wij bereid partnerschappen op lange termijn aan te bieden, zonder enige mogelijkheid tot risicodeling.

Ons professionele team houdt rekening met de zakelijke eigenaardigheden van de plaatselijke mentaliteit en biedt praktische oplossingen voor een breed scala aan juridische problemen. Bij SpainDesk krijgt u alle juridische ondersteuning voor transacties, zowel voor investeerders, particulieren, ondernemers als rechtspersonen.

Rechtshulp in Spanje

SpainDesk biedt de service van juridische hulp in Spanje. Ons team van juristen zal u helpen de plaatselijke wetgeving te begrijpen. Wij begrijpen de meest ingewikkelde en uitdagende situaties; daardoor bieden wij de beste rechtshulp die in de behoefte van onze cliënt voorziet.

Het is niet gemakkelijk om in Spanje de juiste zakelijke en juridische dienst te vinden die in uw budget past. Maar wanneer u voor SpainDesk kiest, komt er een einde aan uw zorgen. Eenmaal geraadpleegd, wordt de rest door ons professionele team van rechtshulpadvocaten afgehandeld.

Met onze rechtsbijstand hoeft u niet meer voor problemen te staan. Wij schenken bijzondere aandacht aan de eisen van onze cliënten. Waarom kiezen voor SpainDesk?

 1. Onze juristen zijn gespecialiseerd in verschillende takken van het recht
 2. Wij bieden een betere oplossing voor de concrete situatie
 3. Wij nemen de juridische verdediging op ons in gerechtelijke procedures in strafzaken
 4. Onze rechtsbijstand advocaten lossen alle juridische vragen op
 5. Wij behandelen alle juridische zaken administratief of arbitrage

Wilt u doeltreffende Rechtshulp in Spanje? Overweeg dan ons dynamisch advocatenkantoor dat alle juridische zaken behandelt. Onze professionele advocaten hebben respectieve specialiteiten, omdat ze genoeg opgeleid zijn met uitgebreide ervaring in strafrecht, familierecht, burgerlijk recht, eigendomsrecht, en alle andere gerechtelijke procedures.

Rechtsbijstandsdienst in Spanje:

Bij SpainDesk krijgt u alle oplossingen voor uw probleem, terwijl u niet naar de rechtbank hoeft te gaan, omdat onze experts alle gerechtelijke procedures namens u afhandelen. Ons kantoor is volledig gemachtigd om de dienst van juridische hulp in Spanje te verlenen. Het beste is dat onze advocaten de Engelse taal spreken, dus er zijn geen problemen wat taalvoorkeur betreft. Wij hebben advocaten die gespecialiseerd zijn op juridisch gebied, zoals:

 • Eigendomsverdeling
 • Familiebetrekkingen
 • Scheiding;
 • Ongevallen in het wegverkeer
 • Verzekering
 • Verhuur van onroerend goed
 • Verkoopcontracten

Terecht weten wij dat het vinden van Rechtsbijstand in Spanje u ingewikkeld lijkt vanwege de vele juridische zaken. Zodra u SpainDesk raadpleegt, zullen wij alle toegang voor juridische procedures beheren. U moet alle financiële documentatie aan onze rechtshulpadvocaat overhandigen.

Hoe kiest u een goede rechtsbijstand advocaat in Spanje?

Een goede advocaat heeft voldoende kennis van het recht en is niet bang om de gerechtelijke procedure te behandelen. Bij SpainDesk kunt u rechtshulpadvocaten raadplegen die de Engelse taal spreken. Of u nu inwoner van Spanje bent of niet, u krijgt dezelfde service. Voordat u ons overweegt, moet er eerst volledig onderzoek gedaan zijn, of u weet dat onze juridische dienst perfect voor u is.

Een advocaat kiezen is een cruciale en verantwoordelijke stap, wanneer u dringend een advocaat nodig hebt die de complexiteit van uw zaak uit de doeken doet. Houd de volgende drie punten in gedachten voordat u een juridische dienst kiest:

 • Moet een goede reputatie hebben

Een advocatenkantoor staat bekend om zijn bevredigende dienstverlening, omdat zij meestal een reputatie opbouwen wanneer zij de zaken winnen. Bij SpainDesk krijgt u een betrouwbare juridische dienst die nooit een onbevredigend resultaat oplevert. Wij passen nieuwe manieren toe om juridische zaken te behandelen.

 • Controleer de juridische informatie van het kantoor:

Alvorens de juridische hulp in Spanje op te nemen, moet u een volledig overzicht hebben over het overzicht. Een professioneel bedrijf heeft een officiële website waar alles duidelijk vermeld staat om de juridische diensten te controleren. Ondertussen is dit een informatieve manier om na te gaan hoe streng zij zijn en hun belangstelling voor de behandeling van zaken te verdedigen. Wanneer u het kantoor van SpainDesk bezoekt, zult u onze experts grondig begeleiden, en wij geven onze juridische informatie aan onze klanten als zij daarom vragen.

 • Blijft aandachtig voor het verzoek van de klant:

Kunt u tijdens de eerste ontmoeting letten op de kwaliteit van hun werk? Observeer zorgvuldig hoe de advocaat met u communiceert en hoe hij een vertrouwensrelatie opbouwt. Op de een of andere manier bieden de advocaten van SpainDesk een garantie voor het toekomstige succes van uw zaak.

Bij SpainDesk heeft onze advocaat een uitgebreide ervaring, die ons kantoor een uniek perspectief geeft in hun respectieve specialismen. Wij zijn ons volledig bewust van de vraag naar rechtshulp in het kader van de globalisering; daarom volgen wij verschillende rechtssystemen ten voordele van onze cliënten. Wij besteden bijzondere aandacht aan de behoeften van de cliënt en verlenen de dienst die onze cliënt tevreden stelt. Als u vragen heeft over juridische dienstverlening, bezoek dan SpainDesk.com.

Als het gaat om estate planning, zijn er veel dingen om over na te denken. Maar een van de belangrijkste is het maken van uw laatste wilsbeschikking en testament. Dit document zorgt ervoor dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. In Spanje zijn er specifieke successiewetten waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u uw testament maakt. Als u overweegt er een op te stellen in dit land, lees dan verder voor meer informatie.

Wat is een testament?

Om een beter begrip te krijgen van wat u moet doen bij het maken van een Spaans testament, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat een testament is.

Een testament is een formeel document waarin u uw wensen met betrekking tot de verdeling van uw bezittingen na uw dood vermeldt. Vragen die beantwoord worden in het testament zijn:

Om geldig te zijn, moet een Spaans testament worden ondertekend door de erflater (de persoon die het Spaanse testament maakt) in aanwezigheid van twee getuigen.

Het testament wordt meestal veilig bewaard in het Testamentenregister (Registro General de Actos de Ultima Voluntad) en bij de notaris waar het werd ondertekend.

Wanneer u een testament nalaat in Spanje, wordt de persoon die uw eigendom erft de erfgenaam (heredero) genoemd. De erfgenamen moeten Spaanse successierechten betalen over hun nieuwe vermogen in Spanje.

Waarom een Spaans testament?

Het erfrecht in Spanje is gebaseerd op het principe van erfopvolging bij versterf. Dit betekent dat als u geen testament maakt, uw vermogen zal worden verdeeld volgens de specifieke regels die door de overheid zijn opgesteld. Het is dus belangrijk dat u deze regels begrijpt voordat u beslist of u al dan niet een testament maakt.

Het eerste wat u moet weten is dat er in Spanje een hiërarchie van erfgenamen bestaat. De naaste familieleden erven het eerst uw vermogen, en alleen als die er niet zijn, erven verder weg gelegen familieleden. Deze hiërarchie is als volgt: kinderen en kleinkinderen, ouders, echtgenoot/echtgenote, broers en zussen, nichten en neven, verder afgelegen familieleden en de staat. Zoals u zich kunt voorstellen, kunnen er verschillende redenen zijn waarom u een testament zou willen maken. Deze kunnen zijn:

 • U wilt ervoor zorgen dat uw bezittingen in een andere volgorde worden verdeeld dan bij erfopvolging
 • U wilt iets nalaten aan iemand die niet in de hiërarchie van erfgenamen staat, zoals een vriend of een goed doel
 • U wilt iemand onterven die anders volgens de regels van het intestaatrecht zou erven, zoals een kind uit een vorige erfenis

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

De wet op de verplichte erfgenamen in Spanje

Bij het opstellen van een testament in Spanje is het belangrijk om het concept van de wet op de verplichte erfgenamen te begrijpen. Dit verwijst naar de echtgenoot en nakomeling die wettelijk recht hebben op een deel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament staat.

Bijgevolg is het belangrijk om bij het opstellen van een testament rekening te houden met de mogelijke aanspraken van de verplichte erfgenamen. Anders bestaat het risico dat de in het testament uitgedrukte wensen niet worden uitgevoerd. Voorts zij erop gewezen dat de regels betreffende de verplichte erfgenamen van streek tot streek kunnen verschillen. Om die reden is het altijd raadzaam juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een testament in Spanje.

In essentie bepaalt de wet van de verplichte erfgenamen dat de nalatenschap in drie gelijke delen wordt verdeeld.

 • Eerste deel: Een derde van de activa kan worden verdeeld op basis van de volledige wil van de erflater. Dat wil zeggen dat het kan worden geërfd door wie of organisatie dan ook in de vorm en het bedrag die de erflater heeft aangegeven.
 • Tweede deel: Dit deel van de nalatenschap wordt “verbetering” genoemd. Dit deel van het vermogen moet uitsluitend aan de erfgenamen worden toegekend. Het kan echter worden verdeeld volgens de wil van de erflater. Dit houdt in dat één persoon het volledige percentage kan erven.
 • Derde deel: Het laatste deel hoeft niet in het testament te worden vermeld, omdat het gelijkelijk wordt verdeeld onder de erfgenamen die ermee instemmen het te nemen.

De wet op de verplichte erfgenamen beschermt de personen die recht hebben op een deel van de nalatenschap, ongeacht wat er in het testament staat. Sommige autonome regio’s hebben echter andere regels (sommige geven meer vrijheden). Neem contact op met een erfrechtadvocaat om de regels in uw regio te begrijpen.

W testament en uw verblijfsstatus in Spanje

Wanneer u uw Spaanse testament maakt, moet u overwegen of u een ingezetene of een niet-ingezetene in Spanje bent. Inwoners worden over hun wereldwijde vermogen belast met de Spaanse successierechten, terwijl niet-ingezetenen alleen worden belast over hun vermogen in Spanje.

Als u inwoner bent van Spanje, moet uw testament in overeenstemming zijn met de Spaanse wetgeving, zelfs als uw bezittingen zich buiten Spanje bevinden.

Als u uit de EU komt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in uw testament vermelden dat u de successierechten van uw land van herkomst wilt toepassen. Praat met een erfrecht advocaat om te bepalen of dit de juiste optie voor u is.

Wat kan je in het testament zetten?

Het maken van een Spaans testament geeft u de mogelijkheid om uw laatste wensen kenbaar te maken. Er zijn verschillende opties als het gaat om wat u in uw testament kunt zetten. We hebben de meest voorkomende vragen hieronder beantwoord:

 • Wie krijgt uw vermogen?
 • In welke vorm krijgen zij ze?
 • Wanneer zullen zij ze ontvangen?
 • Hoe worden uw schulden en belastingen betaald?
 • Wie zal voor de kinderen zorgen en hun nalatenschap beheren?
 • Welke kinderen worden erkend?
 • Wat zijn de wensen voor de begrafenis en uitvaart?

U kunt ook iemand benoemen tot executeur (Albacea) van uw nalatenschap. Deze persoon zal ervoor zorgen dat uw laatste wensen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die in uw testament staan.

De soorten testamenten in Spanje

Wanneer u uw laatste wensen hebt vastgelegd, moet u het soort testament kiezen dat het beste bij uw behoeften past. In Spanje zijn er verschillende types, de drie meest voorkomende zijn:

Het open testament

Het open testament (testamento abierto) is het meest voorkomende type testament in Spanje. Het is ook het gemakkelijkst en het snelst te maken. U kunt dit type testament op elk moment maken zonder langs een notaris te gaan. Het enige wat u hoeft te doen is uw wensen op te schrijven, het document te ondertekenen ten overstaan van twee getuigen en ervoor te zorgen dat het wordt ingediend bij het Testamentenregister bij u in de buurt.

Het gesloten testament

Het gesloten testament (testamento cerrado) is iets ingewikkelder om te maken, omdat het moet worden geschreven door een erfrechtadvocaat. Het is een goede optie als u meer complexe wensen heeft of een groot landgoed. Het gesloten testament moet door de notaris worden ondertekend en in een juridisch bindend document worden omgezet. Als het door beide partijen is ondertekend, wordt het verzegeld en bewaard bij het Testamentenregister. Het testament wordt pas na uw overlijden geopend.

Het holografisch testament

Het holografisch testament (testamento ológrafo) is het minst voorkomende type testament in Spanje en is alleen praktisch in bepaalde situaties. Het wordt met de hand geschreven of mondeling meegedeeld. Er zijn vijf getuigen nodig, en die moeten bij overlijden door een rechter worden geverifieerd. Een notaris is niet vereist voor dit type testament. De nadelen van een holografisch testament kunnen zijn dat het langer duurt, en dat het proces ingewikkelder kan worden.

Typische valkuilen bij het maken van een testament in Spanje

Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke valkuilen bij het maken van uw testament in Spanje. Hieronder hebben we een aantal veel voorkomende fouten die mensen maken opgesomd:

 • Het ontbreken van een testament: Als u geen testament heeft, zal uw nalatenschap onderworpen zijn aan de wetten van intestacy. Dit betekent dat uw vermogen wordt verdeeld volgens de regels die door de Spaanse overheid zijn opgesteld. Dit is misschien niet wat u wilt en kan ertoe leiden dat uw dierbaren niet ontvangen wat u voor hen bedoelde.
 • U werkt uw testament niet bij: Als u uw testament niet bijwerkt, weerspiegelt het misschien niet uw huidige wensen. U kunt bijvoorbeeld zijn getrouwd, kinderen hebben gekregen of een nieuw huis hebben gekocht sinds u uw testament hebt gemaakt. Als u uw testament niet bijwerkt, zal er geen rekening worden gehouden met deze veranderingen.
 • Niet duidelijk genoeg: Het is belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn bij het maken van uw testament. Dit voorkomt verwarring of onduidelijkheid over wat u met uw vermogen wilt laten gebeuren.
 • Eigendommen nalaten aan iemand die geen spaargeld heeft: Als u eigendommen nalaat aan iemand die geen spaargeld heeft, kan het zijn dat diegene de successierechten niet kan betalen. Dit kan ertoe leiden dat zij het onroerend goed moeten verkopen om de belasting te betalen.
 • Het niet registreren van uw testament: U moet uw testament registreren bij het Testamentenregister om het geldig te laten zijn. Als u dit niet doet, kan uw testament niet in aanmerking worden genomen bij de verdeling van uw vermogen.
 • Er zijn te veel begunstigden: Als u te veel begunstigden hebt, kan dat uw testament ingewikkelder en moeilijker te beheren maken. Dit kan leiden tot vertragingen en geschillen na uw overlijden.
 • Het testament onwettig maken: U moet ervoor zorgen dat uw testament in overeenstemming is met de Spaanse successiewet. Als dat niet het geval is, kan het ongeldig worden verklaard.
 • Een goed doel opnemen dat geen Spaanse NIE heeft: Als u een goed doel opneemt in uw testament, moet u ervoor zorgen dat het een Spaans NIE-nummer heeft. Anders moeten ze een NIE nummer aanvragen, om de successierechten te betalen, en dat willen ze misschien niet doen.
 • Het niet bijhouden van uw testament met wijzigingen in de wet: De Spaanse successiewet verandert van tijd tot tijd. Als uw testament niet wordt aangepast aan deze wijzigingen, kan het ongeldig worden verklaard.
 • Het testament niet professioneel laten vertalen: Als uw testament in een andere taal dan het Spaans is opgesteld, moet het professioneel in het Spaans worden vertaald voordat het kan worden geregistreerd. Anders zal het niet als geldig worden beschouwd.

Wanneer is een Spaans testament geldig?

Een testament is alleen geldig wanneer de erflater overlijdt. Als de erflater van gedachten verandert over een van de details in het testament, kan hij gewoon een nieuw testament maken dat het oude vervangt. Om geldig te zijn bij een notaris:

 • U moet ten minste 18 jaar oud zijn
 • Het zelf maken als u dat wilt
 • geestelijk bekwaam zijn
 • Schriftelijk
 • In het Spaans geschreven
 • ondertekend bij een notaris in aanwezigheid van twee volwassenen

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat in Spanje het testament niet mondeling kan worden opgemaakt. Het moet worden opgeschreven en ondertekend om geldig te zijn.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over het maken van een testament in Spanje.

Moet ik mijn testament professioneel laten vertalen?

Als uw testament is geschreven in een andere taal dan het Spaans, moet het professioneel worden vertaald in het Spaans voordat het kan worden geregistreerd. Anders zal het niet als geldig worden beschouwd. De vertaling moet worden gemaakt door een beëdigd vertaler die is ingeschreven bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kan ik mijn testament herroepen?

Ja, u kunt uw testament op elk gewenst moment herroepen. Om dit te doen, moet u gewoon een nieuw testament maken waarin staat dat het alle vorige testamenten herroept. Dit nieuwe testament moet dan worden ondertekend en geregistreerd op dezelfde manier als elk ander testament.

Kan ik wijzigingen aanbrengen in mijn testament zonder een nieuw te maken?

Ja, u kunt wijzigingen aanbrengen in uw testament zonder een nieuw testament te maken. Dit staat bekend als een codicil. Een codicil is een document dat delen van een bestaand testament aanvult, wijzigt of herroept. Het moet worden ondertekend en geregistreerd op dezelfde manier als elk ander testament.

Hoeveel kost het om een testament te maken in Spanje?

De kosten van het maken van een testament in Spanje varieert, afhankelijk van de complexiteit van het document en de advocaat die u gebruikt. U kunt er echter vanuit gaan dat u tussen de €200 en €1.000 betaalt. Als u een eenvoudig testament heeft, is het mogelijk een advocaat te vinden die een vast bedrag in rekening zal brengen. Echter, als uw Spaanse testament is complexer, moet u wellicht een uurtarief te betalen.

Kan ik online een testament maken in Spanje?

Hoewel het mogelijk is om een Spaans testament online te maken, zijn er bepaalde wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan om het document geldig te laten zijn. Ten eerste moet het testament worden ondertekend door twee getuigen die ouder zijn dan 18 jaar. Daarnaast moet de erflater (de persoon die het testament maakt) het document ondertekenen ten overstaan van een notaris. Zodra aan deze vereisten is voldaan, kan het testament worden geregistreerd bij het registratiekantoor in Spanje. Hoewel een online testament een handige manier kan zijn om dit belangrijke document op te stellen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan om ervoor te zorgen dat het document juridisch bindend is. Wij raden u aan om met onze nalatenschap advocaat in Spanje te spreken over het online maken van een testament.

Kunt u uw eigen testament schrijven in Spanje?

In Spanje kunt u absoluut uw eigen testament schrijven zonder de hulp van een advocaat of notaris. Er zijn echter bepaalde eisen waaraan moet worden voldaan, wil het document juridisch bindend zijn. Als aan de Spaanse successiewet is voldaan, dan is uw testament wettelijk bindend in Spanje. Natuurlijk raden wij u aan om voor het maken van een Spaans testament een Spaanse erfrecht advocaat te raadplegen om ervoor te zorgen dat uw Spaanse testament aan alle eisen voldoet en dat uw wensen op de juiste manier worden overgebracht.

Maak een Spaans testament met de hulp van onze erfrecht advocaat in Spanje

Het maken van een testament is een belangrijke beslissing en een die niet lichtvaardig moet worden genomen. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een Spaans testament, kan ons team van ervaren erfrechtadvocaten in Spanje u helpen. Wij zullen met u samenwerken om uw wensen te begrijpen en ervoor te zorgen dat uw testament aan alle wettelijke vereisten voldoet. Contacteer ons vandaag nog om van start te gaan.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Of u nu in Spanje gaat wonen, werken of zaken doen, het is belangrijk om op zijn minst een beetje van het rechtssysteem af te weten. Lees meer over hoe het rechtssysteem in Spanje werkt, en hoe het zich verhoudt tot andere landen?

Systeem van burgerlijk recht

Spanje heeft een soortgelijk rechtssysteem als Italië en Frankrijk. Het wordt het “Burgerlijk Rechtssysteem” genoemd, en dat is een van de meest gebruikte systemen ter wereld. Het is gebaseerd op wetboeken en uitgebreide wetten die hun wortels hebben in het Romeinse en Napoleontische recht. Dit in tegenstelling tot het Common Law System, dat gebaseerd is op de levenslange beslissingen die steeds weer door rechters genomen worden volgens een soepeler scala van wetten die door het parlement goedgekeurd zijn.

Autonome Gemeenschappen

Het Burgerlijk Recht wordt op het hele Spaanse grondgebied toegepast, er zijn echter verschillen in de wet voor de Autonome Gemeenschappen. Zij hebben hun eigen burgerlijke wetten, die worden toegepast naar gelang van de specifieke juridische kwestie. Deze “organieke wetten” worden “Estatutos de Autonomía” of Autonomiestatuten genoemd. Zij strekken zich uit over alle onderwerpen en zaken die niet aan de staat worden toegeschreven. Enkele van die zaken zijn Openbare Orde, Milieubescherming, Landbouw, Binnenvisserij, Stedenbouw en Huisvesting, Feesten, Cultuur, Onderwijs, Volksgezondheid, Sociale Bijstand, onder andere. Het is belangrijk om een advocaat te hebben die zowel het nationale burgerlijk recht als de wetten van de autonome gemeenschappen begrijpt.

