Erfrecht in Spanje voor niet-ingezetenen

Tax in Spain for Residents

In dit blogbericht bekijken we enkele van de belangrijkste zaken die u moet weten over het erfrecht in Spanje voor overleden niet-ingezetenen in Spanje. Lees verder voor meer informatie.

Spaans erfrecht voor niet-ingezetenen

Als de overledene een niet-ingezetene in Spanje is, wordt er alleen belasting geheven over de Spaanse bezittingen, terwijl als de persoon een ingezetene was, u wordt belast over uw wereldwijde bezittingen.

Met andere woorden, als u Spaans onroerend goed of geld erft van een overledene die geen inwoner van Spanje was, moet u successierechten betalen over het vermogen dat in Spanje werd aangehouden. Het maakt niet uit of een persoon buiten Spanje woont; u zult nog steeds Spaanse successierechten moeten betalen.

Bovendien bepaalt de Spaanse successiewet dat u daar toelagen en aftrekposten kunt krijgen. Zo is er een speciale aftrek voor echtgenoten, ouders en kinderen die de hoofdwoning van de familie erven.

Verschillen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen

Wanneer bent u fiscaal inwoner of niet? In Spanje wordt iemand over het algemeen als fiscaal ingezetene beschouwd als hij of zij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond. Er kan echter ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de vraag of de persoon zijn economisch centrum van belang in Spanje heeft of dat zijn echtgenoot of kinderen in Spanje wonen.

Tarief van de Spaanse successierechten voor niet-ingezetenen

Fiscaal ingezetenen en fiscaal niet-ingezetenen, of ze nu EU-onderdanen zijn of niet, zijn in Spanje aan hetzelfde tarief van de successierechten onderworpen. Daarom zal elke berekening anders zijn. De Spaanse successiebelasting is een progressieve belasting. Dit betekent dat het belastingtarief afhankelijk is van de waarde van het:

 • het vermogen dat wordt geërfd
 • Relatie tussen de persoon die erft en de overledene
 • De hoeveelheid vermogen die de persoon die erft al heeft

Elke Autonome Gemeenschap kent verlagingen, waarbij de aard en de hoogte van de belastingtarieven van regio tot regio aanzienlijk verschillen. In sommige regio’s bepaalt de Spaanse wet dat bepaalde familieleden kunnen worden vrijgesteld van het betalen van successiebelasting.

Berekening van de successierechten

Hieronder hebben we enkele belangrijke punten uiteengezet over hoe de successierechten in Spanje worden berekend voor niet-ingezetenen. Om het successieproces te begrijpen, hebben we hieronder drie stappen uiteengezet:

 • De eerste stap bij het berekenen van de successierechten is het berekenen van de waarde van de nalatenschap. Voor niet-ingezetenen omvat dit alle activa die zich in Spanje bevinden, zoals onroerend goed, spaargeld, beleggingen en andere bezittingen.
 • Haal de juiste aftrekposten op basis van de belastingaftrek die afhankelijk is van de mate van verbondenheid met de overledene of het soort eigendom dat wordt ontvangen, naargelang het geval. De heffingsgrondslag van de belasting wordt aangepast volgens de verwantschapsstatus.
 • Wanneer u de waarde van de nalatenschap hebt berekend, moet u de desbetreffende tarieven van de successierechten toepassen om te weten te komen hoeveel belasting moet worden betaald. Deze liggen tussen 7,65% en 34%, met een vermenigvuldigingsfactor van reeds bestaande vermogensbestanddelen variërend van 1 tot 2,4.

Krijg hulp van een professional bij uw nalatenschap in Spanje

Toelagen en aftrekposten die kunnen worden toegepast

Er zijn een aantal aftrekposten waarmee u rekening kunt houden bij het berekenen van het Spaanse successierecht dat u moet betalen. Deze omvatten:

 • Het bedrag van eventuele schulden van de overledene
 • of het geërfde onroerend goed de hoofdverblijfplaats van de overledene is
 • De waarde van eventuele activa die worden geërfd door een persoon met een handicap
 • Zekere professionele nalatenschappen, zoals bedrijven of boerderijen
 • en extra belastingaftrek voor specifieke situaties

Wanneer u belasting moet betalen, moet u rekening houden met alle relevante aftrekposten en aftrekposten. Daarom is het raadzaam om de nodige zorgvuldigheid te betrachten of contact op te nemen met een advocatenkantoor om er zeker van te zijn dat u niet te veel belasting betaalt.

Buitenlandse activa en de Spaanse belastingdienst

Het is belangrijk op te merken dat niet-ingezetenen die activa in Spanje erven, ook in hun land van herkomst aan belasting worden onderworpen. Daarom moet rekening worden gehouden met de verdragen inzake dubbele belastingheffing om ervoor te zorgen dat geen dubbele successierechten worden betaald over activa in Spanje en in het buitenland.

De Spaanse belastingautoriteiten zullen niet automatisch informatie over successierechten uitwisselen met buitenlandse belastingautoriteiten. Zij kan dit echter wel doen als er een verzoek is van een buitenlandse autoriteit of als er aanwijzingen zijn van fraude of belastingontduiking.

Wie int de Spaanse successierechten voor niet-ingezetenen?

