Building permits in Spain
Advertisement

Bouwvergunningen in Spanje zijn belangrijk als u een huis of appartement wilt kopen in Spanje. Nog voor u koopt, is het slim om u te informeren of het mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren die u wilt doen. In dit artikel bespreken we de “Licencias Urbanísticas”, de vergunningen die nodig zijn voor alles wat te maken heeft met het veranderen van eigendommen in Spanje.

Wat is een Licencia Urbanística?

De Licencia Urbanistica, of “stedenbouwkundige vergunning”, is de vergunning die toestemming geeft voor urbanisatiewerken, verkaveling, bouw, afbraak, interventie, verandering van bewoning en gebruik van de openbare ruimte. Met andere woorden, wanneer u een stuk grond verandert, bouwt of verbouwt, zal de Overheidsdienst erop toezien dat de verandering legaal is en wordt nageleefd.

Licencias Urbanísticas

Soorten licenties

Niet alle stedenbouwkundige vergunningen zijn hetzelfde; sommige kunnen meer informatie of details over het project vereisen. De soorten urbanisatievergunningen in Spanje zijn:

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Bouwvergunning
 • Licenties voor andere acties op het gebied van stadsontwikkeling
 • De vergunning voor de eerste ingebruikneming
 • Activiteitsvergunning
 • vergunning voor wijziging van gebruik
 • vergunning voor terras
 • vergunning voor verandering van eigendom

Plotting licentie (Licencia de parcelación)

Dit is de vergunning die wordt aangevraagd voor het splitsen van een eigendom in afzonderlijke kavels (stedelijk en landelijk). Deze administratieve procedure wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat de grond waarop men wenst te handelen voldoet aan de eisen die de overheid heeft gesteld voor urbanisatie.

Goedkeuring voor verandering van eigendom (Licencia de cambio de titularidad)

Indien een bedrijf wordt verkocht, maar de exploitatie niet verandert, is het niet nodig een nieuwe bedrijfsvergunning aan te vragen; in plaats daarvan moet u de verandering van eigendom aan de overheid melden.

Verandering van gebruiksvergunning (Licencia de cambio de uso)

Deze vergunning is nodig voor de wijziging van het gebruik en de ingebruikneming van een onroerend goed. U kunt bijvoorbeeld een gebouw dat als opslagplaats werd gebruikt, in de toekomst niet meer gebruiken om beurzen te organiseren. Voor elke verandering is een nieuwe licentie nodig. Bovendien is deze vergunning vereist bij het omzetten van een woning naar een ander gebruik (zoals het veranderen van woonhuis naar bedrijfspand).

Licenties voor andere acties op het gebied van stadsontwikkeling (Licencias para otras actuaciones urbanísticas)

Wanneer projecten moeten worden uitgevoerd die niet onder een van de andere categorieën vallen, zijn deze vereist, bijvoorbeeld in het kader van de installatie van een reclamebord of verlichting.

De vergunning voor de eerste ingebruikneming (Licencia de primera ocupación)

De bouwvergunning is ook bekend als de cedula de habitabilidad, en het is een document dat certificeert dat een structuur voldoet aan de vereiste normen voor bewoonbaarheid. Om een woning bewoonbaar te maken, moet worden voldaan aan basisbehoeften, zoals veilige ingangen, buitenverlichting, afvalverwijdering systemen, elektrische bedrading, enz.

Activiteitsvergunning (Licencia de actividad)

Wanneer u zaken doet op een onroerend goed in Spanje, is het van essentieel belang om aan te tonen dat het bedrijf niet vervuilt en veilig is. Kort gezegd komt het erop neer dat de activiteit noch het milieu, noch de bevolking in gevaar brengt. Bij het openen van een inrichting voor het publiek (zoals een restaurant), moet de eigenaar beschikken over een activiteit licentie.

Terrasvergunning (Licencia para terrazas)

Op de openbare weg bevinden zich verschillende terrassen van bars, restaurants en cafetaria’s. Om dit in goede banen te leiden, heeft de gemeente een vergunning nodig om ervoor te zorgen dat het etablissement voldoet aan de regels inzake veiligheid en openbare ruimte.