De Staat

De Staat heeft de exclusieve verantwoordelijkheid op de gebieden en aangelegenheden van Nationaliteit; Immigratie; Politiek en Asiel; Internationale Betrekkingen; Defensie en Veiligheid; Monetair Stelsel; Vervoer (Havens, luchthavens, treinen); Buitenlandse Handel; Zeevisserij; Schatkist en Staatsschuld; Openbare werken van supraregionaal belang; en Referenda; en natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de Wetgevende Macht, de Rechtspleging en de Behoorlijke Rechtspleging.

De Plaatselijke Autoriteiten en het Gemeentehuis

De Lokale Autoriteiten en het Gemeentehuis hebben ook enige bevoegdheid in verscheidene juridische kwesties in Spanje. Deze zijn gewoonlijk gericht op Openbare Plaatselijke Diensten, Wegenonderhoud en Gemeentepolitie. Ook heeft Spanje veel routinematig politiewerk en wegcontroles, die ook in veel andere Europese landen voorkomen. Er zijn 3 organisaties die met de Spaanse politie te maken hebben: De Guardia Civil, De Nationale Politie en De Gemeentepolitie. Zij hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en ook verschillende gespecialiseerde korpsen voor gebieden als belastingontduiking, smokkel en internationale misdaad.

Wanneer iemand met een juridische kwestie te maken krijgt of te maken krijgt, is het ten zeerste aan te raden contact op te nemen met een Spaanse advocaat om te bepalen of het al dan niet nodig is juridische stappen te ondernemen.

De administratieve procedure

In Spanje legt het Administratief Proces de relatie tussen de burgers en de Spaanse overheid. De gerechtshoven controleren de regelgevende macht en de wettigheid van alle administratieve handelingen en de verwezenlijking van de doelstellingen die ze rechtvaardigen.

Voordat een juridische kwestie voor de rechter gebracht kan worden, is het altijd nodig de administratieve weg af te leggen.

Als een instelling van de Spaanse overheid u of uw rechten schaadt, moet u een klacht indienen bij de administratieve instelling. De Administratieve Instelling moet dan antwoorden of een oplossing vinden. Indien de persoon het niet eens is met het besluit of binnen 3 maanden geen oplossing krijgt, kan de zaak voor herziening aan de Administratieve Rechtbanken voorgelegd worden.

Als de behandeling betrekking heeft op de erkenning en het genot van uitkeringen die zijn opgenomen in Sociale zekerheid. Dan is de wettelijke termijn voor de Overheidsadministratie om op te lossen 1 maand, voordat de zaak aan de Rechtbank voor Sociale Zaken voorgelegd kan worden.

Rechtssysteem in Spanje: De civiele rechtsgang

In Spanje kent de wet op de burgerlijke rechtsvordering twee manieren om te bepalen welk soort vonnis van toepassing is. In beide gevallen wordt er gekeken naar de zaak en de eis, en naar vier gerechtelijke procedures met verschillende bijzonderheden, afhankelijk van de zaken die ze in zich dragen.

Het gewone vonnis of proces komt het meest voor, voor zaken of kwesties op het gebied van intellectuele eigendom, algemene aannemingsvoorwaarden, stadshuur, en alle rechtszaken boven het bedrag van 6.000 €. Er is een proces nodig om dit proces in te leiden, wanneer het wordt toegelaten, moeten de partijen en een advocaat voor de rechter verschijnen om tot een akkoord te komen. Als de partijen het eens worden, wordt een vonnis van verplichte naleving uitgesproken; als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zaak voor een mondeling proces gebracht.

Het Mondelinge Proces of Mondelinge Vonnis behandelt zaken waarbij het de bedoeling is het bezit van een eigendom terug te krijgen wegens gebrek aan betaling of precaire bruikleen, erfgoed, opschorting of afbraak van werkzaamheden, en rechtszaken waarbij het gevorderde bedrag minder dan 6.000 € bedraagt. Een rechtszaak is ook vereist om de procedure in te leiden. Wanneer zij toegelaten zijn, zullen de partijen voor de rechter verschijnen, met de bewijzen en bewijzen van hun zaak. De rechter zal dan de zaak beoordelen en een vonnis uitspreken. Een advocaat hoeft niet te verschijnen wanneer de vordering minder dan 2.000 € bedraagt.

Rechtsbijstand beschikbaar in Spanje

De enige beschikbare bron van professionele rechtsbijstand in Spanje is een Advocaat. De meeste advocaten zijn gespecialiseerd in bepaalde gebieden of rechtsgebieden, zoals handel, arbeid, immigratie, enz. Bij SpainDesk kunt u terecht voor diensten op alle juridische gebieden.

Het is aan te raden om een plaatselijke advocaat te zoeken die u diensten kan aanbieden in uw taal, in plaats van een advocaat van uw eigen nationaliteit. Een advocaat van uw eigen nationaliteit weet misschien niet precies hoe het Spaanse rechtssysteem werkt. Zodra u zich op uw gemak voelt bij een advocaat, kunt u hem aanwijzen om u te vertegenwoordigen. Het is niet nodig een dienstencontract te ondertekenen. U contracteert een advocaat door de prijs te aanvaarden en het voorschot te betalen.

Het honorarium van een advocaat hangt af van de ervaring en de deskundigheid van de advocaat. De algemene prijsvork ligt tussen 120 € en 300 € per uur. Er zijn geen “no win, no commission” overeenkomsten in Spanje, maar er kan in bepaalde gevallen wel een vast tarief worden afgesproken.

Sluiting van het rechtssysteem in Spanje

Concluderend heeft Spanje een solide rechtssysteem dat de bescherming van de dagelijkse rechten van zijn burgers en de naleving van de verplichtingen garandeert. Het is echter niet bijna perfect, Spanje staat op nummer 23 van de 28 landen van de Europese Unie in het Justice Scoreboard 2016, dat de vrijheid van het rechtssysteem meet. Het is nummer 23 van de 113 landen in de Rule of Law Index van het World Justice Project.

Een persoon is overleden en de nalatenschap moet worden geregeld. Het probate proces zal verschillend zijn afhankelijk van het feit of de overledene al dan niet een Spaans testament had of geen testament had. Dit artikel zal bespreken wat er moet gebeuren als iemand overlijdt met een testament in Spanje.

Welke documenten zijn nodig om een Spaanse nalatenschap te starten?

In eerste instantie start u een Nalatenschap procedure met twee documenten. Het eerste document is de overlijdensakte van de overledene en het tweede document is de laatste wilsbeschikking.

De overlijdensakte kan worden verkregen bij het bureau van de burgerlijke stand (Oficina del Registro Civil) in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het testament kan worden verkregen bij de notaris die het testament heeft opgesteld.

Eerbiediging van het testament

We beginnen met te erkennen dat, bij het overlijden van de overledene, degenen die tot de nalatenschap geroepen zijn, een inventaris moeten opmaken van alle bezittingen en schulden die deel uitmaken van de nalatenschap.

Deze inventaris moet zo snel mogelijk worden opgemaakt en zal worden gebruikt om de omvang van de nalatenschap te bepalen en hoe deze zal worden verdeeld.

Het volgende wat u moet doen is contact opnemen met een notaris om de nalatenschap te openen. De notaris zal het originele testament en alle andere documenten met betrekking tot de nalatenschap moeten zien. Hij zal ook de overlijdensakte moeten zien.

De notaris zal dan beginnen met het proces van de verdeling van het landgoed volgens het testament. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, dus het is belangrijk om een professional aan uw zijde te hebben.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Gedwongen erfopvolging

Het is ook vermeldenswaard dat er in Spanje een systeem van gedwongen erfopvolging bestaat. Dit betekent dat, zelfs als iemand overlijdt met een testament, de nalatenschap toch op een bepaalde manier moet worden verdeeld. Een bepaald percentage van de nalatenschap moet naar de echtgenoot en/of de kinderen van de overledene gaan. Op die manier moet het testament worden gevolgd, maar moet ook de Spaanse successiewet worden nageleefd.

Dit kan de zaken bemoeilijken als de overledene niets aan zijn familie wilde nalaten. In deze gevallen is het het beste om professioneel juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat

Niet aanvaarden van een erfenis

Wanneer u als erfgenaam in een testament staat, hebt u het recht om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Als u de erfenis verwerpt, heeft u geen rechten of plichten ten aanzien van de nalatenschap. Ook bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Kiest u ervoor om de erfenis te aanvaarden, dan neemt u alle rechten en plichten op u die daarbij horen.

Er is een manier om een erfenis voorwaardelijk te aanvaarden. Dat betekent dat u alleen de rechten en plichten van de nalatenschap op u neemt als eerst de schulden van de overledene zijn afbetaald. Dit kan een goede optie zijn als u zich zorgen maakt over het erven van schulden, hiervoor zijn enkele juridische procedures vereist.

Waar wordt het testament bewaard?

De notaris bewaart een kopie van het testament, zodat de executeur er gemakkelijk toegang toe heeft in geval van overlijden van de erflater.

De Spaanse wet schrijft voor dat alle testamenten bij een notaris moeten worden gedeponeerd. Dit is om ervoor te zorgen dat het testament op de juiste wijze wordt uitgevoerd en dat er getuigen bij zijn.

Bovendien kan de notaris advies en begeleiding geven over de beste manier om het testament uit te voeren en kan hij helpen bij het oplossen van eventuele geschillen.

Wat gebeurt er met het testament wanneer het is opgemaakt?

Na de uitvoering van het testament worden de relevante gegevens ingeschreven in het testamentenregister van Madrid. De geregistreerde gegevens omvatten de naam, het identificatienummer en het adres van de erflater, alsmede de dag en de plaats van de uitvoering van het testament. De datum van inschrijving in het register wordt eveneens vermeld. Evenzo wordt elke wijze van uitvoering van het testament in het register ingeschreven. Op die manier kunnen de begunstigden er na hun overlijden, op verzoek, inzage in krijgen.

Het aanvechten van een testament in Spanje

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een testament is opgesteld, of als u vindt dat u ten onrechte buiten het testament bent gelaten, kunt u het testament mogelijk voor de rechter aanvechten.

Redenen om een testament aan te vechten zijn:

 • De erflater was niet bij zijn volle verstand toen het testament werd gemaakt
 • De uitvoering van het testament is niet correct verlopen
 • Het testament is vervalst of frauduleus gewijzigd
 • De waarde van een goed in het testament is groter of kleiner
 • U was afhankelijk van de overledene en bent uit het testament weggelaten
 • Het testament is niet duidelijk of vertoont gebreken
 • Er is sprake van een vorm van intimidatie of geweld in het testament

Wanneer u een testament wilt aanvechten, kunt u dit doen met de hulp van een Erfenis Advocaat. Het kan zijn dat u naar de rechter moet om uw zaak voor te leggen aan een rechter.

Als de rechter in uw voordeel beslist, dan kan het testament ongeldig worden verklaard. Dit betekent dat de nalatenschap wordt verdeeld volgens de Spaanse wet, in plaats van volgens de wensen van de overledene.

Berekening van de successierechten na het testament

Afhankelijk van de waarde van de bezittingen in Spanje (en daarbuiten) die u zult erven volgens de Wet op het testament en de successierechten, zult u Natenschapsbelasting moeten betalen. Er zijn verschillende aftrekposten en verminderingen. Het bedrag van de belasting die u moet betalen hangt af van uw relatie met de overledene, de waarde van de nalatenschap, de waarde van uw persoonlijke vermogen, en of de persoon een fiscaal ingezetene is of fiscaal niet-ingezetene.

Een erfenisadvocaat kan u meestal helpen met de belastingberekening, omdat het een ingewikkeld proces kan zijn. Aandelen, investeringen, bedrijven en eigendommen in Spanje en in het buitenland moeten worden getaxeerd en dienovereenkomstig worden belast.

Hulp bij uw nalatenschap

Een erfenis kan een ingewikkelde zaak zijn, en professioneel advies inwinnen kan goed zijn om ervoor te zorgen dat u de juiste procedures volgt. Daarnaast kan het beter zijn om iemand anders zich te laten richten op juridische zaken, zodat u zich kunt richten op belangrijke zaken.

Onze Advocaat kan u diensten aanbieden om de last van de Spaanse bureaucratie te verlichten en kan u helpen met alles waar u mee te maken kunt krijgen. Wij kunnen u ook helpen om eventuele geschillen met een andere begunstigde op te lossen, op een manier die voor u bevredigend is. Contacteer ons als u hulp wenst.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

Erfbelasting en successiewetgeving in Spanje is een complex onderwerp, en er zijn veel vragen die mensen erover hebben. In deze blogbijdrage beantwoorden we enkele van de meest voorkomende vragen die mensen hebben over erfenissen in Spanje. Lees verder voor meer informatie!

Wat is een erfenis?

Successie is een Spaans juridisch proces dat zich bezighoudt met de erfopvolging nadat iemand dood is verklaard. Wanneer iemand overlijdt, is er een erfrecht dat een ander individu toestaat om de controle over de overleden eigendommen over te nemen, uitstaande schulden te betalen, en te verdelen wat er over is aan mensen die er recht op hebben. Dit proces houdt praktisch in dat wordt nagegaan of het testament van de overledene geldig is, dat de eigendommen van de persoon worden geïdentificeerd, dat deze worden getaxeerd, dat belastingen en schulden worden betaald, en dat de eigendommen worden verdeeld volgens de staatswet of het testament.

Ik heb in een ander land een testament opgesteld. Heb ik ook een Spaans testament nodig?

Theoretisch, een testament geschreven in uw eigen land dekt uw vermogen wereldwijd. U moet ook weten dat het maken van een testament in Spanje de hele juridische procedure eenvoudiger maakt voor uw begunstigden in de toekomst. Echter, het niet toepassen van een testament in de wet wanneer je sterft, zal aantrekken meer kosten en tijd in beslag nemen. Uw erfgenamen zullen het buitenlandse kantoor, de wettelijke vertegenwoordiger en de officiële vertaler moeten inschakelen voordat de procedure voor de erfopvolging en de nalatenschap van start gaat.

Zijn er strikte regels over erfopvolging en erfenis in Spanje?

Ja, die zijn er. Deze wetten gelden echter alleen voor Spaanse burgers of buitenlanders die niet voor de nationale wetten van hun testament hebben gekozen en permanent in Spanje verblijven. Uw nationaliteit bepaalt de te volgen juridische procedure. Neem bijvoorbeeld de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, hier kunt u de weldoener kiezen die u wilt om uw vermogen te erven. Als onderdaan van Spanje verloopt de procedure heel anders.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Heb ik een notaris nodig in Spanje?

Ja, u hebt een notariële uitspraak nodig om uw Spaanse testament in Spanje rechtsgeldig te laten zijn. Uw testament moet worden ondertekend door de notaris, en u zult de diensten van een lokale vertaler nodig hebben om dit proces te vergemakkelijken.

Kan ik persoonlijk mijn eigen Spaanse testament maken?

Hypothetisch gezien, ja. Hoewel je nog steeds moet zorgen voor de ondertekening bij de notaris, moet je er ook rekening mee houden dat de notaris je alleen zal adviseren over juridische kwesties en niet over andere kwesties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Daarom hebt u een juridisch adviseur nodig die u uit eerste hand informatie en advies kan geven over erfrecht, belastingen of mogelijke complicaties van een procedure die u wilt uitvoeren.

Ik wil geen Spaans testament maken, zal mijn vermogen niet gewoon naar mijn naaste familieleden gaan?

Het erven of overdragen van bezittingen wanneer iemand overlijdt is niet automatisch, zoals bepaald door het Spaanse erfrecht. Degene die de activa erft, moet vooraf successierechten betalen om de akte te kunnen overhandigen. Er komen een aantal gebeurtenissen bij kijken, waaronder het legaliseren, overdragen en interpreteren van een aantal documenten. Bovendien moeten certificaten worden verzameld en ter controle aan de Spaanse notaris worden overhandigd voordat de eigendomsakte aan de weldoener kan worden overhandigd.

Kan een Spaans testament het bedrag van de belasting die mijn naaste familielid zal moeten betalen verlagen?

Zoals met de meeste belastingen, zijn er legale manieren om de te betalen belasting te verminderen. Maar u moet uw plannen overleggen met een professional die het Spaanse belastingstelsel begrijpt voor de juiste begeleiding. Wie u bijvoorbeeld als opvolger kiest, kan invloed hebben op hoeveel belasting hij moet betalen. Als uw opvolger jonger is dan 21 jaar en een naaste verwant is, zal hij minder belasting betalen. Hoe intiemer de erfgenaam die u kiest om uw bezittingen te erven, hoe minder totale successierechten er moeten worden betaald. Elke opvolger heeft een vergoeding; hoe meer opvolgers in het testament voorkomen, hoe hoger de collectieve vergoeding.

Is er een termijn voor het betalen van successierechten in Spanje?

Ja.
Ja. De termijn is zes maanden na de bevestigde datum van overlijden.

Wat is precies het recht van opbouw en vertegenwoordiging?

Bij het maken van een Spaans testament, kunt u ofwel kiezen voor het recht van vertegenwoordiging of het recht van opbouw voor uw begunstigden. Uw keuze bepaalt wat er gebeurt met de goederen die u nalaat. Wanneer u meerdere erfgenamen heeft, verklaart het Recht van Toe-eigening dat alle bezittingen die u aan een specifieke erfgenaam overdraagt, zullen worden toegevoegd aan het aandeel van de andere begunstigden als er iets ergs gebeurt met een van de erfgenamen. Als u bijvoorbeeld uw vermogen nalaat aan drie naaste familieleden en er overlijdt er één voordat hij/zij heeft kunnen erven, kan dat deel worden verdeeld over de twee overblijvende begunstigden. U kunt ook opteren voor het recht van vertegenwoordiging; dit betekent dat de kinderen van de beoogde begunstigde van uw testament in aanmerking komen om als plaatsvervanger te erven. Het is ongetwijfeld geen eenvoudig proces, dat is de reden waarom Spanje Desk biedt een erfrecht expert uit de eerste hand informatie en begeleiding om uw Spaanse testament te maken in de goede tijd.

Contact een Spaanse erfrecht advocaat

De successierechten in Spanje lijken misschien een ontmoedigende taak, maar met de hulp van een Spaanse erfrecht advocaat, hoeft het dat niet te zijn. Een Spaanse erfrecht advocaat kan u helpen met het proces van het betalen van successierechten in Spanje en kan u ook helpen het bedrag van de belastingen die u moet betalen te minimaliseren. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen met uw Spaanse successierechten.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

In dit blogbericht bekijken we enkele van de belangrijkste zaken die u moet weten over het erfrecht in Spanje voor overleden niet-ingezetenen in Spanje. Lees verder voor meer informatie.

Spaans erfrecht voor niet-ingezetenen

Als de overledene een niet-ingezetene in Spanje is, wordt er alleen belasting geheven over de Spaanse bezittingen, terwijl als de persoon een ingezetene was, u wordt belast over uw wereldwijde bezittingen.

Met andere woorden, als u Spaans onroerend goed of geld erft van een overledene die geen inwoner van Spanje was, moet u successierechten betalen over het vermogen dat in Spanje werd aangehouden. Het maakt niet uit of een persoon buiten Spanje woont; u zult nog steeds Spaanse successierechten moeten betalen.

Bovendien bepaalt de Spaanse successiewet dat u daar toelagen en aftrekposten kunt krijgen. Zo is er een speciale aftrek voor echtgenoten, ouders en kinderen die de hoofdwoning van de familie erven.

Verschillen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen

Wanneer bent u fiscaal inwoner of niet? In Spanje wordt iemand over het algemeen als fiscaal ingezetene beschouwd als hij of zij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond. Er kan echter ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de vraag of de persoon zijn economisch centrum van belang in Spanje heeft of dat zijn echtgenoot of kinderen in Spanje wonen.

Tarief van de Spaanse successierechten voor niet-ingezetenen

Fiscaal ingezetenen en fiscaal niet-ingezetenen, of ze nu EU-onderdanen zijn of niet, zijn in Spanje aan hetzelfde tarief van de successierechten onderworpen. Daarom zal elke berekening anders zijn. De Spaanse successiebelasting is een progressieve belasting. Dit betekent dat het belastingtarief afhankelijk is van de waarde van het:

 • het vermogen dat wordt geërfd
 • Relatie tussen de persoon die erft en de overledene
 • De hoeveelheid vermogen die de persoon die erft al heeft

Elke Autonome Gemeenschap kent verlagingen, waarbij de aard en de hoogte van de belastingtarieven van regio tot regio aanzienlijk verschillen. In sommige regio’s bepaalt de Spaanse wet dat bepaalde familieleden kunnen worden vrijgesteld van het betalen van successiebelasting.

Berekening van de successierechten

Hieronder hebben we enkele belangrijke punten uiteengezet over hoe de successierechten in Spanje worden berekend voor niet-ingezetenen. Om het successieproces te begrijpen, hebben we hieronder drie stappen uiteengezet:

 • De eerste stap bij het berekenen van de successierechten is het berekenen van de waarde van de nalatenschap. Voor niet-ingezetenen omvat dit alle activa die zich in Spanje bevinden, zoals onroerend goed, spaargeld, beleggingen en andere bezittingen.
 • Haal de juiste aftrekposten op basis van de belastingaftrek die afhankelijk is van de mate van verbondenheid met de overledene of het soort eigendom dat wordt ontvangen, naargelang het geval. De heffingsgrondslag van de belasting wordt aangepast volgens de verwantschapsstatus.
 • Wanneer u de waarde van de nalatenschap hebt berekend, moet u de desbetreffende tarieven van de successierechten toepassen om te weten te komen hoeveel belasting moet worden betaald. Deze liggen tussen 7,65% en 34%, met een vermenigvuldigingsfactor van reeds bestaande vermogensbestanddelen variërend van 1 tot 2,4.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Toelagen en aftrekposten die kunnen worden toegepast

Er zijn een aantal aftrekposten waarmee u rekening kunt houden bij het berekenen van het Spaanse successierecht dat u moet betalen. Deze omvatten:

 • Het bedrag van eventuele schulden van de overledene
 • of het geërfde onroerend goed de hoofdverblijfplaats van de overledene is
 • De waarde van eventuele activa die worden geërfd door een persoon met een handicap
 • Zekere professionele nalatenschappen, zoals bedrijven of boerderijen
 • en extra belastingaftrek voor specifieke situaties

Wanneer u belasting moet betalen, moet u rekening houden met alle relevante aftrekposten en aftrekposten. Daarom is het raadzaam om de nodige zorgvuldigheid te betrachten of contact op te nemen met een advocatenkantoor om er zeker van te zijn dat u niet te veel belasting betaalt.