De Spaanse belastingautoriteiten op het niveau van de autonome gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de inning van de successierechten in Spanje. Met andere woorden, wanneer u als niet-ingezetene successierechten moet betalen, betaalt u belasting aan de Spaanse belastingdienst in de Autonome Gemeenschap waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had.

Indien de overledene geen gewone verblijfplaats had in Spanje, bepaalt de Spaanse successiewet dat de plaats van belastingheffing van de Spaanse nalatenschap het belastingkantoor van Madrid zal zijn of waar de erfgenamen hun gewone verblijfplaats hebben.

Wat kan een testament doen voor de nalatenschap van niet-residenten

De Spaanse successiewetgeving verschilt van die in andere landen in de wereld. Dit betekent dat als u niet in Spanje woont en overlijdt zonder een Spaans testament te hebben opgesteld, uw vermogen mogelijk niet wordt verdeeld zoals u had gewild of verwacht.

Als niet-ingezetene in Spanje kunt u het volgende in uw testament opnemen dat de Spaanse successiewetgeving terzijde zal schuiven:

 • U kunt kiezen welke wetten van welk land u op uw nalatenschap wilt toepassen, die voorrang hebben boven de Spaanse wet.
 • U kunt ook kiezen in welke valuta u uw nalatenschap wilt laten waarderen voor successiebelastingdoeleinden.
 • U kunt executeurs benoemen die buiten Spanje wonen om uw nalatenschap te beheren.

Het testament moet worden vertaald door een officiële vertaler en breed in het publieke domein door een openbare notaris die een Apostille stempel kan verstrekken.

De Spaanse Will kunt u specifiek aan te wijzen wie zal erven uw eigendom, en hoe het zal worden verdeeld. Bovendien kan het testament helpen om potentiële conflicten tussen erfgenamen die een andere verdeling verwachtten te voorkomen en kan het gemoedsrust geven in de wetenschap dat uw laatste wensen zullen worden uitgevoerd.

Wij raden alle niet-residenten in Spanje ten zeerste aan om een Spaans testament te maken om ervoor te zorgen dat hun bezittingen in Spanje worden verdeeld volgens hun wensen.

Als u vragen heeft over Spaanse successierechten of testamenten, neem dan contact met ons op en wij zullen u graag helpen.

Betaling van successierechten als niet-resident

Zoals eerder vermeld, bent u successierechten verschuldigd wanneer u als niet-ingezetene of ingezetene goederen erft die zich in Spanje bevinden.

Als u onroerend goed erft dat zich in Spanje bevindt, moet u een Spaans NIE-nummer aanvragen. Het NIE-nummer is nodig om de verkoop of overdracht van het onroerend goed op uw naam te voltooien.

Het Spaanse NIE nummer is ook nodig om zaken te doen met de Spaanse belastingdienst en een bankrekening te openen in Spanje.

De termijnen voor het indienen van de belasting

Over het geërfde vermogen hebben de begunstigden zes maanden sinds het overlijden de tijd om de belastingaangifte in te dienen en de betreffende betaling te doen.

In geval van problemen kan de overheid een verlenging van zes maanden toestaan indien dit binnen vijf maanden na het overlijden wordt aangevraagd.

De toeslagen voor te late betaling moeten in de afrekening worden opgenomen als u uitstel verkrijgt. Het verzoek moet vergezeld gaan van een gedetailleerde waarde van de te belasten bezittingen.

Als het wordt afgewezen, wordt de termijn verlengd met een aantal dagen dat gelijk is aan de tijd die is verstreken sinds de indiening van het verzoek tot de kennisgeving. Indien de termijn niet wordt gehaald, kan via een formeel verzoek een voorlopige regeling worden getroffen. Indien dit nodig is, raden wij u aan contact op te nemen met een deskundige.

Erfenis ontvangen als ingezetene

Net als wanneer u een niet-ingezetene bent, moet u als u inwoner bent van Spanje en u erft activa die zich in Spanje bevinden, een belastingaangifte indienen bij de Spaanse belastingdienst.

Als inwoner bent u echter successierechten verschuldigd over de activa in de hele wereld, niet alleen over de activa in Spanje. Dit betekent dat u aangifte moet doen van alle buiten Spanje gelegen activa die u hebt geërfd.

U hoeft echter geen dubbele belasting te betalen, dus als u in een ander land al successierechten hebt betaald over die bezittingen, kunt u dat bedrag aftrekken van wat u in Spanje verschuldigd bent.

Is de successie- en schenkingsbelasting dezelfde voor niet-ingezetenen?

Als u een erfenis ontvangt, moet u successierechten betalen. Als u iemand een schenking doet, kan het zijn dat u schenkingsrecht moet betalen. De tarieven van de successie- en schenkingsrechten zijn dezelfde. De belastinggrondslag is daarentegen de werkelijke waarde van goederen die zijn gekocht met minder aftrekbare kosten en verplichtingen. Met bepaalde uitsluitingen waarin de wetten van de staten voorzien.

Een woord van SpainDesk

Wij hopen dat dit artikel een aantal vragen heeft verduidelijkt die u wellicht had over de Spaanse successierechten en testamenten voor niet-ingezetenen.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij zullen u graag van dienst zijn. U kunt ook meer informatie vinden over de Spaanse successierechten en de Spaanse successiewet in onze speciale berichten.

Krijg hulp van een professional bij uw erfenis in Spanje