Bouwvergunning (Licencia de obras de edificación)

Voor zowel grote als kleine bouwprojecten zijn bouwvergunningen nodig. Er zijn verschillende soorten bouwvergunningen:

 • Nieuwbouw (Obra Nueva): Voor de ontwikkeling van een gebouw op een onbebouwd terrein moet toestemming worden verkregen van de gemeentelijke autoriteiten.
 • Uitbreiding (Amplicación):Deze vergunning geeft toestemming voor een uitbreiding van bestaande gebouwen.
 • Wijziging (Modificación): Deze vergunning maakt een wijziging van het architectonische of structurele ontwerp van een bestaand bouwwerk mogelijk zonder de omvang ervan te vergroten.
 • Restauratie (Restauración): De toestemming om werken uit te voeren om een als cultureel belangrijk erkende structuur te redden en aan te passen, geeft deze vergunning.
 • Sloop (Demolición):Deze vergunning geeft toestemming voor de volledige of gedeeltelijke vernietiging van een of meer aanwezige structuren.

Bouwvergunning

Redenen voor het verkrijgen van de Licencia Urbanística

Enkele voorbeelden van handelingen waarvoor een vergunning moet worden verkregen zijn:

 • Het veranderen van stedelijke percelen: De bouw of verbouwing van een perceel in een stedelijke omgeving is een handeling van bestemmingswijziging, wat impliceert dat we een vergunning moeten aanvragen.
 • Demontage van bouwwerken: Wanneer men een gebouw wil vernietigen om er een nieuw op te bouwen, moet men een vergunning vragen.
 • Plaatsing van reclameborden die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg: Ook als het bord in uw gebouw is opgehangen, moet een vergunning worden aangevraagd als het van buitenaf zichtbaar is.
 • Wijziging van de structuur van bestaande gebouwen: wanneer u wijzigingen aanbrengt in de structuur van uw gebouw, bijvoorbeeld als u een nieuwe verdieping toevoegt of een garage ombouwt tot een kamer, moet u een vergunning vragen.
 • Provisioneel gebruik en werken: wanneer u het gebruik van het stuk grond wijzigt, bijvoorbeeld door een café of een kantoor te openen, of wanneer u werkzaamheden op het land uitvoert, bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of grondverzet om funderingen te bouwen. U hebt toestemming nodig.

In sommige gevallen hebt u meerdere vergunningen nodig, en de gecombineerde vergunningen staan bekend als “stedenbouwkundige vergunningen”.

De stedenbouwkundige vergunning verkrijgen

Het proces om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen hangt af van de gemeente en het type vergunning dat u nodig heeft. De Spaanse overheid kan traag zijn met het verstrekken van vergunningen, en daarom is het essentieel om een correcte aanvraag in te dienen als u geen vertraging wilt oplopen.

Stuk land

Verplichtingen van de eigenaar

De eigenaar van het onroerend goed moet zich ervan vergewissen dat hij het recht heeft het te wijzigen. Vervolgens zal de bevoegde Administratie (de Gemeenteraad) de vergunning verlenen na te hebben bevestigd dat de uit te voeren handelingen in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften.

Het is noodzakelijk de vereiste gemeentelijke vergunning te bezitten om verbouwingen uit te voeren. Bovendien moet deze van tevoren worden aangevraagd voordat tot actie wordt overgegaan.

Kosten van de vergunning

Het is mogelijk dat de eigenaar een vergoeding moet betalen voor de vergunning, die al dan niet afhankelijk is van de werkzaamheden die hij wil uitvoeren. De bedragen zijn vastgesteld in de stedenbouwkundige verordeningen.

Verplichtingen van de overheid

Het gemeentebestuur moet de procedures volgen die in zijn reglement zijn vastgelegd. Het bestuur heeft dan ook geen andere keuze dan een stedenbouwkundige vergunning af te geven volgens hun regels. Als u veranderingen wilt aanbrengen volgens de wet, zijn zij verplicht u toestemming te geven.

Administratief stilzwijgen of niet

Wanneer de overheidsadministratie niet antwoordt binnen de gestelde termijn, kan dit, afhankelijk van de administratie, op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het kan worden beschouwd als een impliciete afwijzing of aanvaarding.

Advertisement
Bouwvergunningen

Hulp bij uw bouwvergunning

Het proces van het verkrijgen van een bouwvergunning kan moeilijk en tijdrovend zijn, omdat de overheid traag kan zijn met het afgeven van vergunningen. Niet weten welk type bouwvergunning u nodig heeft voor uw project en de communicatie met de gemeentelijke overheid kan een hoofdpijn zijn. Ons team bij SpainDesk kan u helpen om uw bouwvergunning te krijgen met een volledig, gedetailleerd rapport dat de Spaanse regelgeving tot op de letter volgt.

Onze vastgoedadvocaten zullen u bijstaan en u helpen uw plan uit te voeren, want zij hebben veel ervaring met het verkrijgen van vergunningen van de overheid. Zij zullen u helpen de juiste aanvraag in te dienen en u op de hoogte houden van de voortgang van het proces.