Buitenlandse activa en de Spaanse belastingdienst

Het is belangrijk op te merken dat niet-ingezetenen die activa in Spanje erven, ook in hun land van herkomst aan belasting worden onderworpen. Daarom moet rekening worden gehouden met de verdragen inzake dubbele belastingheffing om ervoor te zorgen dat geen dubbele successierechten worden betaald over activa in Spanje en in het buitenland.

De Spaanse belastingautoriteiten zullen niet automatisch informatie over successierechten uitwisselen met buitenlandse belastingautoriteiten. Zij kan dit echter wel doen als er een verzoek is van een buitenlandse autoriteit of als er aanwijzingen zijn van fraude of belastingontduiking.

Wie int de Spaanse successierechten voor niet-ingezetenen?

De Spaanse belastingautoriteiten op het niveau van de autonome gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de inning van de successierechten in Spanje. Met andere woorden, wanneer u als niet-ingezetene successierechten moet betalen, betaalt u belasting aan de Spaanse belastingdienst in de Autonome Gemeenschap waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had.

Indien de overledene geen gewone verblijfplaats had in Spanje, bepaalt de Spaanse successiewet dat de plaats van belastingheffing van de Spaanse nalatenschap het belastingkantoor van Madrid zal zijn of waar de erfgenamen hun gewone verblijfplaats hebben.

Wat kan een testament doen voor de nalatenschap van niet-residenten

De Spaanse successiewetgeving verschilt van die in andere landen in de wereld. Dit betekent dat als u niet in Spanje woont en overlijdt zonder een Spaans testament te hebben opgesteld, uw vermogen mogelijk niet wordt verdeeld zoals u had gewild of verwacht.

Als niet-ingezetene in Spanje kunt u het volgende in uw testament opnemen dat de Spaanse successiewetgeving terzijde zal schuiven:

 • U kunt kiezen welke wetten van welk land u op uw nalatenschap wilt toepassen, die voorrang hebben boven de Spaanse wet.
 • U kunt ook kiezen in welke valuta u uw nalatenschap wilt laten waarderen voor successiebelastingdoeleinden.
 • U kunt executeurs benoemen die buiten Spanje wonen om uw nalatenschap te beheren.

Het testament moet worden vertaald door een officiële vertaler en breed in het publieke domein door een openbare notaris die een Apostille stempel kan verstrekken.

De Spaanse Will kunt u specifiek aan te wijzen wie zal erven uw eigendom, en hoe het zal worden verdeeld. Bovendien kan het testament helpen om potentiële conflicten tussen erfgenamen die een andere verdeling verwachtten te voorkomen en kan het gemoedsrust geven in de wetenschap dat uw laatste wensen zullen worden uitgevoerd.

Wij raden alle niet-residenten in Spanje ten zeerste aan om een Spaans testament te maken om ervoor te zorgen dat hun bezittingen in Spanje worden verdeeld volgens hun wensen.

Als u vragen heeft over Spaanse successierechten of testamenten, neem dan contact met ons op en wij zullen u graag helpen.

Betaling van successierechten als niet-resident

Zoals eerder vermeld, bent u successierechten verschuldigd wanneer u als niet-ingezetene of ingezetene goederen erft die zich in Spanje bevinden.

Als u onroerend goed erft dat zich in Spanje bevindt, moet u een Spaans NIE-nummer aanvragen. Het NIE-nummer is nodig om de verkoop of overdracht van het onroerend goed op uw naam te voltooien.

Het Spaanse NIE nummer is ook nodig om zaken te doen met de Spaanse belastingdienst en een bankrekening te openen in Spanje.

De termijnen voor het indienen van de belasting

Over het geërfde vermogen hebben de begunstigden zes maanden sinds het overlijden de tijd om de belastingaangifte in te dienen en de betreffende betaling te doen.

In geval van problemen kan de overheid een verlenging van zes maanden toestaan indien dit binnen vijf maanden na het overlijden wordt aangevraagd.

De toeslagen voor te late betaling moeten in de afrekening worden opgenomen als u uitstel verkrijgt. Het verzoek moet vergezeld gaan van een gedetailleerde waarde van de te belasten bezittingen.

Als het wordt afgewezen, wordt de termijn verlengd met een aantal dagen dat gelijk is aan de tijd die is verstreken sinds de indiening van het verzoek tot de kennisgeving. Indien de termijn niet wordt gehaald, kan via een formeel verzoek een voorlopige regeling worden getroffen. Indien dit nodig is, raden wij u aan contact op te nemen met een deskundige.

Erfenis ontvangen als ingezetene

Net als wanneer u een niet-ingezetene bent, moet u als u inwoner bent van Spanje en u erft activa die zich in Spanje bevinden, een belastingaangifte indienen bij de Spaanse belastingdienst.

Als inwoner bent u echter successierechten verschuldigd over de activa in de hele wereld, niet alleen over de activa in Spanje. Dit betekent dat u aangifte moet doen van alle buiten Spanje gelegen activa die u hebt geërfd.

U hoeft echter geen dubbele belasting te betalen, dus als u in een ander land al successierechten hebt betaald over die bezittingen, kunt u dat bedrag aftrekken van wat u in Spanje verschuldigd bent.

Is de successie- en schenkingsbelasting dezelfde voor niet-ingezetenen?

Als u een erfenis ontvangt, moet u successierechten betalen. Als u iemand een schenking doet, kan het zijn dat u schenkingsrecht moet betalen. De tarieven van de successie- en schenkingsrechten zijn dezelfde. De belastinggrondslag is daarentegen de werkelijke waarde van goederen die zijn gekocht met minder aftrekbare kosten en verplichtingen. Met bepaalde uitsluitingen waarin de wetten van de staten voorzien.

Een woord van SpainDesk

Wij hopen dat dit artikel een aantal vragen heeft verduidelijkt die u wellicht had over de Spaanse successierechten en testamenten voor niet-ingezetenen.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij zullen u graag van dienst zijn. U kunt ook meer informatie vinden over de Spaanse successierechten en de Spaanse successiewet in onze speciale berichten.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje

Een echtscheiding is een ingewikkeld proces, waar u ook woont. Maar wanneer u de complicaties van het leven in een vreemd land toevoegt, kan het nog ingewikkelder worden. Als u overweegt om in Spanje te scheiden, is het van essentieel belang om het Spaanse rechtssysteem te begrijpen en te weten wat u tijdens het proces kunt verwachten. Deze gids zal u alles vertellen wat u moet weten over echtscheiding in Spanje, van de gronden voor echtscheiding tot de verschillende soorten scheidingen die beschikbaar zijn.

Wat is een echtscheiding in Spanje?

Echtscheiding in Spanje is vergelijkbaar met echtscheiding in andere Europese landen. Een echtscheiding is wanneer een echtpaar hun huwelijk wettelijk beëindigt. Zodra de echtscheiding is afgerond, is er een juridische scheiding tussen het echtpaar. Wanneer u een scheiding van tafel en bed heeft, is er

 • Erfenis van de bezittingen van de echtgenoot
 • geen gezamenlijke financiële verplichtingen jegens derden
 • Het recht om te hertrouwen

Wanneer kan ik scheiden?

Spanje is een niet-schuldscheidingsland, dus u hoeft geen reden op te geven om te scheiden.

Huwelijksduur

Als u in Spanje wilt scheiden, moet u na uw huwelijk ten minste drie maanden wachten voordat u de scheiding aanvraagt. In bepaalde omstandigheden kan de rechter van deze wachttijd afzien, bijvoorbeeld als u lichamelijk bent mishandeld of als uw echtgenoot u ontrouw is geweest.

Wat zijn de verschillende soorten scheidingen in Spanje?

Er zijn twee soorten scheidingen in Spanje: betwiste en niet-betwiste.

Betwiste echtscheiding

Er is sprake van een betwiste echtscheiding als de partijen het niet eens kunnen worden over een of meer zaken, zoals de voogdij over de kinderen, de verdeling van het onroerend goed, alimentatie of andere zaken. Als u er niet in slaagt om tot overeenstemming te komen, zal de rechtbank een beslissing over deze kwesties voor u nemen.

Een betwiste echtscheiding wordt ook wel een vechtscheiding genoemd. Deze vorm van echtscheiding is duurder en tijdrovender dan een echtscheiding zonder betwisting, dus het is belangrijk om een overeenkomst met uw echtgenoot te bereiken voordat u naar de rechtbank stapt.

Als de echtscheiding betwist wordt, kan het twee jaar duren om de zaak af te ronden.

Onbetwiste echtscheiding

Bij een onbetwiste echtscheiding zijn de partijen het eens over alle zaken, zoals de voogdij over de kinderen, de verdeling van het onroerend goed, alimentatie, enz. Deze vorm van echtscheiding is goedkoper en sneller dan een betwiste echtscheiding. Als u en uw partner tot een overeenkomst kunnen komen, kunt u deze vorm van echtscheiding aanvragen.

In Spanje kan een echtscheiding in vier maanden worden afgerond als er wederzijdse instemming is en men het op papier eens is over de manier van scheiden.

Stappenplan voor een echtscheiding in Spanje

Als u besluit om in Spanje te gaan scheiden, zijn er verschillende stappen die u moet nemen.

1. Kies de juiste advocaat

Het is belangrijk om de juiste advocaat of het juiste advocatenkantoor te kiezen voor uw echtscheiding. Zorg ervoor dat u een advocaat vindt die ervaring heeft met Spaans echtscheidingsrecht en die u door het proces kan loodsen.

2. Verzamel documenten

Dit kunnen documenten zijn zoals bankafschriften, onroerend goed aktes, belastingaangiften, NIE, een lijst van gemeenschappelijke bezittingen, en alle andere documenten en bestanden die uw zaak ondersteunen.

3. Echtscheiding aanvragen

U moet een echtscheidingsverzoek indienen bij de Spaanse rechtbank. Het echtscheidingsverzoek is een echtscheidingsakte volgens het Spaanse burgerlijk wetboek. Een advocaat zal ervoor zorgen dat de toepasselijke wet wordt gekozen om de echtscheiding in te dienen.

4. Betekenen echtscheidingspapieren

De volgende stap is het betekenen van de scheidingspapieren aan uw echtgenoot. Dit kan worden gedaan door uw advocaat of door de rechtbank.

5. Bemiddeling

Als de partijen het over bepaalde kwesties niet eens kunnen worden, moeten zij naar mediation gaan. Dit is een proces waarbij een neutrale derde partij de partijen helpt om tot een overeenkomst te komen. Bijvoorbeeld, u en de advocaat van uw echtgenoot spreken om tot een overeenkomst te komen.

6. Hoorzitting

Als bemiddeling niet succesvol is, gaat de zaak naar een Spaanse rechtbank voor een hoorzitting. De rechtbank zal een beslissing nemen over alle betwiste kwesties.

7. Afronden echtscheiding

Zodra de rechtbank een beslissing heeft genomen, wordt de echtscheiding afgerond. Dit kan door uw advocaat worden gedaan, maar u kunt het ook zelf doen.

8. Een echtscheidingsakte verkrijgen

Zodra het echtscheidingsconvenant is afgerond, ontvangt u van de rechtbank een echtscheidingsakte. Dit document bevestigt dat uw huwelijk wettelijk is beëindigd.

9. Advocaatkosten betalen

U moet de kosten van uw advocaat en de gerechtskosten betalen. Deze kunnen duur zijn, dus het is belangrijk om een budget te hebben.

Waar kunt u scheiden?

In Spanje kunt u alleen bij de rechtbank scheiden. U kunt niet online of via een bemiddelingsbureau scheiden.

Land van echtscheiding

Als u een buitenlandse nationaliteit heeft, getrouwd bent met een buitenlandse nationaliteit, of in een ander land woont, vraagt u zich misschien af of u in Spanje kunt scheiden.

 • Als u en uw echtgeno(o)t(e) beiden in Spanje wonen, kunt u in Spanje scheiden
 • Als u de nationaliteit van een ander land heeft, maar in Spanje woont, kunt u in dat land scheiden.

In het algemeen scheiden mensen waar ze wonen.

De noodzaak om in Spanje te zijn

De echtgenoten hoeven niet in Spanje aanwezig te zijn om de echtscheiding af te ronden; de echtscheiding kan per post/post worden geregeld. Als het echtpaar echter wil scheiden, moet een rechter de echtscheiding goedkeuren en moeten de echtgenoten of hun advocaat (via een volmacht) aanwezig zijn bij de hoorzitting voor de rechter.

Gemeenschappelijk bezit van onroerend goed

Wanneer er sprake is van gezamenlijk eigendom van een woning, wordt deze doorgaans verkocht. Het geld van de verkoop wordt dan verdeeld tussen het echtpaar. Als de ene echtgenoot het onroerend goed wil houden, kan hij of zij het aandeel van de andere echtgenoot uitkopen. Het proces voor de verdeling van gezamenlijk bezit wordt “verdeling” genoemd.

Het onroerend goed kan worden gebruikt wanneer er kinderen zijn en een ouder het gezag heeft gekregen. De hypotheek op het onroerend goed zal nog steeds door de eigenaar moeten worden betaald, maar hij of zij mag de betalingen voor kinderalimentatie aftrekken.

Voogdij over kinderen

De ouders (gehuwd of ongehuwd) kunnen afspraken maken over het gezag over de kinderen door middel van een schriftelijke overeenkomst of convenio. Een convenio is een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide ouders en een Spaanse notaris. Dit is een document dat voor de rechter kan worden gebruikt om een voogdijregeling vast te stellen als de ouders het zelf niet eens kunnen worden over het gezag.

Een rechter zal de overeenkomst bekijken en zo nodig wijzigen. Als de ouders het niet eens kunnen worden over de voogdij, zal de rechter beslissen op basis van wat in het belang van de kinderen is.

Hieronder staan enkele factoren waarmee een rechter rekening kan houden bij het nemen van een beslissing over het gezag:

 • De leeftijd van de kinderen
 • De relatie tussen de kinderen en elke ouder
 • De wensen van de kinderen, als zij oud genoeg zijn om die te uiten
 • De gezondheid van de kinderen
 • het vermogen van de ouders om voor de kinderen te zorgen
 • De thuissituatie van elke ouder
 • Een voorgeschiedenis van mishandeling of verwaarlozing door een van beide ouders
 • De afstand tussen de huizen van de ouders
 • de werkschema’s van de ouders

In Spanje krijgt de vrouw meestal de voogdij over de kinderen, maar in sommige autonome regio’s is de rechter verplicht de vader als voogd te beschouwen als hij de eerste verzorger van het kind is geweest.

Alimonium

Alimentatie kan nodig zijn wanneer de ene partner er als gevolg van de echtscheiding economisch slechter aan toe is dan de andere. Alimentatie wordt meestal betaald wanneer de ene echtgenoot niet kan werken of in zijn levensonderhoud kan voorzien omdat hij of zij fulltime voor de kinderen moet zorgen.

De rechter bepaalt van geval tot geval het bedrag en de duur van de alimentatie.

Er is geen vaste formule voor het bepalen van alimentatiebetalingen. S me factoren waarmee een rechter rekening kan houden zijn onder meer:

 • het inkomen van beide echtgenoten
 • De levensstandaard van het echtpaar tijdens hun huwelijk
 • leeftijd en gezondheid van beide echtgenoten
 • De omvang van het onroerend goed en de bezittingen van beide echtgenoten
 • Alle schulden of betalingen die elke echtgenoot moet verrichten
 • De vraag of een van beide echtgenoten in zijn/haar eigen onderhoud kan voorzien

Als een echtgenoot wordt veroordeeld tot het betalen van alimentatie, moet hij of zij doorgaan met het doen van die betalingen totdat de andere echtgenoot overlijdt, hertrouwt of een partner vindt die aan de eisen voldoet.

De echtscheiding zelf hoeft niet de reden te zijn voor de economische ongelijkheid, maar het is vaak wel een factor.

Spreek met een echtscheidingsadvocaat

Als u een echtscheiding in Spanje overweegt of hulp nodig heeft met Spaans familierecht, is het belangrijk om het proces te begrijpen en wat u kunt verwachten. Praten met een echtscheidingsadvocaat en het krijgen van professionele rechtsbijstand is altijd een goed idee, want zij kunnen u helpen begeleiden door het proces en ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

Contact ons team van SpainDesk, wij zijn een groep van meertalige Spaanse advocaten. Onze diensten omvatten familierecht, echtscheiding, alimentatie, voogdij over kinderen, en nog veel meer. Wij kunnen u helpen met uw specifieke juridische behoeften.

Als u in Spanje wilt trouwen, zijn er een paar dingen die u moet weten. In dit artikel beschrijven we alles wat u moet weten over trouwen in Spanje; daarnaast beantwoorden we aan het eind enkele veelgestelde vragen.

Geschiedenis van het huwelijk in Spanje

In het verleden waren huwelijken een regeling door ouders of andere familieleden. Zij gebruikten huwelijksmarkten om potentiële echtgenoten voor hun kinderen te vinden. Deze markten waren plaatsen waar mensen naartoe konden gaan om een huwelijkspartner te zoeken. De bruid en bruidegom hadden niet veel te zeggen over met wie ze trouwden. Vervolgens beïnvloedden ook demografische, economische en religieuze factoren het huwelijk.

Vroeger was het huwelijk vooral een manier om bezit te consolideren en allianties tussen families te smeden, en trouwen was vaak een manier om iemands sociale status te verhogen.

In het schilderij “De Spaanse Bruiloft” van Fortuny, kun je getuige zijn van een typisch Spaanse bruiloft. Op dit schilderij van Fortuny zie je de ondertekening van de huwelijksakte of de burgerlijke stand na de ceremonie.

Omdat Spanje vroeger een religieus land was, trouwde men in een kerk. De Katholieke Kerk was de belangrijkste instelling in Spanje, en zij controleerde vele aspecten van de samenleving, waaronder het huwelijk.

De katholieke kerk geloofde dat het huwelijk een sacrament was, wat betekende dat het een heilige verbintenis was tussen een man en een vrouw. De kerk geloofde ook dat het huwelijk voor het leven was, dus echtscheiding was bijna onmogelijk.

Huwelijk in de huidige tijd

Tegenwoordig kiezen steeds meer paren (vooral in de grote steden) voor een burgerlijke ceremonie in plaats van een religieuze. Sinds de dood van Franco in 1975 hebben de Spaanse regering en de bevolking afstand genomen van Franco’s hang naar katholieke waarden.

Nu is Spanje een seculier land, en de regering erkent geen enkele religie als officieel. Ongeveer 1 op de 5 huwelijken zijn nog steeds katholieke huwelijken. Op deze manier is de houding ten opzichte van het huwelijk in Spanje aan het veranderen, net zoals in andere Europese landen. Het traditionele huwelijk, zoals wij dat kennen, wordt in Spanje geleidelijk uitgefaseerd als gevolg van deze verschuiving van oude naar meer eigentijdse levenswijzen.

Het dalende huwelijkscijfer van het land en de stijgende leeftijd waarop mannen en vrouwen voor het eerst trouwen, illustreren hoe het huwelijk voor de Spanjaarden minder belangrijk wordt. Afhankelijk van het jaar ligt de gemiddelde leeftijd voor een huwelijk in Spanje rond de 37 jaar voor mannen en 33 jaar voor vrouwen, wat iets hoger is dan de gemiddelde leeftijd in andere Europese landen. Daarnaast is deze leeftijd in de loop der jaren enigszins gestegen.

Koppels ondervinden tegenwoordig minder sociale druk om snel te trouwen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan het zoeken van een partner, werken en plezier maken. Jongeren wachten ook langer met het krijgen van kinderen, wat ook een gevolg kan zijn van de veranderende houding ten opzichte van het huwelijk.

Hoe kunt u trouwen in Spanje?

Hieronder vindt u de stappen die u moet doorlopen om in Spanje te trouwen.

1. Kies welk type huwelijk u wilt

Er zijn twee soorten huwelijksceremonies in Spanje: religieuze en burgerlijke. Spanje erkent zowel burgerlijke als religieuze huwelijken. De meeste huwelijksceremonies in Spanje zijn burgerlijke huwelijken, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een religieus huwelijk. Religieuze huwelijken kunnen katholiek, protestants, islamitisch, joods, enz. zijn.

Voor een religieus huwelijk moet u in het bezit zijn van alle vereiste documenten voor het burgerlijk huwelijk en de toestemming van uw kerk hebben. Paren kunnen trouwen in een religieuze ceremonie volgend op de burgerlijke huwelijksceremonie, en een religieuze ceremonie erkent het huwelijk als een spirituele verbintenis.

2. Kies de locatie

Formele en volledige huwelijken, inclusief bruidsjurken en de aanwezigheid van familie en vrienden, worden vaak gehouden in de unieke ceremoniekamers van het stadhuis. Deze zalen hebben een prachtig uitzicht over de stad of bevinden zich in historische gebouwen. U kunt er ook voor kiezen om te trouwen op een religieuze plek, zoals een kerk.

U kunt het beste zo snel mogelijk op zoek gaan naar een kerk, want die zijn vaak al lang van tevoren volgeboekt. Er zijn ook veel weddingplanners beschikbaar die u kunnen helpen met alle details van uw bruiloft.

3. Stel een datum en tijd vast voor het huwelijk

De trouwdatum zal u waarschijnlijk de rest van uw leven bijblijven. U zult een datum willen kiezen die voor iedereen die erbij betrokken is, inclusief uw gasten, goed uitkomt. De meeste mensen trouwen op een zaterdag, maar u kunt op elke dag van de week trouwen, behalve op zondag. Trouwen gebeurt vaak in de ochtend, maar het is ook mogelijk om een avondbruiloft te houden. Het seizoen speelt ook een rol bij het kiezen van een datum voor je bruiloft. De populairste maanden om te trouwen in Spanje zijn mei, juni, september en oktober. Mensen trouwen meestal een jaar na het aanzoek.

4. Controleer de voorwaarden voor een huwelijk bij de burgerlijke stand

Om officieel te trouwen in Spanje, moet u een huwelijkslicentie (matrimonio) halen bij de burgerlijke stand (oficina del registro civil). Om deze vergunning te krijgen, moet u aan bepaalde eisen voldoen, die afhankelijk zijn van de gemeente. Buitenlanders moeten bijvoorbeeld meestal een verklaring van geen beletsel (certificado de no impediment) uit hun land van herkomst overleggen.

Informeer hoe oud u moet zijn, wat de kosten zijn, welke vormen van identificatie vereist zijn en hoe lang het duurt voordat uw rijbewijs geldig is (sommige hebben een aanvraagdeadline van één of meer dagen vanaf het moment dat u het indient).

5. Haal de trouwvergunning

Als u al het papierwerk in orde heeft, kunt u de trouwvergunning aanvragen bij uw gemeente. U moet persoonlijk langsgaan en alle vereiste documenten overleggen. Het proces duurt meestal ongeveer een week, maar tijdens het hoogseizoen voor huwelijken.

Gewoonlijk zal de officiator die u in de echt verbindt een huwelijksakte hebben. Op deze akte zal hij zijn handtekening zetten, u uw handtekening, en twee getuigen zullen tekenen. De ambtenaar zal het dan indienen bij de rechtbank, en u zou een duplicaat moeten ontvangen.

6. De huwelijksceremonie houden

Zodra u de huwelijksvergunning hebt, kunt u de huwelijksceremonie houden. Dit kan bij de burgerlijke stand of in een kerk. Als u ervoor kiest om de ceremonie in een kerk te houden, zorg er dan voor dat u bij de kerk nagaat wat hun vereisten zijn.

Spaanse huwelijksceremonies zijn over het algemeen zeer formeel en traditioneel. Een Spaanse bruiloft traditie tijdens de ceremonie omvat dat de bruidegom goede vrienden van de bruidegom stropdas knippen en de stukken te verkopen aan de gasten om te helpen geld in te zamelen voor het echtpaar, en de bruid makkers zou hetzelfde doen met haar trouwkousenband. Een paar verschillende ceremonies kunnen plaatsvinden tijdens uw bruiloft, afhankelijk van de locatie en het type van de ceremonie.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over trouwen in Spanje.

Wat is een huwelijksakte?

De huwelijksakte is een controleerbare, officiële kopie van het huwelijk die na de ceremonie aan het bruidspaar wordt verstrekt.

Wat is een burgerlijk huwelijk?

Het burgerlijk huwelijk is een huwelijk voltrokken door de staat. Het is niet religieus en er komen dus geen religieuze ceremonies of rituelen aan te pas.

Wat is een religieus huwelijk?

Een religieus huwelijk is een type huwelijk dat wordt voltrokken door een religieuze autoriteit, zoals een priester of rabbi. Het is doorgaans formeler dan het burgerlijk huwelijk en kan specifieke rituelen of ceremonies met zich meebrengen.

Wat is de burgerlijke stand?

De burgerlijke stand is een afdeling van de lokale overheid. Een kopie van de huwelijksakte kan worden verkregen bij de burgerlijke stand. Buitenlanders die in Spanje zijn getrouwd, krijgen een burgerlijke huwelijksakte, die over het algemeen wereldwijd geldig is. Het is mogelijk dat u deze akte moet laten vertalen en/of legaliseren voor gebruik in uw eigen land.

Wat zijn de verschillen tussen een huwelijk en een bruiloft?

Een huwelijk is een soort ceremonie die de officiële vereniging van twee mensen markeert. Een huwelijk daarentegen is een wettelijk contract of een wettelijke overeenkomst die tussen twee mensen wordt gesloten.

Wat is het verschil tussen het burgerlijk huwelijk en het religieus huwelijk?

Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken door de staat en omvat geen religieuze ceremonies of rituelen. Een religieuze ambtenaar voltrekt een religieus huwelijk en heeft wel te maken met religieuze ceremonies en rituelen.

Is het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht in Spanje legaal?

Spanje was een van de eerste landen in Europa die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht legaliseerde in 2005. Door een huwelijk kan het paar verschillende rechten krijgen die ook openstaan voor paren die trouwen via een burgerlijke ceremonie of een religieus huwelijk. Zo kunnen zij een kind adopteren, eigendoms- en erfenisrechten krijgen, en nog andere rechten.

Hoe kan ik in Spanje trouwen?

De eerste stap is het aanvragen van een huwelijkslicentie bij de burgerlijke stand. Zodra u de vergunning heeft, kunt u een burgerlijke ceremonie of een religieuze ceremonie houden. Als u voor een religieuze ceremonie kiest, moet u uw huwelijk ook laten goedkeuren door de kerk.

Kunnen buitenlanders in Spanje trouwen?

Ja, buitenlanders kunnen in Spanje trouwen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voordelen van trouwen met een Spaanse staatsburger?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het trouwen met een Spaanse staatsburger, waaronder automatische residentie voor de echtgenoot, toegang tot sociale zekerheid en gezondheidszorg, en de mogelijkheid om in Spanje te werken.

Waar zijn enkele populaire locaties om te trouwen in Spanje?

Enkele populaire locaties om te trouwen in Spanje zijn Barcelona, Granada, Madrid, en Sevilla.

Wat is een burgerlijk partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is een relatievorm die lijkt op het huwelijk, en het biedt veel van dezelfde rechten als het huwelijk. Het belangrijkste verschil tussen het huwelijk en de burgerlijke maatschap is dat de burgerlijke maatschap niet als het eigenlijke huwelijk wordt beschouwd.

 • Voor juridische doeleinden worden burgerlijke partnerschappen niet als huwelijken beschouwd.
 • Huwelijken worden plechtig voltrokken door het uitspreken van een voorgeschreven vorm van woorden.
 • Scheiding is de beëindiging van een huwelijk.
 • Een beschikking tot ontbinding maakt een einde aan een geregistreerd partnerschap.
 • Huwelijken kunnen worden ingezegend in een burgerlijke of religieuze ceremonie.
 • Een geregistreerd partnerschap wordt op een volledig civiele manier gesloten. Burgerlijke partners kunnen ervoor kiezen een (religieuze of burgerlijke) ceremonie te houden nadat hun burgerlijk partnerschap is gevormd.

Burgerlijke partnerschappen zijn over het algemeen minder formeel dan huwelijken en er zijn geen religieuze ceremonies of rituelen aan verbonden.

Een Spaanse Notaris, Notary Public, Notario, Openbare Notaris, of Spanje Notaris is iemand die u waarschijnlijk nodig heeft op een bepaald punt wanneer u woont of zaken doet in Spanje. In deze blog kunt u meer te weten komen over vragen als: “Wat is een notaris?”, “Waar worden ze voor gebruikt?” en “Hoe vind ik er een?”.

Wat is een notaris in Spanje?

De notaris in Spanje is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het authentiek verklaren van geschreven, ondertekende of verzegelde documenten. Ze hebben verschillende functies onder de Spaanse wet, die omvatten:

 • Authenticatie van akten en contracten.
 • Het authentiek verklaren van verschillende soorten documenten die verband houden met burgerlijk recht, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden of andere onderhandse akten. De notaris is belast met de waarmerking van de handtekeningen op deze documenten.
 • Authenticatie van elk openbaar document of document dat in een privéaangelegenheid wordt gebruikt.
 • Authenticatie van openbare akten, gerechtelijke procedures of door de overheid aangewezen akten. Dit omvat de waarmerking van alles, van met derden gesloten contracten tot administratieve akten.

De taken van een notaris reiken ook verder dan individuele cliënten; overheidsinstanties kunnen hen vragen kopieën van bepaalde documenten te certificeren of op te treden als scheidsrechter in geschillen tussen particulieren of bedrijven.

De Spaanse notaris fungeert als juridisch deskundige in het Spaanse rechtssysteem en waarmerkt Spaanse documenten. De notaris in Spanje is verantwoordelijk voor het authentiseren en legaliseren van contracten en overeenkomsten met behulp van stempels en handtekeningen. Terwijl advocaten privé-overeenkomsten op papier zetten, brengt de notaris privé-documenten in het publieke domein. Tegelijkertijd legt de notaris tijdens de ondertekening bepaalde juridische criteria uit. Het adviseren van partijen tijdens het notarisproces is niet hun specifieke dienst.

Wat is een Notaris Spanje

Waarom heb ik een Spaanse notaris nodig?

Notarissen bestaan omdat de overheid ze nodig heeft om geschillen en juridische transacties te regelen. Zij zullen u helpen bij het legaliseren van overeenkomsten. Een notaris is een vertrouwde derde partij die geen band heeft met de transactie of de betrokken partijen en werkt namens het algemeen belang. Dat is de reden waarom zij zo belangrijk zijn.

Documenten die notarieel kunnen worden vastgelegd zijn onder meer:

 • Overdracht van eigendomsakten
 • Wanneer er geen testament is, is een verklaring van erfgenamen vereist.
 • Wettelijke vereisten regelen de oprichting, wijziging en splitsing van bedrijven en partnerschappen.
 • Regelingen in echtelijke geschillen
 • Een of andere vorm van volmacht
 • Acquisitie en het nakomen van verantwoordelijkheden
 • Documenten met betrekking tot de burgerlijke staat
 • Wetten en testamenten
 • Contracten en overeenkomsten
 • Erfenisverklaringen en vorderingen van erfgenamen
 • Leningen, hypotheken en andere schuldverplichtingen
 • Andere documenten zoals officiële verklaringen

Hieronder leest u over de meest voorkomende redenen om een notaris nodig te hebben.

Eigendomsbewijzen van onroerend goed overdragen via een notaris

Een van de belangrijkste diensten van de notaris is de overdracht van eigendomstitels. Naast een notaris is er ook vaak een vastgoedadvocaat bij betrokken als u een huis koopt in Spanje.

Titels zijn officiële documenten die het eigendom van het onroerend goed bevestigen. De eigendomsbewijzen zijn geregistreerd in het Spaanse kadaster, en het vermeldt de eigenaar van het onroerend goed. Wanneer u een huis koopt van een particulier, zal deze de eigendomsakte overhandigen als bewijs van eigendom.

U draagt de eigendomsakte over via de notaris wanneer u een woning verkoopt of koopt. De koper en verkoper (of hun vertegenwoordigers) moeten naar een notaris gaan, en de notaris zal hen een contract of akte geven die zij beiden ondertekenen. Het document wordt vervolgens door de wettelijke getuige notarieel bekrachtigd en formeel voltooid nadat een zegelrecht is betaald.

De transactie moet ook in het Spaanse kadaster worden geregistreerd om volledig te zijn. De notaris zal het kadaster op de hoogte brengen van de verkoop en de eigendomsoverdracht van de ene naar de andere.

Overdracht van eigendomsbewijzen via een Spaanse notaris

Een naamloze vennootschap in Spanje oprichten via een notaris

Bij de oprichting van een naamloze vennootschap in Spanje moeten alle aandeelhouders en vennoten naar de notaris gaan en bepaalde documenten ondertekenen waarin hun percentage van de aandelen, verantwoordelijkheden, enz. worden vermeld. Met andere woorden, het zal de relatie tussen alle betrokken partijen vastleggen.

Nadat deze documenten zijn ondertekend en bijgewoond, moeten zij worden geregistreerd bij het handelsregister (Registro de Comercio). Hierdoor wordt de naamloze vennootschap officieel. De notaris kan u ook helpen bij het opheffen van een naamloze vennootschap als dat nodig is.

Het is belangrijk om een advocaat aan uw zijde te hebben om alles correct te doen. De notaris zal u alleen helpen met de ondertekening. Wij hebben een bedrijfsregistratiedienst in Spanje, evenals een uitgebreide gids over een bedrijf starten.

Huwelijkse staat wijzigen via de notaris

Een andere belangrijke dienst van de notaris is het wijzigen van de burgerlijke staat. Dit wordt gedaan wanneer iemand wil trouwen of scheiden.

De wijziging van de burgerlijke staat heeft gevolgen voor hun rechten en plichten voor de wet, dus dit moet correct gebeuren. Als het echtpaar bijvoorbeeld samen kinderen heeft, zal deze akte bepalen welke partner de voogdij krijgt.

Om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van u wordt gemaakt, is het belangrijk dat dit proces wordt uitgevoerd door een ervaren notaris die gespecialiseerd is in familierecht. Het is ook aan te raden een advocaat in te schakelen.

Deze dienst kan op dezelfde manier worden uitgevoerd als een verkoop van een woning. Het echtpaar gaat met hun documenten naar de notaris en ondertekent een document waarvan zij beiden getuige zijn. Wanneer dit is gebeurd, geeft de notaris hen een officieel afschrift van wat zij hebben verklaard en stuurt alle documentatie rechtstreeks naar de plaatselijke burgerlijke stand voor hen om de definitieve procedures uit te voeren.

Een naamloze vennootschap oprichten via een notaris

Hoe werken advocaten en notarissen samen in het Spaanse recht

Advocaten en notarissen werken samen om fraude te voorkomen en mensen te beschermen. Advocaten hebben de nodige opleiding om frauduleuze documenten te identificeren, documenten op te stellen en cliënten te helpen met de vereiste documenten.

De notaris gebruikt handtekeningen en stempels om particuliere overeenkomsten te legaliseren en in het publieke domein te brengen. Daarnaast zijn notarissen in staat om documenten te controleren om te zien of ze waar of vals zijn.

Advocaten worden vaak gecontacteerd wanneer een persoon of een bedrijf juridische stappen wil ondernemen. Zij zullen contact opnemen met een advocaat van wie zij weten dat die deskundig is in dat soort transacties. De advocaat zal dan contact opnemen met de notaris om de rechtshandeling te voltooien.

Spaanse wet en de Spaanse notaris

Aanleveren van notariële kopieën van documenten

Andere diensten die een notaris verleent zijn het verkrijgen van notariële kopieën van originele documenten (gewaarmerkt met een officieel stempel) en het bijwonen van volmachten.

Een afschrift kan heel nuttig zijn als u financiële zaken in een ander land moet regelen, en ook als u uw handtekening op een bedrijfsdocument moet laten certificeren.

Procedures voor het opstellen van documenten

Voor sommige rechtshandelingen in het Spaanse rechtssysteem is het nodig juridische documenten op te stellen. Het opstellen van een document (Redactar un Documento in het Spaans) is het samenvoegen van alle relevante elementen om tot een tekst te komen. In Spanje zijn er geen openbare notarissen die documenten opstellen. Deze dienst wordt gewoonlijk aangeboden door gespecialiseerde advocatenkantoren.

Juridische procedures

Veel gestelde vragen

Kan een notaris in het buitenland worden gebruikt voor Spaanse documenten?

Spanje is aangesloten bij het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961, wat betekent dat bepaalde documenten, zoals die met betrekking tot het burgerlijk recht, door de autoriteiten in het buitenland kunnen worden gewaarmerkt en door de rechtbanken in Spanje kunnen worden erkend zonder dat u voor een ambtenaar hoeft te verschijnen die over beide beschikt.

Hoeveel bedragen de notariskosten in Spanje?

De notariskosten in Spanje worden door de staat vastgesteld en notarissen kunnen niet meer of minder in rekening brengen voor een dienst. De notariskosten zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder de tijd van het jaar, de locatie en het soort dienst.

Wanneer betaal ik de notariskosten?

U betaalt de notariskosten voor uw bezoek aan het notariskantoor. U krijgt een factuur van het advocatenkantoor. Als u via een advocaat werkt, kan de advocaat u ook de rekening sturen.

Is er een vergoeding als het notariële document wordt afgewezen?

Het notariskantoor rekent een vergoeding aan, ook als er niets door de advocaat is opgesteld en er geen handtekeningen zijn gezet. Indien er na de notariële akte nog juridische werkzaamheden moeten worden verricht, worden de honoraria opnieuw aangerekend.

Overheid in Spanje

Moet ik Spaans spreken als ik een notariskantoor bezoek?

Hoewel de overgrote meerderheid van de notarissen Spaans is, zijn er ook veel tweetalige notarissen. Toch is het aan te raden om een advocaat of tolk aan uw zijde te hebben. De vertaler kan u namelijk alle voorwaarden en bepalingen in elk document uitleggen, zodat u volledig begrijpt wat u ondertekent.

Is er nog iets dat ik moet weten over de procedure voor een notarisbenoeming?

Een notariële procedure is een zeer formeel proces. Er zijn vaak juridische gevolgen verbonden aan documenten die voor de notaris worden ondertekend, dus het proces moet correct worden uitgevoerd. De notariskosten zijn hoog, dus het is belangrijk dat de afspraak de moeite waard is.

De notaris certificeert alleen de handtekening op het document, en daar houdt zijn verantwoordelijkheid op. Het is dan aan de ondertekenaar om ervoor te zorgen dat wat hij in het document heeft vermeld, geldig is. Dus als u twijfelt of u de eigenaar bent van het onroerend goed, of u de aflossingen van de lening hebt terugbetaald of dat u een document moet ondertekenen ten overstaan van een ambtenaar, is het raadzaam uw advocaat te raadplegen.

Waar vindt u een notariskantoor?

U vindt notariskantoren in alle grote steden. Het beste wat u kunt doen is contact opnemen met uw advocaat, die u een notariskantoor kan aanbevelen, en zij zullen u helpen de dichtstbijzijnde notaris te vinden. Advocaten werken vaak nauw samen met notarissen. U kunt ook een lijst van notarissen en hun kantoren online vinden (in het Spaans) en zelf contact met hen opnemen.

Wat is een Haags Apostille Stempel?

De term “Apostille” verwijst naar de authenticatie van een document voor gebruik in een ander land, en het Stempel is de manier om aan te tonen dat de overheid het document heeft geauthenticeerd.

De Haagse Conferentie geeft een apostille af om te bevestigen dat een notariële zegel of handtekening op een document geldig is. Het garandeert dat de notaris binnen zijn bevoegdheid en met de nodige zorgvuldigheid heeft gehandeld. Wanneer een document of contract een apostillestempel heeft, heeft het de rechtskracht van elk officieel document dat in Spanje wordt afgegeven. Op deze manier kunt u documenten laten verifiëren in andere Europese landen en andere landen in de wereld die zijn toegetreden tot het Apostilleverdrag van Den Haag.

Documenten die het Apostillestempel kunnen dragen zijn privé- en handelscontracten, volmachten, nationaliteitsbewijzen, geboorte- en huwelijksakten, financiële documenten, eigendomsakten elk ander document dat notarieel is vastgelegd.

Een Apostille legaliseert een buitenlandse overheidsinstantie en geeft hen authenticiteit. U kunt landen vinden die een Spaanse notaris in het buitenland op De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.

Hoe lang duurt een afspraak bij de notaris?

Bij binnenkomst in het notariskantoor wordt u gevraagd een logboek te tekenen. Vervolgens dient u zich te legitimeren en een bewijs van eventuele duen te overleggen met het notariskantoor. In de meeste gevallen moet u de persoon kennen die u heeft doorverwezen. Of op zijn minst zijn doorverwezen door iemand die bekend is bij de notaris. Dit maakt deel uit van hun due diligence om ervoor te zorgen dat de “quien recibe” (de persoon die de notaris erkent) werkelijk is wie hij beweert te zijn.

Spaanse Notaris Afspraak

Wat gebeurt er met documenten die u bij de notaris hebt ondertekend?

Een civiele of strafrechter kan documenten gebruiken die door een notaris zijn ondertekend, en ze kunnen worden gebruikt als bewijs in alle officiële procedures van alle overheidsorganisaties. Documenten die bij de notaris zijn ondertekend, worden openbare documenten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wanneer u klaar bent met het ondertekenen van een document bij een Spaanse notaris, stuurt de notaris het document naar het registratiekantoor. U kunt een kopie krijgen bij de notaris wanneer u tekent of door naar het registratiekantoor te gaan. Het is een goed idee om een kopie te krijgen om de ondertekening te bewijzen voor het geval er iets misgaat met het officiële document (en ja, dat gebeurt soms).

Aangezien een notaris alleen als tussenpersoon tussen beide partijen fungeert, zal hij niet betrokken zijn bij toekomstige meningsverschillen of verkeerd ondertekende contracten. Daarom, om u te beschermen tegen een rechtszaak of verkeerde handelingen, is het aan te raden een advocaat in te schakelen.

De notaris in Spanje

Als u naar Spanje verhuist of onlangs bent verhuisd, moet u begrijpen wat een Spaanse notaris doet. U kunt ze gebruiken om een bedrijf op te richten, de burgerlijke stand te wijzigen en een woning te kopen of te verkopen.

Als er één ding is dat we willen benadrukken over het werk van deze professionals, dan is het wel het volgende. Voor veel juridische procedures zijn notarissen nodig, het is erg formeel, en u heeft vaak de hulp van een deskundige nodig om hiermee om te gaan. Wij hopen dat ons artikel heeft bijgedragen tot een verduidelijking van de vragen die u misschien had over notarissen.

Als u een advocaat nodig heeft om u te begeleiden, zijn wij u graag van dienst. Wij hebben ruime ervaring met juridische zaken in Spanje, en ons team helpt u graag bij uw onderneming in Spanje.

Spanje heeft een van de meest complexe erfrechtwetten van Europa. Als u vermogen bezit, of vermogen zult erven in Spanje, is het belangrijk om te begrijpen hoe de Spaanse successiewetgeving van invloed zal zijn op uw nalatenschap. In dit artikel verkennen we de basisprincipes van het Spaanse erfrecht en hoe het op u van toepassing kan zijn.

Hoe werkt de Spaanse successiewet?

Wanneer u iets verkrijgt als een erfenis of een schenking, bent u wettelijk verplicht om de belasting te betalen die bekend staat als Belasting op erfenissen en schenkingen (ISD). Deze belasting wordt geregeld door verordeningen van de staat en is verplicht op het hele Spaanse grondgebied.

Volgens wet 29/1987 zijn personen die eigendom verwerven zonder ervoor te betalen, onderworpen aan de successie- en schenkingsbelasting. Het beheer van de Spaanse successierechten is in handen van de autonome regio’s, waarbij sommige regio’s deze belasting strenger regelen dan andere. De meerderheid van de autonome gemeenschappen kent kortingen of stimulansen, en de belastingen kunnen aanzienlijk verschillen van de ene tot de andere.

Wanneer bent u verplicht successie- en schenkingsrechten te betalen?

Zij zijn als belastingplichtige verplicht de belasting te betalen:

Erfenissen in Spanje

In Spanje is de nalatenschap van een persoon die overlijdt, onderworpen aan successiebelasting. Deze belasting wordt betaald door de erfgenamen, die meestal de familieleden van de overledene zijn. Het bedrag van de verschuldigde belasting hangt af van de waarde van de nalatenschap en de relatie tussen de overledene en de erfgenamen.

Giften in Spanje

In Spanje zijn schenkingen onderworpen aan successierechten. Dit betekent dat als u een schenking ontvangt van een familielid of goede vriend, u successierechten moet betalen over het bedrag van de schenking. Het belastingtarief varieert afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

Levensverzekering

De Spaanse successiewet bepaalt dat over levensverzekeringen belasting moet worden betaald. Dit komt omdat levensverzekeringen worden beschouwd als onderdeel van de nalatenschap van de overledene. De begunstigden van de levensverzekering zullen successierechten moeten betalen over de uitkering uit de polis.

Spaans tarief successierechten

De successierechten in Spanje gelden voor vermogens die worden overgedragen tussen echtgenoten, broers en zussen en ouders. De Spaanse regering heeft een progressieve belasting ingevoerd. Een progressieve belasting betekent dat u meer belasting betaalt als u een groter bedrag erft. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van het tarief:

Tabel successierechten

Hoewel de bovenstaande tabel u een idee geeft van het bedrag dat moet worden betaald, zijn er enkele vrijstellingen. Hoeveel successierechten u moet betalen, kan dalen door bepaalde vrijstellingen.

Belangrijke Spaanse successiewetten

De successiewetgeving in Spanje kan verschillen van de successiewetgeving in het buitenland. De belangrijkste punten zijn:

 • In Spanje, omdat er geen concept van een persoon “Estate,” alle begunstigden moeten betalen successierechten in een of andere vorm.
 • De successiewet bepaalt dat tweederde van uw bezittingen automatisch aan uw kinderen wordt gegeven.
 • De Spaanse Successiebelasting wordt geheven over alle wereldwijde bezittingen en is een successie- en schenkingsbelasting in één. Als de bezittingen zich buiten Spanje bevinden en de begunstigde geen inwoner is van Spanje, is er geen belasting van toepassing.
 • Er is een regionale successiebelasting en een successiebelasting van de staat, en het Spaanse Burgerlijk Wetboek heeft voorrang als er geen regionale regels gelden.
 • In Spanje zijn er gedwongen erfrechtelijke regelingen die beperken hoe u de erfenis mag verdelen.
 • De Spaanse wetgeving schrijft voor dat de nalatenschap binnen zes maanden moet worden afgehandeld. Als gevolg hiervan is het van cruciaal belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

successierechten in spanje

Spaanse regels voor gedwongen erfenissen

Als uw nalatenschap wordt afgehandeld volgens de Spaanse successiewetgeving, gelden de regels voor gedwongen erfopvolging (wet van verplichte erfgenamen in Spanje). Zoals gezegd betekent dit dat u in uw testament beperkt zult worden bij de verdeling van uw nalatenschap.

De wet van de verplichte erfgenamen

De wet van de verplichte erfgenamen in Spanje bepaalt dat niet alleen uw kinderen uw Spaanse nalatenschap kunnen ontvangen. Ook uw echtgeno(o)t(e) en de afstammelingen van uw kinderen moeten een deel krijgen.

Hoewel deze wet per gebied verschilt, zorgt de Wet van Verplichte Erfgenamen in Spanje er in het algemeen voor dat 50% van de nalatenschap naar een echtgenoot of geregistreerde partner gaat, en de andere 50% gaat naar de nalatenschap. Deze 50% wordt dan verdeeld in drie gelijke porties.

 • Het eerste deel gaat gelijkelijk tussen de langstlevende kinderen.
 • Het tweede deel gaat naar de langstlevende kinderen, maar de overledene is vrij om het te verdelen op de manier die hij wil. De langstlevende echtgenoot behoudt een levensbelang in dit deel van de nalatenschap, en de kinderen erven pas nadat de langstlevende echtgenoot is overleden.
 • Het derde deel van de nalatenschap wordt vrij verdeeld op de manier die zij willen.

Wanneer er geen kinderen zijn, dan kan de langstlevende echtgenoot aanspraak maken op de overige 50%. Als er geen ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e) zijn, kun je via een testament aan iedereen goederen nalaten.

U kunt niet meer dan een derde van uw eigendom (een derde) vrij weggeven, aangezien u de rest opzij moet zetten voor de vereiste erfgenamen.

successierechten in spanje

Verminder uw successierechten in Spanje door vrijstellingen

De Spaanse successiewet geeft vrijstellingen voor het betalen van successierechten, en deze verschillen op basis van de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Er is een verdeling tussen de begunstigden in vier categorieën in de Spaanse successiewet, en er is ook een belastingvrijstelling voor mensen met een handicap.

Groep 1: Jonge kinderen

In deze groep vallen kinderen onder de 21 jaar. Zij krijgen een belastingvrijstelling voor de eerste 47.859 euro, wat inhoudt dat over de eerste 47.859 euro geen successierechten hoeven te worden betaald.

Groep 2: Oudere kinderen en directe familie

In deze groep vallen de kinderen ouder dan 21 jaar, kleinkinderen, echtgenoten, en ouders/grootouders (ook adoptief). Zij hoeven over de eerste €15.957 geen belasting te betalen.

Groep 3: Naaste familieleden

In deze groep vallen de broers en zussen, tantes, ooms, nichten, neven, schoonfamilie, en hun voorouders/nakomelingen. Zij krijgen een vrijstelling van successierechten van 7.993 euro.

Groep 4: verre verwanten

In de vierde groep vallen de neven en nichten, andere verwanten, ongehuwde partners (tenzij de regio dit toestaat) en zij die geen familie zijn. Deze krijgen geen vrijstelling van successierechten.

Groep 5: gehandicapten

Gehandicapten ontvangen een uitkering van 47.859 euro of 50.253 euro, afhankelijk van de mate van de handicap.

Het staat elke Spaanse regio vrij om de bedragen van de belastingaftrek voor deze categorieën op elk moment te wijzigen. Daarom is het raadzaam contact op te nemen met een erfrechtadvocaat die u kan helpen te bepalen hoeveel Spaanse successierechten u verschuldigd bent.

N successierechten en woonplaats

Elke begunstigde van een legaat is onderworpen aan de Spaanse successierechten op activa verworven na overlijden, evenals op schenkingen tijdens het leven. Zowel ingezetenen als niet-ingezetenen zijn onderworpen aan successierechten, en sinds 2015 is de belasting hetzelfde voor ingezetenen en niet-ingezetenen.

Erfenis van een Spaanse niet-ingezetene

In Spanje moeten niet-ingezetenen successierechten betalen als ze vermogen erven. Met andere woorden, hoewel de erfgenaam geen fiscaal inwoner is van Spanje, moet hij belasting betalen als hij onroerend goed erft van een overledene die wel inwoner was van Spanje. Alleen de Spaanse bezittingen van de overledene worden belast, niet zijn buitenlandse bezittingen.

Erfenis van een Spaanse inwoner

Als u toevallig inwoner van Spanje bent, moet u alle kosten van uw nalatenschap in de Spaanse staat betalen, ongeacht of deze afkomstig is van bezittingen op Spaans grondgebied of in het buitenland. Indien de nalatenschap echter ook buiten het land werd betaald, kunt u deze belastingen aftrekken van uw Spaanse successierechten.

Successiebelasting spanje

Een testament maken in Spanje

Een testament is een wettelijk document waarin u aangeeft hoe u wilt dat uw bezittingen na uw overlijden worden verdeeld. Het bevat ook instructies voor de verzorging van minderjarige kinderen of personen ten laste die financieel van u afhankelijk zijn.

Wanneer u een Spaans testament maakt, moet u zich ervan bewust zijn dat de Spaanse wetten verschillen van die in het buitenland. Om het testament geldig te laten zijn heb je tenminste twee getuigen nodig, daarnaast moet het in het Spaans zijn opgesteld en bij de notaris zijn gedeponeerd. U moet ook:

 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • het alleen kunnen doen
 • geestelijk bekwaam zijn
 • het schriftelijk doen
 • onderteken het in aanwezigheid van alle partijen

Erfenis in spanje

De moeilijkheden die met Erfenis gepaard gaan

De moeilijkheden van erfenis zijn onder andere emoties, familiedynamiek en het verdriet dat gepaard gaat met het verlies van een dierbare, deze uitdagingen zijn onder andere

 • Vorderingen met betrekking tot het gebruik van volmachten
 • De geldigheid van testamenten en trustplannen
 • De overdracht van gemeenschappelijke bezittingen
 • Giften gedaan tijdens het leven van de schenker
 • Wettelijke eisen en verantwoording aan overheidsinstanties

Daarnaast kunnen specifieke testamentaire bepalingen worden gewijzigd wanneer zij onwettig zijn of de erfgenamen schaden. De erfgenamen kunnen een testament betwisten wanneer het formalisme niet kan worden gevolgd of wanneer de bepalingen ervan hen schade berokkenen. Contacteer ons, als u een nalatenschap wilt betwisten of wordt betwist.

Spaanse successierechten

Veel gestelde vragen

Hieronder kunt u veelgestelde vragen over het Spaanse erfrecht lezen.

Wat is een successierecht?

De successiebelasting wordt geheven over uw recht om goederen over te dragen na uw overlijden. Het is de som van alles wat u bezat op het moment van overlijden. Dit soort belasting wordt berekend op basis van de nettowaarde van de overledene op het moment van overlijden.

Wat is een successierecht?

De successierechten, ook wel bekend als de belasting bij overlijden of de successierechten, worden berekend op basis van wie het vermogen van de overledene krijgt. Het percentage van de successierechten wordt bepaald door de contante waarde van het vermogen dat de erfgenaam/begunstigde ontvangt en zijn feitelijke band met de overledene. Erfgenamen zijn in sommige gevallen vrijgesteld van successierechten, en soms zijn de tarieven aanzienlijk verlaagd. Verre familieleden of vrienden van de overledene kunnen echter worden onderworpen aan een hoger tarief van de successierechten.

Wat is een schenkingsrecht?

Een schenkingsrecht is een soort belasting die wordt geheven op de overdracht van waardevolle voorwerpen. Omdat de naam “schenking” impliceert, kan de ontvanger de gever niet de volledige waarde van het geschenk betalen, maar wel iets minder dan dat. Een schenkingsrecht verplicht de persoon die het geschenk overhandigt om belasting te betalen.

Is de Spaanse successierechten aftrekbaar?

De Spaanse successiebelasting aftrek is een concept dat de belastingverplichting vermindert van de familieleden die de overdracht ontvangen. Als de belastingaftrek van toepassing is, zult u uw relatie moeten bewijzen.

Wie is verantwoordelijk voor de Spaanse successie- en schenkingsrechten?

De persoon die een schenking of een nalatenschap in Spanje ontvangt, is onderworpen aan de Spaanse successierechten, tenzij een specifieke Spaanse aftrek van successierechten van toepassing is. Er kunnen Spaanse vrijstellingen van successierechten van toepassing zijn als de persoon die een schenking of een nalatenschap in Spanje ontvangt, een Spaanse ingezetene of onderdaan is.

Waar betaal ik de laagste successierechten in Spanje?

Het Baskenland, Andalusië, Cantabrië, de Canarische Eilanden, de Gemeenschap van Madrid en Extremadura zijn de Autonome Gemeenschappen die de naaste familieleden vrijwel geheel vrijstellen van het betalen van belastingen.

Zijn de tarieven van de schenkings- en de successierechten dezelfde?

Ja, de successie- en schenkingsrechten zijn van hetzelfde tarief.

Hulp nodig bij erfrecht in Spanje

Als u hulp nodig heeft van een Spaanse erfrecht advocaat, dan kunnen wij u helpen. Wij bieden een verscheidenheid van successie diensten, zoals het opstellen van een testament, probate bijstand, successierechten planning, en nog veel meer. Als u een vraag heeft over successiewetgeving in Spanje, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Disclaimer: De informatie op deze pagina kan onvolledig of verouderd zijn. De vermelde informatie mag in geen geval worden beschouwd als professioneel juridisch advies. Wij raden u ten zeerste aan advies in te winnen van een juridisch deskundige indien u niet beschikt over uitgebreide kennis of ervaring met de procedures die in deze artikelen worden beschreven.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Als u niet naar Spanje wilt komen, en u wilt een document laten legaliseren door een notaris in Spanje. Dan kunt u dat in uw eigen land doen als Spanje de notaris in uw eigen land erkent. In dit artikel vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat via het Apostillestempel.

Wanneer heeft u een Apostille Stempel nodig?

Mensen gebruiken het Apostillestempel als ze willen werken, pensioen, erven, zaken willen doen en andere dingen willen doen in een ander land. Ze hebben wettelijke documenten nodig om onder meer hun identiteit, nationaliteit, burgerlijke staat en medische toestand te bewijzen. Het buitenland zal de documenten erkennen en accepteren in de officiële vertaling en voorzien van een Apostillestempel.

Legaliseer Spaanse documenten voor uw thuisland

Wanneer u juridische documenten in Spanje heeft ontvangen, en u wilt dat deze in een ander land worden erkend. Dan kunt u ze vertalen en laten apostilleren. Zo moet bijvoorbeeld een Spaans diploma voor een Master worden vertaald en vervolgens in uw eigen land worden gelegaliseerd.

In Spanje worden stempels soms gratis verstrekt wanneer de documenten afkomstig zijn van een overheidsinstantie. Stempels van een notaris voor notariële en particuliere documenten brengen kosten met zich mee, die afhankelijk zijn van het aantal documenten en de notaris.

Als uw land het Spaans niet als officiële taal erkent, hebt u een beëdigde vertaling nodig.

Legaliseer documenten uit uw land van herkomst in Spanje

Wanneer u naar Spanje komt, en u moet uw documenten uit uw land van herkomst overleggen. Dan kunt u dit doen bij een notaris in uw thuisland, of het krijgen van een van de openbare instanties. Spanje zal deze instantie moeten erkennen, en u zult de documenten moeten overleggen. Indien de documenten niet in een officiële Spaanse taal zijn gesteld, moeten zij door een beëdigd vertaler in het Spaans worden vertaald en vervolgens worden geapostilleerd. Hierna zal Spanje uw documenten uit uw eigen land erkennen.

Lidstaat

Wat is het Apostillecertificaat?

Het is een internationale certificering die de echtheid van openbare documenten verifieert en documenten die door een autoriteit zijn afgegeven als officieel en echt aanmerkt. Het Apostillestempel maakt een nationaal document officieel erkend door een vreemd land. Dit is nuttig omdat de buitenlandse regering het document niet zelf hoeft te verifiëren. In het geval van Spaanse documenten bijvoorbeeld, brengt het buitenlandse documenten in het buitenland in het publieke domein van Spanje.

Legaliseer buitenlandse documenten voor Spanje in uw eigen land

Het Apostillestempel geeft een officieel bewijs van de echtheid van uw Spaanse document. U kunt het stempel in de meeste landen krijgen, ook in de meeste Europese landen. Documenten die door de Spaanse overheid zijn afgegeven en in het buitenland worden gebruikt, moeten aan bepaalde eisen voldoen voordat ze worden gewaarmerkt.

De effecten van een geapostilleerd document

Er zijn vele effecten die een Apostille op een document heeft

 • Het zegel verifieert slechts de herkomst van het document: het bevestigt de geldigheid en de hoedanigheid van de persoon of entiteit die het openbare document heeft ondertekend of bezegeld.
 • De entiteit die de Apostille afgeeft, bepaalt het gewicht van het openbare document.
 • Inhoud die niet is bijgevoegd, wordt niet gewaarmerkt door een Apostille.
 • Apostilles zijn geen licenties en geven geen extra autoriteit aan de inhoud van onderliggende documenten.
 • Authenticatie in een land waar het is afgegeven, is niet toegestaan.
 • Publieke documenten die voorzien zijn van Apostilles zijn alleen geldig voor buiten het eigen land.

Apostille Spanje

De geschiedenis van het Haags apostilleverdrag

Het Apostille Stempel (of Haags Certificaat) is een stempel op de documenten en certificaten die officiële buitenlandse documenten certificeert. Een Notaris / Juridisch Ambtenaar heeft de echtheid ervan gecontroleerd en is geregistreerd om dit internationale systeem te gebruiken.

Deze Apostille is geldig in alle landen die deel uitmaken van het Verdrag van Den Haag van 1961, en verscheidene andere landen hebben dit Verdrag geratificeerd. De Apostille legaliseert de Postzegel volgens de eisen van het Haags Verdrag. Het Verdrag van Den Haag verenigt alle lidstaten die openbare documenten erkennen die met dit zegel zijn gewaarmerkt.

Spaanse advocaat

Welke documenten kunnen het Apostillestempel dragen

Het hangt af van het soort document en de eisen die de Spaanse overheid stelt of een buitenlands document geapostilleerd moet worden.

Documenten die geldig kunnen worden gewaarmerkt door middel van het apostilleproces

In het algemeen zijn documenten en situaties waarvoor het stempel van het Haags Apostilleverdrag nodig kan zijn

 • Bedrijfsoprichting (Oprichtingsakte, Akte van oprichting, Statuten, Formulier van Companies House, Bewijs van goede reputatie, etc.)
 • Avolmacht (Poder notarial)
 • Verklaring van echtscheiding (Certificado de Divorcio)
 • Geboorteakte (Certificado de Nacimiento)
 • Huwelijksakte (Certificado de Matrimonio)
 • Medische documenten (Documentos Medicos)
 • Overlijdensakte (Certificado de Defunción)
 • Verklaring van geen beletsel (Certificado de Idoneidad)
 • strafregister (Informe del Registro Central de Penados y Rebeldes of Certificado de No Antecedentes Penales in Spanje)
 • Patenten
 • Notariële handtekeningenverklaringen
 • Onderwijsstukken
 • Licenties en certificaten afgegeven door overheidsinstanties

Documenten die niet geldig kunnen worden gewaarmerkt door middel van het apostilleproces

In het algemeen zijn documenten die niet het stempel van het Haags Apostilleverdrag kunnen dragen:

 • Documenten afgegeven door diplomatieke of consulaire ambtenaren waaruit een ongehuwde status blijkt. Bijvoorbeeld een bewijs van ongehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Spanje.
 • Documenten voor handelstransacties of douaneaangiften. Bijvoorbeeld een certificaat van oorsprong voor in de Verenigde Staten geproduceerde goederen.

Taaldiensten voor geldigheid

Eisen voor uw document

Aan een geapostilleerd document worden specifieke eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden:

Oorspronkelijk document

Het document dat u indient moet origineel en authentiek zijn. Dit betekent dat kopieën niet zijn toegestaan. Alleen openbare documenten die op geen enkele manier zijn gewijzigd zijn toegestaan.

Alle referenties en appendices

Stel dat het werkstuk referenties, appendices of andere aantekeningen bevat. Dan moet u die bij de documenten voegen.

Het document vertalen

Wanneer u een document wilt legaliseren voor de Spaanse overheid, en het document is niet in een officiële Spaanse taal. U zult het document ook moeten laten vertalen door een beëdigd vertaler. Indien de vertaler geen beëdigd vertaler is, is Apostillisatie van de vertaling noodzakelijk.

Aanlevering van documenten

Bereid u voor op de overhandiging van het originele document, zodat het enige tijd kan worden verwerkt. Hierbij moet u er rekening mee houden dat u de controle over de papieren verliest.

Handtekeningen voor Apostillestempel Spanje

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het apostilleren van documenten voor Spanje.

Wat moet ik doen als een land geen deel uitmaakt van het Haags Verdrag?

U heeft een apart legalisatieproces nodig als het land waar u vandaan komt geen deel uitmaakt van het Haags Verdrag. In dat geval moet u het Spaanse consulaat van uw land raadplegen voor meer informatie. Soms zal een Apostillestempel worden erkend, maar er zijn andere processen nodig om de documenten volledig te legaliseren.

De relatie van het land met Spanje bepaalt welke regels nodig zijn om de documenten te legaliseren. Soms is een andere organisatie dan die welke Apostilles uitreikt, met dit proces belast.

Bestaat er een certificering met Goudzegel in Spanje?

Nee, in plaats van het Goudzegel wordt in Spanje het Apostillestempel gebruikt.

Welke documenten vereisen Apostille-authenticatie?

In Spanje moeten alle openbare documenten die door een notaris of een staatsambtenaar zijn afgegeven, met een Apostillestempel worden gelegaliseerd om buiten de Europese Unie te kunnen worden gebruikt. De meest voorkomende voorbeelden van deze documenten zijn geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten en volmachtdocumenten.

Wat is het verschil tussen legalisatie en apostille?

Het Apostillestempel vervangt het proces van “legalisatie” door Spaanse consulaten. Met andere woorden, de legalisatie had tot doel te certificeren dat uw openbaar document is uitgegeven volgens de wetten van Spanje. De legalisatie gebeurt nu via een internationale procedure.

Hoeveel kost een Apostille in Spanje?

Het aantal documenten en de instelling die de Apostille zal afhandelen, zijn bepalend voor de kosten.

Wat zijn de voordelen van het Apostillestempel?

De voordelen zijn dat u het Apostillestempel kunt gebruiken in elke staat die het Verdrag van Den Haag heeft ondertekend, zonder het document opnieuw te laten legaliseren door een lokale notaris in Spanje.

Wie kan mijn documenten legaliseren of apostilleren?

In het algemeen kan een openbare notaris in het buitenland of in een lidstaat van het Verdrag van Den Haag uw document legaliseren of apostilleren.

Wat is een notaris?

Een notaris is een ambtenaar met speciale bevoegdheden om te verklaren dat bepaalde documenten authentiek zijn. In het geval van apostillering van documenten controleert hij of de handtekening van de ondertekenaar op de documenten echt is en plaatst hij zijn zegel.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een officiële vertaler maakt beëdigde vertalingen. Hij vertaalt juridische documenten correct. Een beëdigd vertaler moet in het bezit zijn van een vergunning en een belofte afleggen om op elk verzoek een correcte vertaling te leveren.

Heb ik nog iets nodig om aan te tonen dat de handtekening of het zegel op mijn openbaar document echt is?

Nee. Voor de ondertekening of verzegeling van een openbaar document is alleen vereist dat de desbetreffende bevoegde autoriteit een apostille afgeeft. Bovendien wordt daarmee aangetoond dat de handtekening of het zegel op het openbare document echt is en dat de persoon of de autoriteit die het document heeft ondertekend of verzegeld, daartoe in staat was.

Kan een land dat een apostille eist deze weigeren?

De overheid moet een apostille aanvaarden, volgens de eisen van het verdrag. Maar de overheid kan een document weigeren als de herkomst ervan onduidelijk is of als het niet aan de regels van het verdrag voldoet.

Wat is een openbaar document?

Een document dat is ondertekend of afgestempeld door een persoon die in Spanje een openbaar ambt bekleedt, is in Spanje een openbaar document. Dergelijke documenten zijn bijvoorbeeld volmachten, officiële getuigschriften, notariële kopieën van academische titels of diploma’s, enz.

Welke talen erkent Spanje?

Spanje aanvaardt geapostilleerde documenten in het Spaans, Baskisch, Galicisch en Catalaans. Dit zijn de officiële talen in Spanje. U hoeft het document niet te laten vertalen door een beëdigd vertaler, als het andere land waarmee u te maken heeft deze taal als officiële taal heeft

Welke landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag?

De lijst van ondertekenende landen is lang en is hier.

Hoe lang duurt het om een document te apostilleren?

In theorie duurt het een paar dagen om een standaard Haagse Apostille af te geven. De Spaanse bureaucratie kan echter soms lang zijn. Daarnaast, als u documenten e-mailt. Het zal meer dan waarschijnlijk tot vier weken duren als gevolg van verificatieprocedures. Je moet langer wachten als je de documenten eerst in de officiële taal moet vertalen.

Apostille Spanje

Een woord van SpainDesk

Met een Spaans Apostillestempel kunt u uw documenten voor de Spaanse overheid legaliseren. Het is een officieel certificaat dat de handtekening en zegels van een notaris legaliseert. Op die manier wordt de erkenning van buitenlandse documenten in Spanje eenvoudiger.

Om documenten te apostilleren kunt u vaak gebruik maken van de notaris in uw eigen land. Wanneer het document niet in het Spaans is, zult u het document ook moeten vertalen via een officiële vertaler. Wanneer u documenten geapostilleerd moet hebben, kan SpainDesk u daarbij helpen. Onze advocaten in Spanje zullen bijvoorbeeld een vertrouwde notaris voor u uitzoeken, een officiële vertaling voor u regelen en de documenten doorsturen naar de Spaanse overheidsinstanties die ze nodig hebben.

De Spaanse wet kan moeilijk terrein zijn voor een buitenlander. Daarom is het sterk aan te bevelen een Spaanse advocaat in de arm te nemen. Niet alleen voor de juridische aspecten, maar ook om kennis te maken met de know-how van de dingen werken in dit land.

Wanneer u op zoek bent naar een advocaat in Spanje, kan het zijn dat u veel vragen heeft die beantwoord moeten worden. In dit artikel hopen we u te helpen en u antwoorden te geven over het vinden van een advocaat gemakkelijk en welke informatie te vragen als ze eenmaal zijn ingehuurd.

Hoewel SpainDesk juridische diensten aanbiedt, proberen wij u een objectieve kijk te geven op het kiezen van een Spaanse advocaat in het algemeen.

Kies een Spaanse advocaat in uw autonome regio

Zoek een lokale advocaat die u kan informeren over de verschillen binnen de autonome regio waar u verblijft. Elke autonome regio heeft zijn eigen regels voor belastingen, eigendom en familierecht, en uw advocaat zal deze lokale wetten moeten kennen.

Spaanse advocaat

Vind een Spaanse advocaat die uw taal spreekt

De eerste vereiste voor een Spaanse advocaat, wat zijn specialiteit ook is, moet zijn dat hij uw taal verstaat. Hoe kunt u een advocaat vinden die uw taal spreekt? Het beste is dat u niet over het hoofd ziet dat er veel buitenlandse advocaten in Spanje zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld Engelssprekende advocaten. Advocaten in het Spaanse rechtssysteem vertegenwoordigen Nederlands, Russisch, Frans, Duits, Italiaans, en andere talen. Zorg ervoor dat u hiernaar vraagt wanneer u uw advocatenkantoor controleert.

Zorg ervoor dat u duidelijk juridisch advies krijgt

Het zou helpen als u zich op de hoogte stelt van het eerdere werk van de advocaat. Neem daarom alle documenten samen met uw advocaat door en stel hem alle vragen die u zou kunnen hebben. Het zal helpen om later misverstanden te voorkomen. De Spaanse wet kan ingewikkeld zijn, vooral als buitenlander, dus zorg ervoor dat u met de hulp van uw advocaat op de hoogte bent van het Spaanse rechtssysteem.

Het kiezen van een advocaat in Spanje

Tips voor het kiezen van een Spaanse advocaat of een Spaans advocatenkantoor

Hieronder vindt u vijf tips die u kunnen helpen bij het kiezen van een Spaanse advocaat of advocatenkantoor:

 1. Kies iemand die gespecialiseerd is in het gebied dat nodig is.
 2. Kies iemand die u kunt vertrouwen en zorg ervoor dat ze de zaak kunnen behandelen en het goed kunnen doen.
 3. Zorg ervoor dat u zich op uw gemak voelt bij hen; dit zal u helpen een goede werkrelatie te vinden die u door het hele proces kan leiden.
 4. Vraag om aanbevelingen of doe wat onderzoek. Op die manier heb je meer kans op het vinden van een betrouwbare advocaat.
 5. Zorg ervoor dat u transparant bent over alle vergoedingen en betalingsmethoden voordat u aan de slag gaat. Dit voorkomt eventuele extra kosten later.

Types van juridische diensten die Spaanse advocaten aanbieden

Advocaten bieden een uitgebreid scala aan diensten in burgerlijk recht en ondernemingsrecht. De meest voorkomende gebieden Spaanse advocaten helpen in zijn eigendomsrecht, strafrecht, familierecht, immigratierecht, administratief en fiscaal recht.

Spaanse advocaat voor Spaans onroerend goed

Spaanse advocaten kunnen u helpen met eigendomsrecht in Spanje. Onroerend goed advocaten kunnen u begeleiden door het proces en u helpen met alles van het kopen van een huis tot het huren van een appartement. Zij zullen ervoor zorgen dat de Spaanse onroerend goed transactie volledig legaal is. Daarnaast kunnen zij uw bemiddelaar zijn in geval van onenigheid met de verhuurder, verkoper, overheid of gemeente.

Het vinden van een advocaat voor uw Spaans onroerend goed is essentieel. Juridische hulp bij het verkopen en kopen van onroerend goed in Spanje is sterk aanbevolen. Ook al lijkt het duur, de juridische kosten zijn minuscuul in vergelijking met de enorme hoeveelheden geld die betrokken zijn. Het laatste wat u wilt is een geschil krijgen met iemand die uw eigendom heeft verkocht of gekocht.

Familierecht

Spaanse advocaten kunnen u helpen met Spaanse testamenten en erfrechtzaken. Zij zullen juridisch advies geven over wat te doen in geval van een echtscheiding, scheiding of overlijden. Ze kunnen alle wettelijke en officiële documenten namens u maken via een volmacht.

Immigratierecht

Spaanse immigratie-advocaten kunnen u helpen met uw immigratiestatus in Spanje. Zij zullen u adviseren over de beste beschikbare optie om in Spanje te blijven, inclusief welk type visum geschikt is voor uw situatie. Er zijn verschillende soorten visa in Spanje, zoals werkvisum, zakenvisum, en Gouden visum.

Zakenrecht

Spaanse advocaten kunnen u helpen met het proces van het oprichten van een bedrijf in Spanje. Voordat u een bedrijf opricht in Spanje, moet u iemand inhuren die de wettelijke formaliteiten en verplichtingen kent om boetes of zelfs sluiting van uw bedrijf te voorkomen. Spaanse advocaten zullen u helpen met het opzetten van het bedrijf binnen een paar weken. Het inhuren van een advocaat voor uw bedrijf in Spanje is aan te raden omdat de Spaanse overheid bekend staat om zijn administratieve problemen, vertragingen, boetes en straffen.

Belastingadvocaten en accountants

Er is een belastingplicht in Spanje, die streng wordt gehandhaafd. Wanneer u langer dan drie maanden in Spanje verblijft, is het raadzaam om een accountant, fiscaal jurist of belastingadviseur in de arm te nemen. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw zaken in orde zijn en de belastingverplichtingen vrij zijn van eventuele geschillen of misverstanden met de Spaanse overheid. De successierechten in Spanje zijn ook complex. Als u zich niet zelf met de belastingen wilt bezighouden, kunt u het beste een fiscaal jurist of een andere financiële professional inhuren.

FAQ over Spaanse advocaten

Veel gestelde vragen

Hieronder bespreken we een aantal veel voorkomende vragen over Spaanse advocaten.

Waar kan ik Spaanse advocaten vinden?

U kunt Spaanse advocaten op verschillende manieren vinden. U kunt ze opzoeken in Directoraten, online zoeken, of u laten doorverwijzen door een vriend.

Wat is de vertaling van “advocaat” in het Spaans?

De vertaling van advocaat in het Spaans is Abogado.

Hoeveel kost een advocaat in Spanje?

Een advocaat in Spanje rekent tussen de €85 en €200 per uur. Dit hangt af van de ervaring van de Spaanse advocaat, waar u zich in Spanje bevindt, en hoe complex uw juridische kwestie is.

Hoe controleer ik een Spaanse advocaat?

Een advocaat in Spanje zal de Matricula de Abogado hebben, en dit is een bewijs van goede reputatie en professionele bekwaamheid.

Conclusie

Spaanse juridische zaken en de Spaanse wetgeving zijn complex. Zoek professionele hulp in de vorm van een advocaat in Spanje. Zij zullen u juridisch advies en juridische diensten aanbieden, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. We hopen dat dit artikel nuttig voor u is geweest.

Een volmacht in Spanje is een contract dat een derde partij de bevoegdheid geeft om namens u op te treden. Mensen gebruiken het meestal voor juridische en transactionele zaken. Het kan echter ook voor een hele reeks andere zaken worden gebruikt. In het Spaans is de volmacht ook bekend als Escritura de Poder,’ of ‘Poder Notarial’. Mensen die niet beschikbaar zijn om bepaalde zaken bij te wonen, geven de volmacht. Zij gebruiken het document om een bepaalde persoon aan te wijzen om hen te vertegenwoordigen. In deze gids leggen wij u alles uit wat u moet weten als u er gebruik van wilt maken.

Hoe werkt het?

Het verlenen van een volmacht is een relatief eenvoudig proces, maar wij geven u een overzicht van de belangrijkste zaken die u moet overwegen voordat u begint.

Types van Spaanse volmachten

Er zijn drie verschillende soorten volmachten, elk met een verschillend niveau van wettelijke machtiging die u aan een persoon kunt geven.

Algemeen

 • Zoals de naam al zegt, geeft deze volmacht uw vertegenwoordiger algemene bevoegdheden om namens u een groot aantal juridische taken uit te voeren.

Speciaal

 • Bij deze optie krijgt uw vertegenwoordiger de bevoegdheid om een specifieke taak voor u uit te voeren, zoals het oprichten van een bedrijf.

Preventief

 • Deze volmacht is voor diegenen die iemand willen aanwijzen om hun zaken en medische beslissingen te beheren in afwachting van hun verminderde fysieke of mentale capaciteit.

Soorten Spaanse Volmachten

Verplichten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger geeft de volmacht aan de persoon die hij aanwijst. Vaak is dit een advocaat, maar het kan ook een vertrouwd familielid, vriend of collega zijn. Deze persoon moet alle instructies van u, de schenker, strikt opvolgen en mag geen handelingen verrichten die buiten de volmacht vallen die aan hem of haar is verleend. Hij is ook verplicht rekenschap af te leggen aan de schenker en het geld te overhandigen dat hij namens hem heeft aanvaard. Indien de schenker schade lijdt door nalatigheid van de gevolmachtigde, zal de gevolmachtigde in kwestie de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen.

Verplichtingen van de schenker

De schenker moet alle verplichtingen nakomen die de gevolmachtigde in zijn naam is aangegaan. Het doel van de schenker is de handelingen van hun vertegenwoordiger te controleren en te superviseren. De donor is de persoon die aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele financiële of juridische fouten die zijn gemaakt als gevolg van de handelingen van hun vertegenwoordiger.

Deze verplichtingen omvatten ook het voorschieten van geld aan de advocaat dat nodig is om de toegewezen taken uit te voeren. Kortom, de schenker is verantwoordelijk voor de handelingen van de advocaat die hij heeft opgedragen.

De procedure

Het verlenen van een volmacht is een eenvoudige zaak. Zodra u een persoon of advocaat hebt gevonden aan wie u deze bevoegdheden wilt toekennen, zijn er een paar eenvoudige stappen om de nodige documentatie te laten legaliseren.

 • Een advocaat stelt voor u een volmachtdocument op in het Engels en Spaans, waarin de bevoegdheden worden beschreven die aan de door u aangewezen vertegenwoordiger moeten worden verleend.
 • Als alle gegevens in het document zijn bevestigd, zal een afspraak worden gemaakt met een notaris in Spanje of elders om de identiteit van u en uw donor te verifiëren en getuige te zijn van de handtekeningen.
 • Voor degenen die een POA regelen terwijl ze buiten Spanje zijn, houd er rekening mee dat het document ook het Apostillestempel moet bevatten; dit is een officieel stempel dat de geldigheid van het document garandeert in zowel Spanje als het land waar de handtekening plaatsvond.

Spaanse volmacht

Het Spaanse volmachtdocument moet de volgende informatie bevatten:

 • Persoonlijke gegevens van zowel de donor als de gevolmachtigde
 • De plaats waar het document is ondertekend
 • De datum van ondertekening
 • De volledige naam van de openbare notaris
 • De stad van waaruit de notaris werkt
 • Het primaire doel van de volmacht en de exacte rechten die aan de derde worden verleend
 • De handtekeningen van zowel de schenker als de gevolmachtigde
 • Een stempel van de openbare notaris

Opzegging

Het is belangrijk op te merken dat volmachten geen vervaldatum hebben, tenzij de schenker dit direct heeft aangegeven. U kunt deze volmachten echter te allen tijde intrekken door het afgeven van een akte van herroeping van de volmacht die door een notaris is bekrachtigd.

Het mandaat wordt automatisch beëindigd wanneer de schenker of gevolmachtigde overlijdt of zijn geestelijke vermogens verliest.

Personen die een volmacht nodig hebben

Wanneer heeft u een volmacht Spanje nodig?

Als u buiten Spanje woont, bepaalde juridische gebeurtenissen niet kunt bijwonen of als u liever hebt dat een vertegenwoordiger zaken voor u afhandelt, dan is een volmacht in Spanje een ideale keuze. Niet te vergeten, het navigeren door een buitenlands rechtssysteem in een andere taal kan een complexe en uitdagende taak zijn om alleen te doen. Het verlenen van een volmacht aan een vertegenwoordiger stelt hen in staat om een reeks van juridische taken te voltooien in uw naam, met inbegrip van:

Kopen en verkopen van onroerend goed

Het kopen van onroerend goed is een van de meest voorkomende redenen voor het aanvragen van een volmacht. Het is normaal om een Spaanse onroerend goed advocaat in te schakelen wanneer u een onroerend goed transactie doet. Als u op zoek bent om een huis te kopen in Spanje, dan is het mogelijk dat uw advocaat en notaris zal onderhandelen over het contract namens u. Dit heeft als voordeel dat u niet naar Spanje hoeft te reizen en het proces online kunt regelen, het proces soepel verloopt en u er zeker van kunt zijn dat alle documenten in orde zijn. Vervolgens kan het kopen van een Spaans onroerend goed behoorlijk tijdrovend en ingewikkeld zijn, en alles wordt gedaan in het Spaans. Het hebben van de juiste volmacht om dit aspect te beheren betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over zaken als notariële bekrachtiging of registratie – ze zullen allemaal worden verzorgd door uw advocaat die namens u handelt.

Verkoop van onroerend goed – als u eigenaar bent van onroerend goed in Spanje, maar momenteel buiten het land verblijft, overweeg dan om een volmacht te verlenen zodat een advocaat namens u kan optreden bij de verkoop van het onroerend goed. De voordelen hiervan zijn dat een taalbarrière de verkoop van uw eigendom niet zal ophouden, en dat u niet naar Spanje hoeft terug te reizen.

Een bedrijf oprichten

Een bedrijf oprichten in Spanje is ook een populaire reden om een POA in Spanje te krijgen. Stel dat u een bedrijf of een vereniging wilt beginnen. In dat geval worden de vereiste notariële akten en de registratie meestal door een advocaat voor u geregeld, zodat u zich kunt richten op het opstarten van de onderneming. Daarnaast kan het laten begeleiden van het proces door een advocaat u tijd, geld en moeite besparen.

Omgaan met eventuele erfeniskwesties

Een andere reden om te overwegen om een POA in Spanje te krijgen is het omgaan met erfenis zaken in Spanje. Als u onroerend goed erft van een van uw Spaanse familieleden, is het meestal veiliger als een advocatenkantoor het voor u regelt, zodat u niet hoeft te reizen en u geen zorgen hoeft te maken over eventuele juridische zaken.

Het verkrijgen van uw NIE-nummer (Spaans identificatienummer voor buitenlanders)

Advocaten kunnen u helpen het verkrijgen van het NIE (Spaans buitenlands identificatienummer) dat u nodig hebt voor veel dingen in Spanje. Dit proces is over het algemeen relatief eenvoudig. Het kan echter ingewikkelder worden gemaakt door de bureaucratie van overheidsdiensten. Sommige overheidsdiensten eisen bijvoorbeeld dat bepaalde formulieren persoonlijk worden ingevuld en ondertekend – wat betekent dat u naar huis moet reizen als dergelijke documenten vereist zijn. Als een advocaat alles voor u afhandelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Handelen van belastingen en betalingen

Advocaten kunnen u helpen met de dagelijkse afhandeling van belastingen en betalingen in Spanje. Dit betekent dat uw advocaat ervoor zal zorgen dat alle rekeningen op tijd worden betaald om kosten voor te late betaling of andere boetes te voorkomen – en ervoor te zorgen dat de juiste aangiften worden gedaan. Dit kan het overwegen waard zijn als u buiten Spanje woont en het moeilijk vindt om het papierwerk te regelen.

Bankrekeningen en automatische incasso’s beheren

Een ander voordeel van de volmacht is dat uw vertegenwoordiger uw bankrekening voor u kan openen en beheren. Als u in het buitenland woont, kan het moeilijk zijn om bij te houden hoeveel geld er op een Spaanse bankrekening staat – wat kan leiden tot onjuiste kosten of andere gevolgen. Deze specifieke POA betekent dat zij uw Spaanse bankrekeningen kunnen beheren en ervoor kunnen zorgen dat al het geld wordt overgemaakt naar een rekening waar u gemakkelijk bij kunt.

Het verkrijgen van een Spaanse residentie

Als u buiten Spanje woont en een Spaans visum wilt krijgen (bijvoorbeeld het Gouden visum) dan is de POA de manier om te gaan. Hiermee kan een advocaat in Spanje al het papierwerk voor u afhandelen – inclusief de registratie bij het plaatselijke politiebureau en alle documentatie van het plaatselijke gemeentehuis.

Het voeren van juridische zaken (civiele of strafrechtelijke geschillen)

Vergeet niet dat de advocaat gedurende de verschillende procedures uw instructies exact moet opvolgen en beperkt kan worden tot een selectie van bevoegdheden. U hebt nog steeds de volledige controle over uw bedrijf, en uw gevolmachtigde handelt enkel in uw naam.

Zoals u kunt lezen, kunnen volmachten betrekking hebben op een groot aantal verschillende gebieden. Iemand laten optreden als uw vertegenwoordiger in Spanje kan u veel tijd, geld en moeite besparen – en ervoor zorgen dat alles van begin tot eind vlekkeloos verloopt.

Bruikscontracten

Wanneer u een nutscontract op uw naam wilt openen, maar zelf niet aanwezig kunt zijn. Met een POA kan een persoon dit voor u doen en ervoor zorgen dat alle nodige documenten correct worden ingediend. Dit kan u besparen dat u terug moet reizen of zich zorgen moet maken over het verkeerd invullen van formulieren. In veel gevallen is het zelfs mogelijk voor de Spaanse advocaat

Omstandigheden om een POA te krijgen

Wat zijn de voordelen van een volmacht?

Een goed uitgevoerde volmacht is een waardevol document dat u kan helpen uw rechten en uw vermogen in Spanje te beschermen, als particulier of als ondernemer. Het kan u ook helpen dure juridische kosten en tijdverlies te voorkomen door te proberen zaken zelf af te handelen.

In plaats daarvan bent u in staat om verantwoordelijkheden te delegeren met een professionele advocaat in Spanje die zal worden erkend als geldig en juridisch bindend onder de Spaanse wetgeving – waardoor uw gekozen vertegenwoordiger volledige controle over alle taken of acties die zij nodig achten.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van een volmacht in Spanje. Vooral voor degenen met een drukke agenda of degenen die momenteel woonachtig zijn buiten het land, een volmacht geeft u de flexibiliteit om juridische zaken en transacties uit te voeren zonder opoffering van te veel van uw tijd of geld reizen. Enkele van de belangrijkste voordelen van het ondertekenen van volmacht aan een vertrouwde wettelijke vertegenwoordiger omvatten:

 • Veiligheid: Met een reeks van wettelijke voorschriften en hoge niveaus van verantwoording, het uitgeven van een volmacht zorgt ervoor dat uw vermogen zal worden beschermd, en elke zaak zal worden beheerd volgens uw exacte instructies.
 • Snelheid: Door het ondertekenen van volmachten aan een advocaat, is uw fysieke aanwezigheid niet langer vereist voor alle relevante juridische zaken. Als u in een ander land woont of niet in staat bent om bepaalde vergaderingen of gebeurtenissen bij te wonen, zal dit mandaat helpen bij het versnellen van diverse procedures.
 • Nauwkeurigheid: Het verlenen van volmacht aan een gekwalificeerde advocaat zal u gemoedsrust geven wetende dat met jaren ervaring, zij in staat zullen zijn om uw transactie met vertrouwen en een hoge mate van nauwkeurigheid uit te voeren.
 • Gemak: Een volmacht zal helpen vrij te maken van uw agenda en de noodzaak voor u om te gaan door de moties van langdurige juridische processen op uw eigen tijd te elimineren.

Aan de slag

Ons vertrouwde team van tweetalige advocaten heeft uitgebreide ervaring met het beheren van volmachtmandaten voor uiteenlopende situaties. Als u op zoek bent om kostbare tijd te besparen door het verlenen van een volmacht aan een wettelijke vertegenwoordiger, contacteer ons vandaag nog voor professioneel advies en om meer te weten te komen over de service die wij bieden.

Autoriteit met de POA

Veel gestelde vragen

Hoe lang duurt een volmacht in Spanje??

De volmacht kan één jaar, twee jaar of doorlopend geldig zijn. Wij bieden Spaanse volmachten aan op jaarbasis, wat betekent dat u uw documentatie elke twaalf maanden moet vernieuwen. Onze advocaten zullen de geldigheidsduur controleren en de cliënt informeren over eventuele vereiste acties.

Waar kunt u de Spaanse volmacht te krijgen?

U kunt de Spaanse volmacht bij elk advocatenkantoor in Spanje krijgen. U kunt het dan ondertekenen voor een notaris in Spanje, of bij een notaris in uw eigen land. Wanneer u het in uw eigen land ondertekent, is een Apostillecertificaat van het Verdrag van Den Haag vereist. Dit certificaat wordt afgegeven door het Foreign and Commonwealth Office in uw land.

Wat zijn de kosten?

Een volmacht kost 60€ plus BTW (21%), waardoor de totale kosten 81€ bedragen. Als u een advocaat een volmacht wilt geven, is deze vergoeding vaak inbegrepen in de totale prijs van de gevraagde diensten. Deze diensten kunnen betrekking hebben op onroerend goed, het openen van een bedrijf, estate planning, fiscaal recht en andere juridische zaken.

Wat is een POA?

POA staat voor volmacht. Het is een juridisch document dat iemand die u vertrouwt in staat stelt namens u op te treden. Deze persoon kan uw eigendommen, zaken of andere zaken in Spanje beheren – zonder dat u hier ooit zelf naartoe hoeft te gaan.

Hoe lang duurt het om een Spaanse volmacht te krijgen?

Het duurt een tot twee weken (weekenden niet meegerekend) vanaf het moment dat u uw wettelijke papieren in Spanje ondertekent en ons een kopie bezorgt, totdat wij de definitieve documenten per post of e-mail versturen.

Wat houdt een volmacht in?

De volmacht die wij aanbieden is geldig voor elke juridische aangelegenheid en zal een volledige ‘akte’ bevatten met uw naam, adres, datum, en details over wat u wilt dat wij beheren. Mocht iemand ons kantoor om meer informatie of bewijs vragen met betrekking tot uw Volmacht, dan zijn wij wettelijk verplicht om hen de gevraagde informatie te geven.

Is een Engelse volmacht of een volmacht uit een ander land geldig in Spanje?

Nee.
Nee. Een volmacht moet in Spanje worden opgesteld en uitgevoerd. Wij bieden echter een Spaanse vertaaldienst voor bestaande volmachten uit andere landen. De originelen moeten echter in Spanje voor notarissen zijn opgesteld voordat een Spaanse overheidsinstantie ze accepteert.

Wanneer ik de Spaanse volmacht krijg, moet ik dan in Spanje zijn?

Niet noodzakelijk. Als een cliënt niet in staat of bereid is om naar Spanje te komen, kunnen zij ons de documenten per post sturen, en wij zullen ze wettig maken. Wij kunnen de Spaanse volmacht ook afgeven als uw vertegenwoordiger via ons kantoor gaat. In dit geval zal ons kantoor contact opnemen met de notaris, en zullen wij de documenten legaliseren.

Hoe lang duurt het om een volmacht te krijgen?

Het duurt een week vanaf het moment dat u uw papieren ondertekent bij het Spaanse consulaat of de Spaanse ambassade totdat wij alle definitieve documenten per post per e-mail versturen. We hebben ongeveer twee weken nodig voor de verwerking omdat we alle documenten met een vertaling moeten ontvangen.

Kan ik de volmacht per e-mail krijgen?

Ja, u kunt ons uw handtekening en paspoortkopie per e-mail of fax toesturen en vervolgens de papieren ondertekenen ten overstaan van onze Spaanse notaris. Wij zullen alle definitieve documenten binnen een week na ontvangst terugsturen, maar de totale tijd om uw volmacht te verwerken zal ongeveer twee weken zijn.

Heeft u een advocaat in Spanje nodig om de volmacht te krijgen?

Nee. Maar als u tegelijkertijd met een advocaat wilt werken, kunnen zij u een extra dienst bewijzen door namens u op te treden. Op deze manier kunnen zij alle juridische zaken voor u in Spanje afhandelen. Ons kantoor kan u helpen bij de communicatie met uw cliënten en namens u officiële en rechtsgeldige documentatie verzorgen.

Kan ik familieleden de volmacht geven?

Ja, u kunt de Spaanse volmacht aan iedereen geven – familielid of niet.

Heb ik een volmacht nodig bij het kopen of verkopen van een woning in Spanje?

Het is heel gebruikelijk om een volmacht te gebruiken bij het kopen of verkopen van onroerend goed in Spanje als een buitenlander. Er zijn veel oplichting en illegale documenten die u veel geld kunnen kosten. Gewoonlijk zal een onroerend goed advocaat helpen met de juridische processen om uw eigendomsoverdracht veilig te doen zonder risico.

Kan ik de volmacht ondertekenen bij een notaris in een ander land?

Ja, u kunt de volmacht ondertekenen ten overstaan van een notaris uit uw land. U kunt het volmachtdocument bijvoorbeeld ondertekenen bij een notaris in het Verenigd Koninkrijk. Na ondertekening dient u ons het officiële notariële document toe te sturen. Dit document moet een Apostille van Den Haag bevatten om het legaal te maken in Spanje. Een Apostille van Den Haag is een legalisatie die bevestigt dat de notaris in uw land geldig is. U kunt dit verkrijgen bij het Foreign and Commonwealth Office in het Verenigd Koninkrijk.

Spaanse volmacht

Wij kunnen de volmacht aanbieden aan onze klanten in Spanje.

Als u buiten Spanje woont, bepaalde juridische gebeurtenissen niet kunt bijwonen, of als u liever hebt dat een vertegenwoordiger de zaken voor u afhandelt. Dan is een volmacht in Spanje een ideale keuze.

Het kan een uitdaging zijn om zelfstandig door een buitenlands rechtssysteem in een andere taal te navigeren. Een van onze advocaten zal u graag helpen met een volmacht.

Civiele advocaten kunnen zich met veel verschillende zaken bezighouden. Zij verdedigen de rechten van de cliënt en gaan in beroep tegen rechterlijke handelingen in burgerlijke zaken. Vandaag de dag kan het moeilijk zijn om de beste civiele advocaat in Spanje te vinden, vanwege de vele advocatenkantoren. Overweeg de juridische dienst van SpainDesk, en wij zullen u de beste diensten verlenen die wij kunnen. Wij hebben een team van civiele advocaten die de Spaanse wet kennen en u zullen helpen uw rechten in Spanje te beschermen.

Onze civiele advocaat gaat ook in beroep tegen de vorderingen, heeft contact met deurwaarders, en behandelt het kader van de tenuitvoerleggingsprocedures. Als u of uw familieleden vastzitten in een civiele zaak in Spanje, hebt u misschien een civiele advocaat nodig. Wij bieden diensten aan voor:

 • Vergoeding van schade in geval van een ongeluk
 • Inning van verzekeringsuitkeringen
 • Inning van schulden op civiele transacties en kwitanties
 • Het aanvechten van het testament
 • Herstel uit de termijn van de erfenis
 • Bescherming van consumentenrechten
 • Vergoeding van schade
 • Verhaal van alimentatie voor minderjarige kinderen
 • Verdeling van de gemeenschappelijke goederen van echtgenoten
 • Uitschrijving

Het burgerlijk recht is van toepassing op de gerechtelijke autoriteiten, en zij zullen uw rechten en legitieme belangen beschermen. Als uw probleem niet zonder een proces bij de burgerlijke rechter kan, kunnen wij u bijstaan als derde, verweerder, of eiser. Onze civiele advocaat verdedigt de belangen van de opdrachtgevers, of het nu gaat om algemene rechtbanken of arbitragehoven. Wij beheren uw civiele zaken en zijn behulpzaam bij het bereiken van een bevredigend resultaat.

Services civiele advocaat in Spanje

Bij SpainDesk kan onze civiele advocaat u juridisch advies geven en uw entiteit vertegenwoordigen bij een verscheidenheid aan kwesties. Wij hebben een deskundig team van civiele advocaten hier om u van dienst te zijn en alle juridische problemen op te lossen.

Onze civiele advocaat in Spanje kan zorgen voor:

 • Overeenkomsten, contracten, en andere documenten van civiele aard.
 • Verricht juridische documenten
 • Doet mee aan de voorbereiding van geplande transacties
 • Beheert de beslechting van conflicten
 • Voorbereidt een voorlopige veiligheidscontrole voor
 • Voltooi het proces van registratie van transacties
 • Opstellen van verklaringen en antwoorden op de vorderingen die bij de gerechtelijke autoriteiten worden ingediend;
 • Een beroep tegen onwettige en ongegronde rechterlijke beslissingen
 • Een erfenis formaliseren
 • Hulp bij het verwerven van eigendom
 • Registratie van rechten
 • Registratie van echtscheiding

Nadat u contact hebt opgenomen met ons team burgerlijk recht, zullen wij contact met u opnemen en kunt u onze juridische vertegenwoordigingsdienst aanvaarden. Wij kunnen u een compleet pakket aanbieden om uw zaak te beheren. Wij geven duidelijk juridisch advies, kunnen een vordering opstellen, en u tot de uitvoering van een rechterlijke beslissing bijstaan. Indien u een civiele advocaat in Spanje zoekt, raadpleeg ons dan vandaag nog!

Internationale advocaten in Spanje

SpainDesk heeft een team van internationale advocaten in Spanje, die er zijn om u te helpen bij alle internationale kwesties, om de juridische risico’s te minimaliseren en niet-standaard oplossingen te vinden. Wanneer u ons raadpleegt, verzekert u zich er waarschijnlijk van dat niets uw eigendomsbelangen in gevaar brengt. Onze internationale advocaten hebben een enorm succespercentage door herhaaldelijk zaken te winnen die als hopeloos werden beschouwd!

Een alleen ervaren advocaat kent echter alle fijne kneepjes van de juridische formaliteiten en de manieren om uit moeilijke situaties te komen. Bij SpainDesk zult u in contact komen met de beste internationale advocaten in Spanje, die gespecialiseerd zijn in de volgende gebieden:

 1. Internationale handelsarbitrage
 2. Internationaal handelsrecht
 3. Internationaal privaatrecht
 4. Procureur in internationaal recht
 5. Internationaal strafrecht
 6. Internationaal bankrecht

De internationale advocaat van SpainDesk heeft kennis van burgerlijk procesrecht, internationaal recht en internationale handelsarbitrage. Onze internationale advocaat verleent kwaliteitsbijstand aan onze geliefde cliënten en neemt deel aan rechtszaken.

Het team van internationale advocaten van SpainDesk behandelt alle internationale kwesties:

Ons team van internationale advocaten zal onze cliënten kunnen helpen en ook volledige bescherming bieden op het moment dat er een klacht wordt ingediend bij de internationale rechtbank. De professionele advocaten van SpainDesk weten hoe zij moeilijke situaties moeten aanpakken en hoe zij alles op verzoek van de cliënt kunnen regelen.

Onze internationale advocaten in Spanje verlenen bijstand om de belangen te beschermen volgens de internationale rechtsnormen. De internationale advocaat van SpainDesk biedt kwaliteitsdiensten aan op de volgende gebieden van het leven:

 1. Liquidatie en oprichting van offshore-bedrijven;
 2. Vertaaldiensten in rechtszaken;
 3. Reorganisatie van offshore-bedrijven;
 4. Handhavingsprocedures;
 5. Internationale civiele procedure;
 6. Bijstand bij het zakendoen in het buitenland;

Het voornaamste doel van het inhuren van de diensten van internationale advocaten is de grondige kennis van de wetgeving van verschillende landen. Al onze advocaten spreken vloeiend Engels, zodat u nooit enige hindernis ondervindt wanneer u met ons communiceert.

Internationale advocaten in Spanje – Advocaat in internationaal recht

De onbreekbare regel van het wereldrecht is eerst de naleving van de mensenrechten en daarna de naleving van de internationale verdragen tussen specifieke rechtsgebieden. Onze internationale advocaten hebben een uitgebreide internationale ervaring; zij helpen u dan ook om een vordering in te dienen bij de internationale rechtbank.

Bij SpainDesk krijgt u de service van internationale advocaten in Spanje, die u helpen om de gegeven problemen op te lossen:

 • Investeren in het buitenland;
 • Onroerend goed kopen in het buitenland
 • Samenwerking met buitenlandse investeerders en partners;
 • Het beslechten van geschillen naar internationaal recht;
 • Bedrijfsorganisatie in het buitenland;
 • Het aanvechten van een rechterlijke beslissing bij hogere instanties
 • Opstellen van buitenlandse economische overeenkomsten;

Ons team van internationale advocaten beheert internationale arbitrage en internationale handelstransacties. Zij kennen ook de burgerlijke rechtsvordering, het buitenlands recht en alle andere gerechtelijke procedures door hun uitgebreide ervaring.

De internationale advocaten van SpainDesk in Spanje staan klaar om u te helpen en zelfs uw rechten te beschermen in de meest wanhopige en uitzichtloze situaties. Onze deskundige advocaten bestuderen grondig alle aspecten van een betwistbare situatie, en helpen u daarna een solide bewijsbasis te vormen,

Rechtsbijstand in Spanje

Burgers kunnen voor de rechter verschijnen met de hulp van een wettelijke vertegenwoordiger. Volgens de wet kan elke bevoegde persoon die krachtens de volmacht van een advocaat handelt, vertegenwoordigingsdiensten voor de rechtbank verlenen. Bent u op zoek naar betrouwbare wettelijke vertegenwoordiging in Spanje? Zo ja, raadpleeg dan SpainDesk en krijg de begeleiding van deskundige advocaten.

De advocaat van SpainDesk speelt de rol van partner die vertegenwoordigingsdiensten voor de rechtbank aanbiedt, heeft het recht om:

 1. Een verklaring van eis in te dienen bij de rechtbank
 2. Klachten, toelichtingen, moties en andere stukken op te stellen en in te dienen
 3. Een proces-verbaal van uitvoering indienen
 4. Schriftelijk en mondeling juridisch advies geven
 5. Een tegenvordering indienen
 6. In beroep gaan tegen rechterlijke beslissingen
 7. Sluiten van een schikkingsovereenkomst namens de cliënt
 8. Teken een verklaring van eis namens de cliënt
 9. Het onderwerp en de verklaring van vordering wijzigen
 10. Geld ontvangen dat binnen de tenuitvoerleggingsprocedure is uitgegeven.

De specialisten van SpainDesk kunnen vertegenwoordigingsdiensten aanbieden voor civiele of arbitrageprocedures voor de rechtbank. Wij bieden kwalitatieve bijstand van juridische vertegenwoordiging in Spanje die volledig is en de cliënten een volwaardige bescherming biedt.

Bijstand van een advocaat in rechte: hoeveel kost juridische vertegenwoordiging?

Juridische bijstand voor het raadplegen van een advocaat kan een cruciale rol spelen bij het verkrijgen van een gunstige beslissing in uw zaak. De advocaat-vertegenwoordiger van SpainDesk zal immers bijna 24/7 voor u beschikbaar zijn en de dienst met de klok mee verlenen.

Ons hoofddoel is om de zaak met spoed op te lossen en uw kostbare tijd te besparen. Ondertussen hebben onze advocaat-vertegenwoordiger diverse ervaringen die u in elke moeilijke situatie helpen. Wij kunnen de essentie van uw probleem isoleren; daarna denken wij na over een alomvattende oplossing – via een eenvoudige en doeltreffende manier. De advocaten van SpainDesk hebben de volgende voordelen voor vertegenwoordiging in rechtbanken met algemene bevoegdheid:

 1. Belangrijke kennis en ervaring op verschillende gebieden
 2. Vertegenwoordiging is de hoofdactiviteit van de advocaat, wat betekent dat hij het hele proces tot in de puntjes kent
 3. .

 4. Een goed begrip van het rechtssysteem
 5. Een goed ontwikkeld systeem voor het indienen van aanvragen
 6. Het volgen van de voortgang van de zaak in alle stadia

De voordelen van juridische vertegenwoordiging in Spanje

SpainDesk biedt juridische diensten aan om de interne en externe problemen van de zaak namens de cliënt op te lossen. Wij verdelen eerst de tijd; daarna bepalen wij onmiddellijk welke problemen het eerst opgelost moeten worden. Onze juristen hebben genoeg kennis om juridische ondersteuning te bieden bij tenuitvoerleggingsprocedures.

Onze deskundigen begrijpen de situatie van de zaak onmiddellijk door de beste praktijken in de juridische dienstverlening en helpen bij het verkrijgen van positieve rechterlijke beslissingen. Wij bepalen het honorarium van de advocaat aan het begin van de zaak; soms stemt de cliënt in met een uurtarief of soms betaalt hij in één keer.

Tegenwoordig biedt de huidige wetgeving de burgers, zowel particulieren als rechtspersonen, ruime mogelijkheden om een beroep te doen op de bescherming van hun rechten. Professionele vertegenwoordiging is de enige juiste oplossing voor hen die geen directe relatie met de rechtspraak hebben. Om alle juridische zaken op te lossen, hebt u echter de steun nodig van onze in SpanjeDesk gespecialiseerde advocaten, die vertrouwd zijn met alle ingewikkeldheden van de regelgeving.

Bent u op zoek naar juridische vertegenwoordiging in Spanje? Wij nodigen u graag uit om onze officiële webpagina SpainDesk.com te bezoeken en de belangrijkste aanwijzingen over onze dienstverlening te krijgen. Elk van onze cliënten kan in elke fase van de samenwerking uitgebreide ondersteuning krijgen, van de voorbereiding tot de gerechtelijke behandeling van zaken op verschillende rechtsgebieden.

Waarom onze juristenservice inschakelen?

Internationale economische activiteit kan echter niet tot stand komen zonder aangesloten professionele advocaten die zich bezighouden met internationale geschillen. De reden daarachter is, dat er vele problemen rijzen wanneer men internationaal handelt. Wanneer u SpainDesk overweegt, bent u vrij van de stress, want ons team van internationale advocaten in Spanje stelt u nooit teleur.

SpainDesk juridische dienst helpt bij het ondersteunen van een wereldwijd bedrijf en het oplossen van juridische geschillen. Onze internationale advocaten hebben voldoende kennis van het internationale recht en helpen volgens het internationale recht. Wij weten hoe belangrijk de tijd en het geld van onze cliënten zijn, daarom staan onze advocaten in Spanje hier 24/7 voor u klaar.

Als u geen inwoner van Spanje bent, en u hebt een internationale juridische dienst nodig die u in elke zaak helpt, overweeg dan SpainDesk voor de beste internationale advocatenbijstand. Maakt u zich geen zorgen over alle internationale rechtszaken, want wij regelen alles voor onze cliënten. Internationale advocaten zijn anders dan gewone advocaten omdat zij internationaal handelen.

Waarom kiezen voor onze service?

Een civiele advocaat is een breed georiënteerde specialist die de normen van de civiele wetgeving kent. Bovendien hebben civiele advocaten voldoende kennis in verband met takken van het recht, zoals huisvesting, familie, arbeid, erfenis, grond, en andere. De noodzaak om een civiele advocaat in te huren doet zich voor wanneer u juridische bijstand wenst om de eigendoms- en niet-vermogensconflicten en meningsverschillen op te lossen.

Wanneer u onze civiele advocaten in Spanje raadpleegt, zullen zij u wegwijs maken in uw rechten en plichten. Wij behartigen doeltreffend de belangen van de organisaties en burgers van onze cliënten in de rechtbank voor algemene zaken. Onze juridische diensten op het gebied van burgerlijk recht omvatten:

 • Voorbereiding en opstelling van een vordering
 • Eindiening van een vordering bij de rechtbank
 • Opstellen van verzoekschriften en verklaringen tijdens het proces
 • Ontwikkeling van een strategie en tactiek voor het voeren van een zaak
 • Advies gedurende het hele proces

Onze civiele advocaten kunnen u helpen met uw rechten en uw verplichtingen formeel vastleggen zonder naar de rechter te stappen. Wij hebben ervaring in het behandelen van ingewikkelde situaties.

Waarom zou u service toevertrouwen?

Neem contact op met een professionele dienst van juridische vertegenwoordiging in Spanje die net als SpainDesk bekend is en een goede reputatie heeft. Wanneer u onze dienst inhuurt, heeft u geen verdere hulp nodig.

De aanwezigheid van vele jaren succesvolle werkervaring stelt ons in staat optimistische prognoses te maken voor elke cliënt. Samenwerking met SpainDesk Advocatenkantoor heeft vele voordelen:

 • De hoge kwalificatiecategorie van advocaten,
 • Individuele benadering van cliënten;
 • Het voeren van zaken van verschillende soorten complexiteit
 • Betaalbaar prijsbeleid voor de vertegenwoordigingsdienst in rechte;

Onze advocaten verlenen ook juridische bijstand bij tenuitvoerleggingsprocedures. Als u gebruik wilt maken van de SpainDesk diensten van een juridische vertegenwoordiging in Spanje, bel ons dan. Onze contactgegevens staan vermeld op onze officiële website.

 

Onze visie is u bij te staan in alle internationale juridische zaken, en ons deskundig team van juristen stelt u nooit teleur. U kunt ook contact met ons opnemen tijdens een bezoek aan onze SpainDesk officiële site. Onze belangrijkste prioritaire taak is om een waardevolle en comfortabele oplossing te bieden in elke betwistbare situatie. Als u onze service wilt, bel ons dan vandaag nog!

 

BarcelonaDesk heeft een team van onroerend goed advocaten die u een waardevolle service bieden als u onroerend goed wilt kopen in Spanje. Onze professionele onroerend goed advocaat in Barcelona voldoet aan de eisen van de klant en biedt binnen een paar dagen resultaat.

Wij zullen praktische en waardevolle oplossingen bieden voor elk onroerend goed probleem dat u in Spanje zult tegenkomen. Wij kunnen de volledige legale aankoop van land, huizen, apartmnts en ander onroerend goed in Spanje vergemakkelijken. Wij helpen onze cliënten voor de volle 100% en zullen ervoor zorgen dat u tevreden bent met onze service. Ons juridisch team communiceert duidelijk, en kent de volle omvang van de juridische onroerend goed kwesties in Spanje.

Wij zullen u op de juiste manier adviseren over het omgaan met onroerend goed transacties, omdat wij weten dat het altijd een groot economisch risico voor klanten inhoudt. De vastgoedadvocaten van BarcelonaDesk zullen u professioneel advies geven dat aan uw eisen voldoet. Wij staan onze cliënt bij in voorafgaande zaken, en wij bereiden het beroep bij de overeenkomstige autoriteiten zorgvuldig voor.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in onroerend goed recht in Barcelona

Bent u op zoek naar een onroerend goed advocaat in Barcelona? Overweeg dan de professionele juridische dienst van BarcelonaDesk. Wij bieden onze waardevolle klanten preventief juridisch advies en een eenvoudige raadpleging. Ons team van juristen kent minnelijke onderhandelingen voor gerechtelijke procedures.

Het beste advies is om een advocaat te raadplegen die voldoende kennis heeft van onroerend goed recht. Krijg professionele juridische service bij BarcelonaDesk. Als u een vraag heeft over de juridische zaken van gebouwen, appartementen, grond, of zelfs huizen, contact ons, onze experts zullen u goed begeleiden. Hier zijn onze belangrijkste aanbiedingen voor onze klanten:

 • Opkoopcontract
 • Vorderingen wegens bouwgebreken
 • Huurovereenkomst
 • Oplossen van problemen met particuliere koop- en verkoopcontracten
 • Klachten over verborgen gebreken
 • Vergaderingen van eigenaars
 • Goedkeuringen en geschillen
 • Niet-naleving en verborgen gebreken in het contract
 • Bouwvergunning
 • Huurovereenkomst
 • Verzoek tot onbekwaamheid of ongeldigheid
 • Gemeentelijke klachten
 • Horizontale eigendom
 • Compensatiecommissie
 • Verwisselingscontracten optie

Bij BarcelonaDesk stellen wij de beste vastgoedadvocaten service in Barcelona tot uw beschikking en lossen wij problemen op met betrekking tot de hierboven genoemde punten. Wij weten dat het advies van een gespecialiseerde advocaat zeer noodzakelijk is in gevoelige zaken, want het zal het succes of het falen van uw zaak bepalen.

Krijg advies voor alle juridische contracten

Bij BarcelonaDesk geven onze gespecialiseerde advocaten u advies als u twijfels heeft over een contract. Onze onroerend goed advocaat in Barcelona rondt elk soort vordering af die voortvloeit uit een situatie van niet-naleving van een contract. Wij bieden de volgende juridische contracten aan:

 • Koop- en verkoopcontract
 • Voorlopig contract
 • Publiek en privaat contract
 • Overeenkomst tot verhuizing
 • Overeenkomsten zonder prestaties
 • Het leencontract voor onroerend goed
 • Onnulering en aardigheid van contract
 • Ontbinding van contracten
 • Uitwisseling van contracten
 • Ontbindingscontract

BarcelonaDesk, vastgoeddiensten die u zullen helpen

Wanneer u van plan bent de verkoop en aankoop van onroerend goed uit te voeren, neem dan contact op met het team van vastgoedadvocaten van BarcelonaDesk in, en wij zullen u gedurende het hele proces een goed stuk advies geven. Wij adviseren onze cliënten met de juiste fluctuatie; ook begeleiden wij onze cliënten via alle traditionele wegen om de effectieve aanbeveling van uw zaak te krijgen.

Neem contact op met ons team van onroerend goed advocaten om juridisch advies te krijgen in verband met onroerend goed recht. Onze advocaten zullen uw belangen verdedigen, zowel individueel als persoonlijk. Neem contact met ons op als u twijfelt aan de bedoeling of de schending van het contract door de eigenaar.

Moeilijkheden in onroerend goed juridische aangelegenheid?

Een moeilijke situatie kan zich op elk moment voordoen, en u zou de begeleiding van een onroerend goed advocaat nodig kunnen hebben. Als u vastzit met een onroerend goed probleem, neem dan onmiddellijk contact op met ons team en krijg goede begeleiding ter plaatse. Wij behandelen uw probleem in verband met

 • Gemeenschappen
 • Onroerend goed registratie
 • Bouwen
 • Huisvestingscontracten
 • Huurcontracten
 • Onroerend goed pesterijen
 • Hypotheken

Laat u professioneel adviseren, wij zorgen ervoor dat u nooit moeilijkheden ondervindt in de juridische aangelegenheid, omdat wij alles voor u afhandelen. Als u vragen hebt of een vraag wilt stellen, neem dan contact met ons op en ons team van vastgoedadvocaten staat tot uw beschikking om u te helpen.

SpainDesk beschikt over een team van gediplomeerde auto-ongevallenadvocaten die positieve resultaten zullen behalen wanneer de verkeerspolitie of de rechtbank een zaak aanspant om geld terug te vorderen. Onze ervaren advocaat zal uw belangen in elk stadium van de gerechtelijke procedure verdedigen. Een auto-ongeluk advocaat in Spanje is beschikbaar om u te helpen in geval:

 1. De veroorzaker van het auto-ongeluk,
 2. Het verlaten van de plaats van het ongeval,
 3. Het rijden onder invloed van alcohol
 4. Het weigeren van een medisch onderzoek
 5. Andere geschillen en overtredingen

Wij begrijpen dat een verkeersongeval een heel stressvolle situatie is, waarin de procedure gebaseerd is op een proces met een verzekeringsmaatschappij en een gang naar de rechter. Wanneer u SpainDesk in overweging neemt, bent u van die stressvolle situatie verlost, want onze ervaren advocaten zullen de hele zaak voor u afhandelen.

Wanneer moet u een auto-ongeluk advocaat inhuren in Spanje?

SpainDesk biedt 24/7 juridische ondersteuning aan hun klanten. Onze auto-ongeluk advocaat zal onmiddellijk reageren op het verzoek van de klant en ter plaatse komen om u te verdedigen. In geval van dringende noodzaak raden wij u aan ons te bellen, zodat onze specialist u goed begeleidt. Ons eerste doel is de rechten van de cliënten bij alle procedures te beschermen. U kunt uit de moeilijkste situatie wegkomen wanneer u zich door onze professionele advocaten laat bijstaan.

Onze auto-ongeluk advocaat in Spanje zal de situatie analyseren; daarna het optimale actieplan voorstellen door middel van juridische bijstand na een auto-ongeluk. Hoe kunnen de advocaten van SpainDesk u helpen?

 • Voorkom illegale acties: het is beter om onmiddellijk na een ongeval juridisch advies in te winnen en dan de vertegenwoordigers van de verkeerspolitie te bellen. Na aankomst op de plaats van het ongeval zullen onze auto-ongeluk advocaten alle details van de zaak beoordelen en onze cliënten informeren over hun wettelijke rechten.
 • Tijdig juridisch advies: wij begrijpen dat deze situatie stressvol is; op deze manier geven wij op tijd juridisch advies, zodat onze cliënten gedoe bespaard blijft.
 • Geef de beste bijstand: Ons team zal de hele situatie overzien en het juiste schema van het incident evalueren. Onze advocaat meet echter de situatie en sluit de vervalsingsresultaten uit.

Uitgebreide dienstverlening van onze auto-ongeluk advocaat

 • Wij stellen documenten op voor een verzekeringsmaatschappij.
 • Wij zijn gedaagden bij het verkeersongeval en vertegenwoordigen voor de rechtbank.
 • Wij helpen bij het verkrijgen van schadevergoeding van de verzekering.
 • Wij ontwikkelen een unieke beschermingsstrategie voor elke cliënt,
 • Wij verdedigen de rechten van de cliënt om administratieve en strafrechtelijke aansprakelijkheid in te stellen;
 • Wij geven goede raad en steun aan onze cliënten;

Overweeg SpainDesk auto-ongeluk advocaat in Spanje

Bij SpainDesk zult u in contact komen met het beste team van een auto-ongeluk advocaat die vloeiend Engels spreekt. Wij zorgen voor een positieve uitkomst van de zaak tegen minimale kosten. Wij bieden juridische bijstand aan onze cliënten onmiddellijk na een ongeval.

SpainDesk juridische dienst probeert altijd om geschillen en conflicten voor de rechtbank op een snelle en goedkope manier op te lossen. Ons hoofddoel is om onze cliënten het bijwonen van rechtszittingen en processen te besparen, terwijl alle processen via de proxy-techniek verlopen. Wij geven een garantie aan onze cliënten en bewaren vol vertrouwen het geheim van de advocaat. Wij kennen uw situatie en creëren een rol als verweerder die uw problemen wegneemt.

Hoe worden de kosten van de zaak berekend?

Het is moeilijk om de precieze kosten van de totale auto-ongevallenzaak te schatten. Toch, wanneer u SpainDesk rechtsbijstand inhuurt, zullen wij de wegconflicten regelen en de exacte kosten geven na de eerste ontmoeting van onze cliënt.Rechtvaardig, is elke zaak individueel verschillend van anderen, gebaseerd op de feiten. Door de eis in gedachten te houden, hebben wij een lijst van onze dienst gepland, bijvoorbeeld:

 • De complexiteit van de zaak
 • De ernst van het verkeersongeval

De betrokkenheid van onze deskundige auto-ongeluk advocaat bij de oplossing van de verkeersgeschillen zal uw financiële verliezen tot een minimum beperken en uw vrijheid behouden, indien nodig.

Onze auto-ongeluk advocaten in Spanje lossen ook geschillen van verzekeringsmaatschappijen op, die vaak alle juridische middelen gebruiken en onze cliënten tot verdere betaling verzekeren. Wij ontwikkelen voor elke cliënt een unieke beschermingsstrategie, omdat wij een grondige kennis hebben van de nuances in de wetgeving. Ons professioneel team concentreert zich voortdurend op de rechtspraktijk om alle moeilijke zaken te winnen. Huur ons in, als u de beste juridische dienst nodig heeft.

Bij SpainDesk krijgt u de begeleiding van Engels sprekende advocaten in Spanje, die al uw juridische zaken binnen korte tijd kunnen oplossen. Ons kantoor heeft een team van professionele advocaten dat volledig ervaren en goed georganiseerd is. Wij weten hoe wij de juridische kwestie van onze cliënt moeten behandelen; als een cliënt in Spanje wil investeren, zijn wij er om hem van dienst te zijn.

Ons team Engelssprekende advocaten heeft zich gespecialiseerd in zakenrecht, dat de cliënten in al hun procedures bijstaat. SpainDesk is een nieuw advocatenkantoor dat pas in Spanje geopend is en dat een team van gekwalificeerde advocaten in Spanje heeft. Onze professionele advocaten hebben een degelijke kennis van het zakenrecht, dat hen in staat stelt expats die in Spanje en in de rest van Spanje wonen bij te staan.

Het team van SpainDesk Engelssprekende advocaten in Spanje biedt een betrouwbare weg naar de internationale markt.

Huur SpainDesk: uw engelstalige advocaat in Spanje

Bent u op zoek naar een Engels sprekende advocaat in Spanje? Bij veel juridische zaken moet u een advocaat raadplegen voor het tekenen van de koopakte, de aankoop van onroerend goed, immigratie, bedrijfsadviseur of een andere juridische kwestie. Ons team van advocaten is gespecialiseerd in onroerend goed, fiscaal & boekhouding of juridische procedure en spreken vloeiend Engels.

Ons advocatenkantoor beschikt over de nodige vaardigheden om cliënten op verschillende gebieden te begeleiden, of het nu gaat om zakelijk of commercieel recht en zeevervoerrecht. Om bijvoorbeeld in Spanje te investeren, laat u ze aan ons over – ons team zorgt voor alle administratieve procedures.

SpanjeDeskEngelssprekende advocaten hebben jarenlange ervaring in het zakenrecht, waardoor zij kunnen vechten met administraties en verschillende jurisdicties.

Wij bieden gepersonaliseerde juridische ondersteuning aan onze cliënten:

Wanneer u pas in een stad bent gaan wonen, en u voelt moeilijkheden omdat u de plaatselijke taal niet spreekt, dan lijkt het u ontmoedigend om juridische hulp te zoeken. Misschien vindt u de beste oplossing, in dit opzicht is het raadplegen van Engelssprekende advocaten Spanje als uw vertrouwde adviseur, die u de plaatselijke wetten en procedures in uw naam kan uitleggen. SpainDesk streeft ernaar onze cliënten te helpen via alle mogelijke diensten.

Ons team van advocaten biedt expats persoonlijke ondersteuning en blijft tot hun beschikking om de meest geschikte oplossing voor het probleem van onze cliënt te vinden. Binnen dit kantoor is er geen tussenpersoon; de cliënten handelen rechtstreeks met de advocaten.

Alvorens een procedure te beginnen, staan onze Engelssprekende advocaten in Spanje altijd naast de cliënt en samen werken zij aan de toekomstige stappen. De cliënt wordt altijd stroomopwaarts gewaarschuwd om tot een doeltreffend teamwork te komen, ongeacht het gebied.

Ons voornaamste doel is om alle juiste en noodzakelijke juridische stappen voor onze cliënten gemakkelijk te maken. U profiteert van onze contacten in Spanje om de nodige procedures te vergemakkelijken; u hoeft alleen de officiële documenten bij u te hebben.

Ons team van professionele advocaten spreekt vloeiend Engels. Indien u meer juridische informatie wenst of vragen heeft over onze juridische diensten, aarzelt u dan niet om direct contact met ons op te nemen. Wij willen uw Engelstalige advocaten in Spanje zijn die aan al uw juridische eisen voldoen.

SpainDesk Advocatenkantoor:

Op het gebied van internationaal recht zijn onze advocaten gespecialiseerd in buitenlandse investeringen. Ons advocatenkantoor bestaat uit juristen die opgeleid zijn om diensten van hoge kwaliteit aan onze cliënten te verlenen. Alle leden van ons advocatenkantoor in Spanje, hebben een uitstekende carrière en ruime ervaring op het gebied van internationaal recht voor ingezetenen in Spanje.

Wij hebben een gemengd advocatenteam, maar ons team Engelssprekende advocaten in Spanje behandelt alle overzeese cliënten. Wij werken ook samen met advocaten van andere landen, en daardoor kunnen wij onze cliënten uitgebreide diensten aanbieden op het hele gebied van het internationaal recht. Ons advocatenteam is gespecialiseerd in:

 1. Burgerlijk recht
 2. Handelsrecht
 3. Arbeidsrecht
 4. Vennootschapsrecht
 5. Privaat internationaal recht
 6. Economisch strafrecht

Aarzel niet om ons te raadplegen; wij bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding, zodat u ons op elk moment kunt bereiken. Ons advocatenkantoor is beroemd in Spanje, en wij behandelen alle juridische zaken. Door de webpagina van SpainDesk te bezoeken, kunt u uw afspraak zo snel mogelijk boeken.

Zodra u ons raadpleegt, behandelen wij alle juridische zaken in uw naam. Als u een advocaat wilt inhuren, neem dan contact op met SpainDesk en vraag een gratis online offerte aan.

 

Op zoek naar een strafrechtadvocaat in Spanje? Juridische diensten in strafzaken zijn de moeilijkste gebieden op het gebied van de rechtspraak, die geen experimenten duldt. De oplossing moet zelfverzekerd, snel en deskundig worden benaderd.

Soms kan een onschuldige in de beklaagdenbank belanden door een fout van een opsporingsambtenaar of een valse beschuldiging – wanneer het op de plaats van het misdrijf gevonden bewijsmateriaal voorstelt dat een persoon absoluut niets met dit misdrijf te maken heeft.

Alleen een ervaren strafpleiter kan uw onschuld in de zaak bewijzen. Bij SpainDesk vindt u ervaren strafrechtadvocaten die u relatief kunnen bijstaan in een moeilijke situatie. Wij weten dat deze situatie nogal stresserend is, daarom proberen wij u onmiddellijk onze dienst te bewijzen.

Wanneer heeft u een strafrechtadvocaat nodig?

Er kunnen vele redenen zijn waarom u een strafrechtadvocaat nodig heeft. U kunt met ons overleggen wanneer:

 1. Er een strafzaak tegen u of uw dierbaren is aangespannen;
 2. Er wordt gedreigd met afpersing op uw adres;
 3. Uw familielid of kennis wordt vastgehouden door de politie
 4. U weet niet wat u moet doen en hoe u uw rechten moet verdedigen wanneer u communiceert met vertegenwoordigers van de wetshandhavingsdiensten;
 5. U wordt bedreigd en bang gemaakt door aangifte van een misdrijf tegen u te doen;
 6. De politieagenten maken misbruik van hun bevoegdheden, misleiden u, en u heeft dringend een strafrechtadvocaat nodig;

Waarom kiezen voor onze juridische dienst

SpainDesk biedt juridische dienstverlening in Spanje; professionals die weten hoe ze hun cliënt in de ergste situatie moeten verdedigen en hem van straf kunnen redden. Onze professionele advocaten verzamelen eerst bewijzen; daarna voeren ze de nodige onderzoeken uit, en zoeken ze getuigen. Onze strafrechtadvocaat zal:

 • Tijdens deze procedures toezicht houden op de naleving van de wet;
 • Aanwezig zijn bij de verhoren en onderzoekshandelingen van de cliënt;
 • De anonimiteit van de cliënt verzekeren;

Een strafrechtadvocaat in Spanje zal zorgen voor de inbeslagneming van irrelevant bewijsmateriaal dat de cliënt kan schaden. Alleen een deskundige advocaat plant een juiste gedragsstrategie voor de rechtbank om de onschuld van de cliënt te bewijzen en de gevolgen voor hem tot een minimum te beperken.

De strafrechtadvocaten die met SpainDesk werken, zullen de nodige klachten opstellen, in beroep gaan, een dossier indienen en de aanstelling van aanvullende onderzoeken verkrijgen.

Effectieve ondersteuning

SpainDesk heeft een team van strafrechtadvocaten in Spanje die klaar staan om de moeilijkste zaken aan te nemen. Wij bieden doeltreffende ondersteuning in elke fase van de strafprocedure. Wij bieden ook verschillende voordelen aan onze cliënten wanneer iemand SpainDesk kiest om hulp of advies te krijgen. Vergeet niet dat wij in ons werkproces geen sjablonen gebruiken.

Wij geloven dat elke zaak uniek is, en dat de bijstand van een strafrechtadvocaat via een zorgvuldig geplande strategie verloopt.

Welke juridische diensten bieden wij aan?

SpainDesk biedt de beste service van strafrechtadvocaat in Spanje, door de volgende stappen te volgen:

 • Kort overleg aan de telefoon.
 • Maak een afspraak op kantoor met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.
 • Bestudeer het dossier en geef een advies.
 • Opstellen van een overeenkomst
 • Bestudeer het strafzaakmateriaal bij de behandeling van de zaak
 • Aanbevelingen over de toekomst van de zaak en het opbouwen van een verdedigingspositie
 • Opstellen van de nodige moties in de zaak.
 • Constante berichtgeving aan de opdrachtgever over de voortgang van de zaak
 • Bezoek van de beschuldigde op de plaats van zijn detentie.
 • Deelname aan alle onderzoekshandelingen of rechtszittingen